Opatření děkana č.5
jímž se konkretizují pravidla Rigorózního řádu ETF

  1. Ústní rigorózní zkouška se skládá z předmětu, v němž uchazeč předložil rigorózní práci písemnou. Rozsah zkoušené látky odpovídá magisterskému studiu. Na rozdíl od magisterské státní závěrečné zkoušky je důraz položen na zařazení tohoto předmětu do celku teologického studia (mezioborovost).
  2. Pro ústní rigorózní zkoušku jmenuje děkan tříčlennou zkušební komisi.
  3. Za ústní rigorózní zkoušku je možno uznat ústní část závěrečné zkoušky doktorské.
  4. Jako rigorózní písemná práce může být podána diplomová práce magisterská jen v případě,
  5. Písemnou rigorózní práci posuzují 2 oponenti, které jmenuje děkan; jeden z oponentů zpravidla není členem akademické obce fakulty.
  6. Je-li alespoň jeden ze dvou oponentských posudků kladný, je možno přistoupit k ústní zkoušce, jejíž součástí je i obhajoba rigorózní práce.
  7. Přihláška k rigorózní zkoušce se podává studijnímu oddělení. Musí obsahovat následující údaje:

prof. ThDr. Pavel Filipi

V Praze dne 18. prosince 2002