Prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.


Curriculum vitae:

Narozena 11.2.1963 v Praze.
Studium
1977-81gymnázium v Praze
1981-86studium na Komenského evangelické teologické fakultě v Praze, ukončené prací "Exegeze Římanům 7" (prof. Petr Pokorný) a státní zkouškou ze všech teologických oborů.
1989-91postgraduální studium teologie na Katolické univerzitě v Eichstättu (Bavorsko), ukončené licenciátní prací "Synderesis nach dem Sentenzenkommentar Bonaventuras" (prof. Philipp Kaiser) a rigorozní zkouškou z filosofie a katolické dogmatiky (s výsledkem summa cum laude).
1991-92studium na École Pratique des Hautes Études v Paříži (antická a středověká filosofie).
1992-96 doktorské studium na Katolické univerzitě v Eichstättu (Bavorsko) ukončené prací "De esse ad pulchrum esse: Theologische Relevanz der Schönheit im Werk Hugos von St. Viktor", 460 str. (prof. Michael Seybold) a rigorozní zkouškou v oboru katolické dogmatiky, filosofie a patrologie (s výsledkem summa cum laude).
21.4.1999 habilitace na Cyrilometodějské teologické fakultě UP v oboru křesťanské filosofie prací "Nekonečný Bůh a lidský život jako cesta bez konce" (310 str.) a habilitační přednáškou "Jan Eriugena: kosmogonie a antropologie"
4.4.2005 jmenování profesorkou pro obor evangelická teologie na návrh Vědecké rady UK
Zaměstnání
1987-89 redaktorka v teologickém vydavatelství Kalich v Praze
1993-94pomocná vědecká práce na katedře dogmatické teologie Katolické univerzity v Eichstättu (prof. Michael Seybold)
1994-97samostatný odborný pracovník v Ústavu pro klasická studia AV ČR v Praze
1.1. 1998-30.10.1999výuka filosofie na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, pověřena vedením katedry
1.11. 1999-15.5.2002vedoucí katedry filosofie a patrologie na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
1.7. 2000-31.12.2004vedoucí Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty při Univerzitě Palackého v Olomouci, Masarykově univerzitě v Brně a Ústavu pro klasická studia AV ČR v Praze
1.10. 2001- vyučující středověké filosofie na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK v Praze
1.1.2005- vedoucí katedry filosofie na Evangelické teologické fakultě UK v Praze
Badatelské pobyty
1995/96 (zimní semestr) badatelský pobyt v Ženevě (práce na disertaci).
zimní semestr 1998/99 badatelský pobyt v Münsteru (Forschungsstelle Gregor-von-Nyssa, práce na monografii o Řehořovi z Nyssy).
prosinec 1998 - leden 1999
červen - červenec 1999
badatelský pobyt ve Warburg Institute, University of London (práce na projektu: „Man and His Destiny in John Eriugena").
1997 stipendium Zentralinstitut für Mittel- und Osteuropa Studien, Katholische Universität Eichstätt (práce na monografii „Gnadenlehre in der Schrift und Patristik" pro Handbuch der Dogmengeschichte pro nakladatelství Herder, Freiburg i.B.).
září 1999 badatelský pobyt na univerzitě v Kostnici, práce na publikaci o Thierrym ze Chartres.
leden-březen 2002 badatelský pobyt v Münsteru (práce na studiích k Mariu Victorinovi).
leden-únor
a
srpen-prosinec 2003
badatelský pobyt na Katholische Universität Eichstätt (práce na monografii "Gnadenlehre in der Schrift und Patristik" pro Handbuch der Dogmengeschichte).
červenec - září 2004 badatelský pobyt na Katholische Universität Eichstätt (práce na monografii "Milost a vůle podle Augustina")
únor - červen 2010badatelský pobyt na Université de Fribourg (práce na monografii "Gnadenlehre in der Schrift und Patristik")
únor - červen 2011badatelský pobyt na Université de Fribourg (práce na monografii "Gnadenlehre in der Schrift und Patristik")
únor-červen 2012badatelský pobyt na Université de Fribourg (práce na překladu a komentáři k Augustinovu spisu De immortalitate animae)
Grantové projekty
1996 jednoletý postdoktorandský grant AV ČR „Filosoficko-teologická teorie krásy podle Hugona ze Sv. Viktora (+1141), její patristické kořeny a její význam pro evropskou kulturu".
1997-99 hlavní řešitel grantového úkolu GA ČR „Texty k dějinám středověkého myšlení" (v r. 1997 nositel Ústav pro klasická studia AV ČR v Praze, v letech 1998-99 Cyrilometodějská teologická fakulta UP, Olomouc).
1999 hlavní řešitel grantového projektu „Modernizace výuky filosofie na teologické fakultě s přihlédnutím k pluralitě současného myšlení", Fond rozvoje vysokých škol (Cyrilometodějská teologická fakulta UP Olomouc).
2000-2002 hlavní řešitel grantového úkolu GA ČR „Texty k dějinám středověkého myšlení II" (nositel Cyrilometodějská teologická fakulta UP Olomouc, spolunositel Ústav pro klasická studia AV ČR v Praze).
2000-2004 hlavní řešitel projektu Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty (MŠMT ČR, projekt Výzkumných center), nositel UP Olomouc, spolunositelé MU Brno, ÚKS AV ČR Praha
2005-2011 účast na VZ UP Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty
2005-2011 účast na VZ ETF UK Hermeneutika křesťanské, zvláště české protestantské tradice
2012- účast na projektu centrum excelence Historie a interpretace Bible (GAČR P401/12/G168)
2012- účast na projektu Universitní centrum pro studium antické a středověké tradice (UNCE 204002)
2015- účast na projektu: The History of Human Freedom and Dignity in Western Civilization (A Marie Curie Innovative Training Network ITN-HHFDWC-676258)
Pedagogická činnost
1993-98 externí výuka systematické teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
1994-95 přednášková řada „Z dějin středověkého myšlení" v rámci postgraduálního programu Ústavu pro klasická studia AV ČR, Praha.
1993-94 a 1995-96 výuka systematické teologie na vyšší pedagogicko-teologické škole JABOK, Praha.
1997-98 výuka systematické teologie na Institutu ekumenických studií, Praha.
letní semestr 1998 výuka filosofie na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy, Praha.
1998-2002 výuka filosofie na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
2001- výuka středověké filosofie na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK v Praze.
2005- Výuka filosofie na Evangelické teologické fakultě UK v Praze
Členství v odborných organizacích a oborových radách
Academia Platonica septima Monasteriensis (Münster)
Association Internationale d'Études Patristiques (národní korespondent za ČR a místopředsedkyně)
Patristická společnost ČR (předsedkyně)
Česká platónská společnost (Praha)
Vědecká rada CMTF UP (Olomouc)
Vědecká rada KTF UK (Praha)
Vědecká rada ETF UK (Praha)
Oborová rada "filosofie" ETF UK (Praha), předsedkyně
Oborová rada "filosofie" FF UK (Praha)
Oborová rada "religionistika" FF UK (Praha)
Ediční rada nakladatelství Oikúmené
Ediční rada časopisu Reflexe
Učená společnost ČR

Bibliografie:

1. Monografie
De esse ad pulchrum esse. Schönheit in der Theologie Hugos von St. Viktor (ISBN 2-503-50672-0), Turnhout (Belgie) 1998, Brepols, Bibliotheca Victorina VIII, 538 str.
Řehoř z Nyssy: Boží a lidská nekonečnost. Oikúmené, Praha 1999, 316 str. (ISBN 80-86005-95-X).
Milost a vůle podle Augustina, Oikúmené, Praha 2006, 384 str. (ISBN 80-7298-172-2).
Milost podle Theodora z Mopsuestie, Oikúmené Praha 2012, ISBN 978-80-7298-473-2, 106 str.
Grace and the Will according to Augustine, Brill Leiden 2012, ISBN 978 90 04 22533 6 (hardback), ISBN 978 90 04 22921 1 (e-book), 428 str.
Svjatitel Grigorij Nisskij. Beskonečnosť Boga i beskonečnyj puť k Nemu čeloveka, Duch i litera, Kyev 2012, ISBN 978-966-378-270-6, 336 str.
Anamnesis. Augustin mezi Platonem a Plotinem, Vyšehrad Praha 2015 (edice Krystal, sv. 19), ISBN 978-80-7429-639-0, 144 str.
2. Soubory studií
Studie z patristiky a scholastiky. Oikúmené, Praha 1997, 176 str. (ISBN 80-86005-32-1).
Sborník obsahuje tyto studie:
 • Celé pole plné rozmanitých bylin. Origenova biblická hermeneutika podle Peri archón IV,1-3;
 • Duch svatý Bůh aneb dějinná ekonomie poznání. Pátá teologická řeč Řehoře z Nazianzu;
 • Lidská mysl jako model Trojice podle Augustinova spisu De Trinitate IX, X a XV;
 • Hierarchické universum Dionysia Areopagity;
 • Symbol a bezprostřednost. Třetí kniha In Hierarchiam coelestem Hugona ze Sv. Viktora;
 • Trojice jako přátelství rovných podle Hugona ze Sv. Viktora.
Studie z patristiky a scholastiky II. Oikúmené, Praha 2003 (ISBN 80-7298-057-2), 260 str.
Sborník obsahuje tyto studie:
 • „Nepřijal člověka, ale stal se jím." Vtělení božského Logu podle Maria Victorina
 • „Naše žití spočívá vždy jen v přítomnosti." Poznámka k pojetí času podle Maria Victorina, Adversus Arium, IV,15
 • Otec není „starší" než Syn. Představa o vzniku času podle Řehoře z Nyssy, Contra Eunomium, I,341-358
 • Předložky a křestní ritus. Basil z Caesareje, O Duchu svatém
 • Duch tvůrce a posvětitel. Řehoř z Nyssy, O Duchu svatém proti makedoniánům pneumatomachům
 • Universum svobody a Bůh jako přírodní zákon. Jan Eriugena, De praedestinatione
 • Závisejí formy na látce? Poznámka k chartreskému komentáři Librum hunc
 • „Věci nesou význam." Exegeze Písma a skutečnosti podle Hugona ze Sv. Viktora
 • Krása jako aequalitas numerosa. Číselná struktura uměleckého díla podle Augustinova spisu De musica a Bonaventurova Itineraria
Čas a řeč. Studie o Augustinovi, Řehořovi z Nyssy a Bernardovi Silvestris, Oikúmené, Praha 2007, ISBN 978-80-7298-260-8, 216 str.
Sborník obsahuje tyto studie:
 • Čas, sebevztah mysli a řeč podle Augustina
 • Plotin a Augustin o čase
 • Pravda podle Augustinova spisu De vera religione
 • Augustinova polemika proti Apuleiovi v De civitate Dei, VIII-IX
 • Původ řeči podle Eunomia z Kyziku a Řehoře z Nyssy na pozadí antických teorií řeči
 • Příloha: Řehoř z Nyssy, Lidská řeč a pojmenování Boha (výňatky ze spisu Contra Eunomium, II)
 • Kosmografie Bernarda Silvestris aneb Timaios dvanáctého století
 • Homo opus temporis. Věčnost a čas podle Kosmografie Bernarda Silvestris
Ideje a slova. Studie k Augustinovi, Plótínovi, Abélardovi, Dionysiu Areopagitovi a Anselmovi, Oikúmené Praha 2010, ISBN 978-80-7298-436-7, 228 str.
Sborník obsahuje tyto studie:
I.
 • Ideje a slova. Augustinova Quaestio de ideis
 • Ideje jednotlivin mezi Plotinem a Augustinem
 • Esence a substance podle Augustina a Abelarda
II.
 • Věčnost podle Plotinovy Enneady III,7 (45)
 • "Starý dnů". Bůh jako čas podle Dionysiových "Božských jmen" 10,2-3
 • Pravda a čas v De veritate Anselma z Canterbury
Von Augustin zu Abaelard. Studien zum christlichen Denken, Academic Press Fribourg 2015 (Paradosis 58), ISBN 978-3-7278-1780-9, 240 str.
Kniha obsahuje tyto studie:
 • Patristische Exegese: Origenes und Augustin
 • Pleroma und Epektasis. Zur Eschatologie des Gregor von Nyssa
 • Plotin und Augustin über die Zeit
 • Die Konversion des Aurelius Augustin (und ihre neuplatonische Inspiration)
 • Der Mensch als Initium: Hannah Arendt und Augustin
 • Providentia, praescientia, praedestinatio. Augustins Entwicklung vom philosophischen Glauben an die Vorsehung zur Lehre von der Vorherbestimmung
 • Per visibilia ad invisibilia: Schönheit als Weg zu Gott im Denken des christlichen Mittelalters (Augustin und Hugo von Sankt Viktor)
 • Hängen die Formen von der Materie ab? Zum Chartreser Kommentar Librum hunc
 • Die Cosmographia des Bernard Silvestris oder der Timaios des zwölften Jahrhunderts
 • Das Universale und das Einzelne in der Isagoge-Auslegung des Peter Abaelard: Abaelards Antworten auf Porphyrios’ Fragen
Filosofie Augustinova mládí. Tři studie s Nebridiovým a Augustinovým listem (Ep. 6-7) v příloze, Oikúmené, Praha 2016, ISBN 978-80-7298-218-9, 152 str.
Kniha obsahuje tyto studie:
 • Sapientiae amor. Pojem moudrosti v Augustinových cassiciackých dialozích
 • Duše a tělo v Augustinových raných dílech
 • Fantazie a paměť v Augustinově korespondenci s Nebridiem
 • Příloha: Augustinova korespondence s Nebridiem (Ep. 6–7)
Duše zrcadlo. Studie ke Kappadočanům, Augustinovi a Abélardovi, Triáda, Praha 2016, ISBN 978-80-7474-181-4, 224 str.
Kniha obsahuje tyto studie:
 • Duše zrcadlo. Metafora zrcadla v kázáních na Velepíseň Řehoře z Nyssy a její platonské předobrazy
 • Vlastní jméno a pojem úsia v kappadocké polemice proti Eunomiovi
 • Označují souznačná jména totéž? Bůh Otec podle první knihy proti Eunomiovi Řehoře z Nyssy
 • Příloha: Hlavní citáty z Eunomiovy Druhé Apologie v první knize Řehořovy polemiky Proti Eunomiovi
 • Metafora tří lidí a zlatá metafora u Řehoře z Nyssy a v Augustinově pojednání O Trojici
 • Occultus ordo? Licentiovo a Augustinovo pochopení pořádku v dialogu De ordine
 • Providentia, praescientia, praedestinatio. Augustinův vývoj od filosofické víry v prozřetelnost k nauce o předurčení
 • Pojetí jednotliviny v Abélardově výkladu Isagoge
3. Prezentace antických a středověkých textů
Anselm z Canterbury, Fides quaerens intellectum (Proslogion, De veritate, De libertate arbitrii), Kalich Praha 1990 (ISBN 80-7017-156-1) (úvodní studie, uspořádání a překlad), 272 str.
Hugo ze Sv. Viktora, De tribus diebus - O třech dnech (ISBN 80-86005-61-5), Oikúmené Praha 1997, 184 str. plus 4 náčrty (úvodní studie: str. 7-50, překlad a poznámky).
Thierry ze Chartres, O stvoření světa - Tractatus de sex dierum operibus (ISBN 80-86005-94-1), Oikúmené Praha 2000, Knihovna středověké tradice IV, 136 str. (úvodní studie: str. 1-55, překlad a poznámky).
Richard, Kniha o vtěleném Slově a svatoviktorská hermeneutika, in: Richard ze Sv. Viktora, De Verbo incarnato: O vtěleném Slově (ISBN 80-7298-012-2), Oikúmené Praha 2000, str. 7-42.
Jan Scotus Eriugena, Homilie a Komentář k Janovu evangeliu, přel. I. Zachová, ISBN 80-7021-777-4, Vyšehrad Praha 2005 (úvodní studie Dvojí zjevení božského světla. Stvoření a Písmo v teologii Jana Eriugeny, str. 83-141).
Řehoř z Nyssy, Lidská řeč a pojmenování Boha (výňatky ze spisu Contra Eunomium, II), in: Lenka Karfíková, Čas a řeč. Studie o Augustinovi, Řehořovi z Nyssy a Bernardovi Silvestris, Oikúmené Praha 2007, ISBN 978-80-7298-260-8, str. 119-146.
Petr Abélard, Sic et non. Ano a ne, přel. I. Zachová, ISBN 978-80-7021-791-7, Vyšehrad Praha 2008 (úvodní studie Abelard aneb vášeň pro jednotlivé, str. 17-133).
Řehoř z Nyssy, Proč neříkáme, že jsou tři bohové (pro Ablabia), Oikúmené Praha 2009, ISBN 987-80-7298-400-8, 108 str. (úvodní studie Nevymezené božství, jeho tři hypostaze a trojjediné božské působení. Řehořovo pojednání pro Ablabia, str. 7-54, překlad a poznámky).
Augustin, O idejích (překlad Quaestio de ideis: De diversis quaestionibus LXXXIII, 46), in: Lenka Karfíková, Ideje a slova. Studie k Augustinovi, Plótínovi, Abélardovi, Dionysiu Areopagitovi a Anselmovi, Oikúmené Praha 2010 (ISBN 978-80-7298-436-7), str. 159-161.
Petr Abélard, Logica "Ingredientibus", Glosy k Porfyriově Isagoge, prolog (překlad), in: Lenka Karfíková, Ideje a slova. Studie k Augustinovi, Plótínovi, Abélardovi, Dionysiu Areopagitovi a Anselmovi, Oikúmené Praha 2010 (ISBN 978-80-7298-436-7), str. 164-199.
Aurelius Augustinus, O nesmrtelnosti duše, Oikúmené Praha 2013, ISBN 978-80-7298-493-0, 290 str. (úvodní studie Vztah duše a ratio v Augustinově pojednání De immortalitate animae, str. 7-30, překlad a komentář str. 79-251).
Plótínos, O sebepoznání. Enneada V,3, Oikúmené Praha 2014, ISBN 978-80-7298-507-4, 170 str. (úvodní studie Zda to, co samo sebe nahlíží, musí být mnohotvárné, str. 7-59, překlad a komentář).
Hlavní citáty z Eunomiovy Druhé Apologie v první knize Řehořovy polemiky Proti Eunomiovi, in: Duše zrcadlo. Studie ke Kappadočanům, Augustinovi a Abélardovi, Triáda, Praha 2016, ISBN 978-80-7474-181-4, str. 109-111.
Augustinova korespondence s Nebridiem (Ep. 6–7), in: Filosofie Augustinova mládí. Tři studie s Nebridiovým a Augustinovým listem (Ep. 6-7) v příloze, Oikúmené, Praha 2016, ISBN 978-80-7298-218-9, str. 110-116.
Porfyrios, Jak vystoupit do inteligibilního světa (Sentence), Oikúmené Praha 2014, ISBN 978-80-7298-231-8, 238 str. (úvodní studie Přítomnost duše tělu a sobě samé v Porfyriových Sentencích, str. 7-86, překlad a poznámky).
4. Příspěvky ve sbornících a kapitoly v publikacích
Posvátno v současné křesťanské teologii, in: O posvátnu, sborník České křesťanské akademie 8, Praha 1993, str. 45-54.
Symbol und Unmittelbarkeit. Zur Interpretation des dritten Buches In Hierarchiam coelestem Hugos von St. Viktor, in: Ex latere. Ausfaltungen communialer Theologie, hg.v. E.Naab, Eichstätt 1993 (ISBN 3-7721-0153-4), str. 32-55.
Jan Eriugena: Svět jako božské zjevení, in: Křesťanství a filosofie. Postavy latinské tradice, sborník České křesťanské akademie 9, Praha 1994 (ISBN 80-85795-08-6), str. 42-78.
Hesla Arianismus, Augustinus, Dionýsios Areopagita, Donatismus, Jeroným, Manicheismus, Nikajsko-konstantinopolské vyznání víry, Patristika, Pelagianismus, Tertullian, in: Pavlincová, Helena et al. Slovník judaismus - křesťanství - islám, Mladá fronta, Praha 1994 (ISBN 80-204-0440-6), str. 140-141, 143, 163-164, 166, 200, 231-232, 245, 253-255, 257-258, 305. (2. vyd. 2003, ISBN 80-7182-165-9)
Summa similitudo principii. Pravda jako vnitrobožská adekvace podle Augustinova spisu De vera religione 29,52 - 39,73, in: Veritas vincit -- Pravda vítězí (sborník z kolokvia Ústavu pro klasická studia AV ČR), Koniasch Latin Press, Praha 1995 (ISBN 80-85917-10-6), str. 16-35.
"Úcta k obrazu přechází na jeho vzor": Trojiční nauka Basila Velikého a úcta k posvátným obrazům, in: Matoušek, Alexander a Karfíková, Lenka. Posvátný obraz a zobrazení posvátného, Česká křesťanská akademie, Praha 1995 (ISBN 80-85795-20-5), str. 61 73.
Mé fysei, alla thesei. Teologický význam pojmu charis v díle Athanáše z Alexandrie, in: EPITOAUTO. Sborník k pětašedesátinám Petra Pokorného, usp. J. Mrázek a kol., Mlýn, Praha 1998 (ISBN 80-902296-1-1), str. 77-98.
Anselm z Canterbury, in: Velké náboženské postavy (Encyklopedická edice Listy, č. 10), vyd. V. Roskovec (ISBN 80-86044-10-6), Praha 1998, Encyklopedický dům, list č. 1/376.
Pléróma a epektasis. K eschatologii Řehoře z Nyssy, in: Apokatastasis, nebo apokalypsis? Antické představy o konci světa (Sborník příspěvků z konference konané v Olomouci 11.-12.11. 1999), vyd. J. Šubrt, vyd. Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Olomouc 2001 (ISBN 80-244-0263-7), str. 81-87.
The World as Theophany according to John Scottus Eriugena, in: Limits of Knowledge Frontiers of the Universe (Report of the 3rd Colloquium Organized Jointly by the Center for Theoretical Study and by the Free Academy of Science, Prague, November 2000), CTS-01-02, vyd. J. Bouzek - Z. Kalva, Center for Theoretical Study, Praha June 2001, str. 23-28.
Ježíš Rudolfa Bultmanna, in: Při brodu Jabok (Sbornik pro Mireiu Ryškovou), vyd.L. Puršl, Advent - Orion pro Centrum biblickych studii, Praha 2001 (ISBN 80-7172-768-7), str. 105-111.
Hängen die Formen von der Materie ab? Zum Chartreser Kommentar Librum hunc, in: Bene Scripsisti: filosofie od středověku k novověku (sborník pro S. Sousedíka), vyd. J. Beneš, P. Glombíček, V. Urbánek, Praha 2002 (ISBN 80-7007-158-3), str. 31-47.
Nostrum vivere constat ex praesenti semper tempore: Poznámka k pojetí času podle Maria Victorina, Adversus Arium IV,15, in: Dvorský, Přemysl, Filosofia kai synúsia: Sborník k 75. narozeninám Karla Flosse, Univerzita Palackého, Olomouc 2002 (ISBN 80-244-0459-1), str. 147-150.
Res significare habent: Exegese der Schrift und der Wirklichkeit nach Hugo von St. Victor (+ 1141), in: Pokorný, Petr a Roskovec, Jan, Philosophical Hermeneutics and Biblical Exegesis, Mohr Siebeck, Tübingen 2002 (ISBN 3-16-147894-0), str. 310-322.
Filius tetragonus primus: Trojiční nauka v chartreském komentáři Librum hunc, in: Karfíková, Lenka a Šír, Zbyněk, Číslo a jeho symbolika od antiky po renesanci, CDK, Brno 2003 (ISBN 80-325-018-7), str. 74-83.
Der Vater ist nicht älter als der Sohn: Gregor von Nyssa, Contra Eunomium, I, 341-385, in: Andia, Ysabel de a Hofrichter, Peter L., Christus bei den Vätern. Forscher aus dem Osten und Westen Europas an den Quellen des gemeinsamen Glaubens, Tyrolia Verlag, Innsbruck - Wien 2004. Pro Oriente, Bd. XXVII, Wiener Patristische Tagungen, I, (ISBN 3-7022-2540-4), str. 271-289.
Augustins Polemik gegen Apuleius, in: Apuleius, De deo Socratis - Über den Gott des Sokrates, eingeleitet, übersetzt und mit interpretierenden Essays versehen von M. Balthes, M.-L. Lakmann, J. M. Dillon, P. Donini, R. Häfner, L. Karfíková, Wissenschaftliche Buchhandlung, Darmstadt 2004 (Sapere, Bd. VII) (ISBN 3-534-15573-4), str. 162-189.
"Milost zvítězila." Augustinův dvojí výklad Pavlovy nauky o milosti, in: Milost podle Písma a starokřesťanských autorů, vyd. L. Karfíková a J. Mrázek, Mlýn, Jihlava 2004 (ISBN 80-86498-08-5), str. 159-175.
Křesťanské pojetí božství, in: Bůh a bohové. Pojetí božství v náboženských tradicích světa, vyd. R. Chlup, DharmaGaia, Praha 2004 (ISBN 80-86685-42-X), str. 59-81.
Kosmografie Bernarda Silvestris, in: Druhý život antického mýtu, vyd. J. Nechutová, CDK, Brno 2004 (ISBN 80-7325-042-X), str. 117-131.
Patristická exegeze: Órigenés a Augustin, in: Petr Pokorný, Hermeneutika jako teorie porozumění (od základních otázek jazyka k výkladu bible), ISBN 80-7021-779-0, Vyšehrad, Praha 2006, str. 244-267.
Augustinova Vyznání jako exemplum jeho nauky o milosti, in: Quaerite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové, vyd. H. Krmíčková e.a., Matice moravská, Brno 2006, ISBN 80-86488-35-7, str. 79-88.
Der Ursprung der Sprache nach Eunomius und Gregor vor dem Hintergrund der antiken Sprachtheorien, in: Gregory of Nyssa: Contra Eunomium II. An English Version with Supporting Studies (Proceedings of the 10th International Colloquium on Gregory of Nyssa, Olomouc, September 15-18, 2004), vyd. L. Karfíková, S. Douglass, J. Zachhuber (Supplements to Vigilae Christianae, 82), Brill, Leiden - Boston 2007, ISBN 10-90-04-15518-X; 13-978-90-04-15518-3, str. 279-305.
Infinitud, in: Diccionario de San Gregorio de Nisa, vyd. L. F. Mateo-Seco - G. Maspero, Monte Carmelo, Burgos 2006, ISBN 13-978-84-7239-536-7; 10-84-7239-536-7, str. 538-542.
Infinito, in: Gregorio di Nissa dizionario, vyd. L. F. Mateo-Seco - G. Maspero, Città Nuova, Roma 2007, ISBN 978-88-311-9336-8, str. 349-351.
Das Geheimnis Gottes des Vaters in Augustins De Trinitate IX-X und XV, in: Gott der Vater und Schöpfer. Forscher aus dem Osten und Westen Europas an den Quellen des gemeinsamen Glaubens, vyd. Andia, Ysabel de a Hofrichter, Peter L., Forscher aus dem Osten und Westen Europas an den Quellen des gemeinsamen Glaubens, Tyrolia Verlag, Innsbruck - Wien 2007. Pro Oriente, Bd. XXXI, Wiener Patristische Tagungen, III, ISBN 978-3-7022-2835-4), str. 251-261.
Identita jako být totéž v čase, in: Zpytování. Studie a eseje k evangelické identitě, vyd. O. Macek, ISBN 978-80-86057-46-0, nakl. Zděnek Susa, Středokluky 2007, str. 20-28.
Přirozenost završená vůlí: Augustin a Origenes, in: "Přirozenost" ve filosofii minulosti a současnosti, vyd. L. Chvátal - V. Hušek, CDK Brno 2008, ISBN 978-80-7325-143-7, str. 91-108.
"Jeho návrat k Otci je zbožštění člověka". Milost podle Eriugenových výkladů k Janovi, in: Milost v antické, židovské a křesťanské tradici, vyd. L. Karfíková - J. Dus, Mlýn, Jihlava 2008, ISBN 978-80-86498-30-0, str. 325-343.
Zwei Trinitätsmetaphern. Gregor von Nyssa, "Ad Ablabium", und Augustin, "De Trinitate VII", in: M. Kulhánková - K. Loudová (vyd.), ΕΠΕΑ ΠΤΕΠΟΕΝΤΑ. Růženě Dostálové k narozeninám, ISBN 978-80-7294-320-3, Host Brno 2009, str. 156-167.
Die Einheit der Kirche, Gnade und Gewalt in Augustins Polemik gegen die Donatisten, in: Einheit und Katholizität der Kirche. Forscher aus dem Osten und Westen Europas an den Quellen des gemeinsamen Glaubens, Tyrolia Verlag, Innsbruck - Wien 2009. Pro Oriente, Bd. XXXII, Wiener Patristische Tagungen, IV, ISBN 978-3-7022-3020-3, str. 283-296.
Konverze u Aurelia Augustina (a její novoplatonská inspirace), in: Konverze a konvertité. Sborník z mezioborového semináře o problematice náboženského obrácení, vyd. J. Hanuš - I. Noble, CDK Brno 2009. Quaestiones quodlibetales, IX, ISBN 978-80-7325-196-3, str. 22-36.
Memory and Language. Augustine´s Analysis of Memory in Confessions X, in: Strategies of Remembrance: From Pindar to Hölderlin, vyd. L. Doležalová, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2009, ISBN (10): 1-4438-1261-7, ISBN (13): 978-1-4438-1261-0, str. 93-102.
Zur Rezeption Augustins bei Peter Abaelard, in: Augustinus. Spuren und Spiegelungen seines Denkens, Bd. 1: Von den Anfängen bis zur Reformation, vyd. N. Fischer, Felix Meiner Verlag Hamburg 2009, ISBN 987-3-7873-1922-0, str. 71-83.
Gibt es eine universale Geschichte? - Augustin, De civitate Dei, in: L. J. Koffeman (vyd.), Christliche Traditionen zwischen Katholizität und Partikularität. Vorträge der sechsten Konferenz der mittelsüdeuropäischen und niederländischen Theologischen Fakultäten in Prag 2008. Eine Konferenz unter Auspizien des Osteuropa-Ausschusses der Niederländischen Theologischen Fakultäten, Beiheft zur Ökumenischen Rundschau Nr. 85, Verlag Otto Lembeck Frankfurt a. M. 2009, ISBN 978-3-87476-605-0, str. 41-58.
Time According to Marius Victorinus, Adversus Arium IV.15, in: Baun J., Cameron A., Edwards M., Vinzent M. (eds), Studia Patristica. Vol. XLVI - Tertullian to Tyconius, Egypt before Nicaea, Athanasius and his Opponents, Peeters Leuven - Paris - Walpole, MA 2010, ISBN 978-90-429-2372-0, str. 119-123.
Fusca sum et formosa. Die Heiligkeit der Kirche und die Heiligkeit der Seele nach den Hohelied-Auslegungen des Origenes, in: Th. Hainthaler, F. Mali, G. Emmeneger (eds), Heiligkeit und Apostolizität der Kirche. Forscher aus dem Osten und Westen Europas an den Quellen des gemeinsamen Glaubens, Tyrolia Verlag, Innsbruck - Wien 2010. Pro Oriente, Bd. XXXV, Wiener Patristische Tagungen, V, ISBN 978-3-7022-3102-6, str. 311-334.
Existují universální dějiny? Augustin, De civitate Dei, in: M. Jabůrek a T. Nejeschleba (eds), Proměny vědění od Augustina k dnešku, CDK Brno 2010, ISBN 978-80-7325-219-9, str. 18-27.
Ad Ablabium, Quod non sint tres dei, in: V. H. Drecoll, M. Berghaus (eds), Gregory of Nyssa: The Minor Treatises on Trinitarian Theology and Apollinarism. Proceedings of the 11th International Colloquium on Gregory of Nyssa (Tübingen, 17-20 September 2008), Brill Leiden - Boston 2011, ISBN 978-90-04-19393-2, str. 131-168.
Milost v Katechetických homiliích Theodora z Mopsuestie, in: L. Karfíková - J. A. Dus (vyd.), Milost v patristice, Mlýn, Jihlava 2011, ISBN 978-80-86498-41-6, str. 175-195.
"Der Alte der Tage". Gott als Zeit nach De divinis nominibus 10,2-3, vor dem Hintergrund des platonischen Parmenides, in: L. Karfíková - M. Havrda (vyd.), Nomina divina. Colloquium Dionysiacum Pragense, Academic Press Fribourg, Fribourg (Suisse) 2011, ISBN 978-3-7278-1699-4, str. 50-70.
Člověk jako initium. Hannah Arendt a Augustin, in: T. Nejeschleba - V. Němec - M. Recinová (vyd.), Pojetí člověka v dějinách a současnosti filosofie II (od Kanta po současnost), CDK, Brno 2011, ISBN 978-80-7325-248-9, str. 57-64.
Augustin a jeho dvojí vklad do dějin politického myšlení, in: V. Herold, I. Müller, A. Havlíček (vyd.), Politické myšlení raného křesťanství a středověku (Dějiny politického myšlení, II/1), Oikúmené Praha 2011, ISBN 978-80-7298-169-4, str. 74-122.
Natur, Freiheit und Gnade im Disput zwischen Augustinus und Julian von Aeclanum, in: N. Fischer (vyd.), Die Gnadenlehre als "salto mortale" der Vernunft? Natur, Freiheit und Gnade im Spannungsfeld von Augustinus und Kant, Verlag Karl Alber Freiburg - München 2012, ISBN 978-3-495-48524-8, str. 90-107.
Zeitlichkeit und Authentizität nach "Sein und Zeit". Einige Probleme der Zeitauffassung Heideggers und ihre Parallelen bei Augustin, in: J. Sirovátka (vyd.), Endlichkeit und Transzendenz. Perspektiven einer Grundbeziehung, Felix Meiner Verlag Hamburg 2012, ISBN 978-3-7873-2406-4; ISBN 978-3-7873-2418-7 (e-book), str. 139-152.
Univerzálie v Abélardově výkladu Isagoge: Abélardovy odpovědi na Porfyriovy otázky, in: D. Heider - D. Svoboda (vyd.), Univerzálie ve scholastice (Studia Neoaristotelica, Supplementum I) , ISBN 978-80-7394-371-4 (Print); ISBN 978-80-7394-372-1 (Online); ISSN 1214-8407 (Print); ISSN 1804-6843 (Online), str. 48-71.
Augustine to Nebridius on the Ideas of Individuals (ep. 14,4), in: Vinzent M. (ed.), Studia Patristica. Vol. LXX: Paper presented at the Sixteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2011, vol. 18: St Augustine and his Opponents, Peeters Leuven - Paris - Walpole, MA 2013, ISBN 978-90-429-3003-2, p. 477-486.
"Essentia" et "substantia" chez Augustin et Pierre Abélard, in: R. Berndt - M. Fédou (eds.), Les réceptions des P?res de l'Église au Moyen Âge: Le devenir de la tradition ecclésiale. Congres du Centre Sevre - Facultés jesuites de Paris (11-14 juin 2008), Archa Verbi (Subsidia 10), Aschendorff Münster 2013, tome II (ISBN 978-3-402-10227-5), p. 707-726.
Das Verhältnis von Seele und ratio in Augustins Abhandlung De immortalitate animaePlato Revived: Essays on Ancient Platonism in Honour of Dominic J. O'Meara (Beiträge zur Altertumskunde, Bd. 317), De Gruyter Berlin 2013 (ISBN 978-3-11-032440-2), p. 117-137.
Semet ipsum exinanivit. Der Logos-Erlöser nach Marius Victorinus, in: Th. Hainthaler, F. Mali, G. Emmenegger, M. Lenkaityte Ostermann (eds), Für uns und für unser Heil. Soteriologie in Ost und West. Forscher aus dem Osten und Westen Europas an den Quellen des gemeinsamen Glaubens, Tyrolia Verlag, Innsbruck - Wien 2014. Pro Oriente, Bd. XXXVII, Wiener Patristische Tagungen, VI, ISBN 978-3-7022-3351-8, str. 127-149.
Grigorij Nisskij: Svidetelstvo o žizni i smerti Makriny, in: Svidetelstvo: Tradicii, formy, imena. Uspenskie ctenia, ed. K. Sigov, ISBN 978-966-378-319-2, Duch i litera, Kiiv 2013, str. 144-160.
Der Geist als Wesen, die Aussage des Namens und die OUSIA bei Eunomius, Basilius und Gregor von Nyssa: Contra Eunomium, III,5 (GNO II, 160-184), in: Gregory of Nyssa, Contra Eunomium III. An English translation with commentary and supporting studies (Proceedings of the 12th International Colloquium On Gregory Of Nyssa, Leuven, 14-17 September 2010), ed. J. Leemans – M. Cassin, ISBN 978 90 04 27061 9 (hardback), 978 90 04 26825 8 (e-book), Brill, Leiden 2014, str. 335-368.
The Fifth Theological Oration of Gregory Nazianzen and the historical contingency of revelation, in: Broura Bitton-Ashkelony, Theodore de Bruyn, Carol Harrison (vyd.), Patristic Studies in the Twenty-First Century: Proceedings of an International Conference to Mark the 50th Anniversary of the International Association of Patristic Studies, Brepols Publishers, Turnhout 2015, ISBN 978-2-503-55919-3, str. 389-403.
Intence života. Filosofická východiska Havlovy Moci bezmocných, in: Jiří Suk – Kristina Andělová (vyd.), Jednoho dne se v našem zelináři cosi vzbouří: Eseje o Moci bezmocných, Ústav pro soudobé dějiny, Praha 2016, ISBN 978-80-7285-200-0, str. 101-107.
Nature completed by the will: Origen and Augustine, in: Anders-Christian Jacobsen (vyd.), Origeniana Undecima. Origen and Origenism in the history of Western thought, Peters Publishers, Leuven 2016, ISBN 978-90-429-3307-1, str. 469-478.
Athanasius von Alexandrien, in: Lenka Karfíková (unter Mitwirkung von Vít Hušek und Ladislav Chvátal), Gnadenlehre in Schrift und Patristik, Handbuch der Dogmengeschichte, Herder, Freiburg i. B. 2016, ISBN 978-3-451-00708-8, str. 346-363.
Gregor von Nyssa, in: Lenka Karfíková (unter Mitwirkung von Vít Hušek und Ladislav Chvátal), Gnadenlehre in Schrift und Patristik, Handbuch der Dogmengeschichte, Herder, Freiburg i. B. 2016, ISBN 978-3-451-00708-8, str. 363-389.
Theodor von Mopsuestia, in: Lenka Karfíková (unter Mitwirkung von Vít Hušek und Ladislav Chvátal), Gnadenlehre in Schrift und Patristik, Handbuch der Dogmengeschichte, Herder, Freiburg i. B. 2016, ISBN 978-3-451-00708-8, str. 389-431.
Augustins Gnadenlehre in ihrer Entwicklung, in: Lenka Karfíková (unter Mitwirkung von Vít Hušek und Ladislav Chvátal), Gnadenlehre in Schrift und Patristik, Handbuch der Dogmengeschichte, Herder, Freiburg i. B. 2016, ISBN 978-3-451-00708-8, str. 535-604.
Johannes Eriugena, in: Lenka Karfíková (unter Mitwirkung von Vít Hušek und Ladislav Chvátal), Gnadenlehre in Schrift und Patristik, Handbuch der Dogmengeschichte, Herder, Freiburg i. B. 2016, ISBN 978-3-451-00708-8, str. 663-683.
5. Články
(pod dívčím jménem Lenka Votavová) Tóbit a Antigoné: Souvztažnost lidské svobody a nadindividuálního smyslu, in: Reflexe (ISSN 0862-6901), 1992, 7-8, str. 11/21-24.
Teologie a filosofie. K Součkově článku o teologii a filosofii (pod pseudonymem Dorota Javorová), in: Paraf (Paralelní akta filozofie) 1, 1985, str. 10-36 (samizdat).
Jednota pravdy u Anselma z Canterbury, in: Teologické texty (ISSN 0862-6944), 1992, 5, str. 171 172.
Kontemplace podle Augustina, in: Reflexe (ISSN 0862-6901), 1992, 7-8, str. 2/1-32.
Kontemplace podle Augustina, in: Reflexe (ISSN 0862-6901), 1992, 7-8, str. 2/1-32.
"Ein ganzer Acker, voll von mancherlei Pflanzen". Origenes biblische Hermeneutik nach Peri archon IV,1-3, in: Listy filologické (ISSN 0024-4457), 118, 1995, str. 202-226.
Eucharistie jako posvátná hostina. Exegeze vybraných biblických textů, in: Teologický sborník (ISSN 1211-3808), 4, 1995 (Ježíš Kristus osvoboditel), str. 6-16.
Křesťanská iniciace podle svědectví Nového zákona. Interpretace vybraných textů, in: Teologické texty, 7, 1996, str. 44-48.
Die Rettung des Flüchtigen. Die Schönheit in der Theologie Hugos von St. Viktor, in: Forum Katholische Theologie 13, 1997, str. 271-281.
Záchrana pomíjivého. Krása v teologii Hugona ze Sv. Viktora, in: Teologický sborník (ISSN 1211-3808), 4, 1997, str. 40-46.
Aequalitas numerosa. Die metrische Struktur des Kunstwerkes und ihre mehrfachen Entsprechungen (Augustinus, De musica VI, und das Itinerarium Bonaventuras), in: Eirene (ISSN 0046-1628, ISBN 80-85917-20-3), 33, 1997, str. 108-121.
Die Gestaltung des Chaos. Das kosmogonische Paradigma bei Hugo von St. Viktor und Wilhelm von Conches, in: Acta Universitatis Carolinae - Philologica 1: Graecolatina Pragensia (ISSN 0567-8269), 15, 1997, str. 47-71.
The World as Theophany and the Destiny of Man: According to John Scottus Eriugena's De pradestinatione and Periphyseon, in: Acta Universitatis Carolinae - Philologica 3: Graecolatina Pragensia (ISSN 0567-8269), 16-17, 1998, str. 51-63.
Universum svobody a Bůh jako přírodní zákon: Jan Eriugena, De praedestinatione, in: Studia theologica (ISSN 1212-8570), 1/1999 (1), str. 11-29.
Jména toho, co nemá jméno: Pojmenování Boha podle Řehoře z Nyssy, in: Getsemany (ISSN 1210-485X), 3/2000 (104), str. 58-68.
Jan Eriugena: kosmogonie a antropologie podle De divina praedestinatione a Periphyseon, in: Teologický sborník (ISSN 1211-3808), 1/2000, str. 63-72.
Die Unendlichkeit Gottes und der unendliche Weg des Menschen nach Gregor von Nyssa, in: Sacris erudiri. A Journal on the Inheritance of Early and Medieval Christianity, nakl. Brepols, Turnhout (ISSN 0771-7776), 2001, 40, str. 47-81.
Křesťanství jako otevřený příběh, in: Reflexe, 22, 2001 (ISSN 0862-6901), str. 59-64.
Zemřel Bonaventura Bouše, in: Teologický sborník, 8, 2002, č. 2 (ISSN 1211-3808), str. 3-6.
Die Rede von Gott nach Gregor von Nyssa. Warum ist Pluralität der theologischen Diskurse notwendig, in: Acta Universitatis Carolinae - Philologica 3: Graecolatina Pragensia (ISSN 0567-8269), 18, 2000, str. 53-61.
Křestanské pojetí božství: Paradigma "posvátné kontingence", in: Teologie a společnost (ISSN 1214-0740), 2/2004, str. 7-14.
Theú symmachia. Zur Gnadenlehre Gregors von Nyssa, in: Byzantinoslavica (Revue internationale des études byzantines) (ISSN 0007-7712), 62, 2004, str. 11-46.
Homo opus temporis. Die Ewigkeit und Zeit nach der Cosmographia des Bernard Silvestris, in: Sacris erudiri. A Journal on the Inheritance of Early and Medieval Christianity, nakl. Brepols, Turnhout (ISSN 0771-7776), 2004, 43, str. 281-297.
Dvojí čas v Lévinasově díle De l´existence à l´existant (Kritická poznámka), in: Teologická reflexe (ISSN 1211-1872), 12/1, 2006, str. 81-88.
Návrat k sobě (příspěvek v rámci Nekonečnost konečnosti: disputace o tezích Ivana Chvatíka), in: Teologická reflexe (ISSN 1211-1872), 12/1, 2006, str. 92-96.
Zeit, Selbstbeziehung des Geistes und Sprache nach Augustin, in: Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie (ISSN 0016-0725), 54, 2007, str. 230-249.
God of Philosophers. The Idea of God in A. N. Whitehead and E. Lévinas, in: Communio viatorum (ISSN 0010-3713), 48/2, 2006, str. 113-122.
Ricoeurova analýza paměti podle jeho knihy La mémoire, l´histoire, l´oubli, in: Teologická reflexe (ISSN 1211-1872), 2/12, 2006, str. 159-180.
Továrna na budoucno. Kritika Hejdánkova pojetí "budosti", in: Reflexe (ISSN 0862-6901), 32, 2007, str. 127-133.
Hermeneutika existence. Rozumění, výklad a řeč podle Martina Heideggera a Paula Ricoeura, in: Teologická reflexe (ISSN 1211-1872), 1/14, 2008, str. 5-15.
Bůh filosofů. K představě Boha u Whiteheada a Lévinase, in: Proglas (ISSN 1802-3142), 29, 2008, č. 6, str. 38-42.
Časovost a autenticita podle Sein und Zeit. Některé problémy Heideggerova konceptu a jejich obdoby u Augustina, in: Reflexe (ISSN 0862-6901), 35, 2008, str. 45-54.
Truth and Time in Anselm´s De veritate, in: Archa Verbi (ISSN 1612-3964, ISBN 978-3-402-10220-6), 6, 2009, str. 158-173.
Fusca sum et formosa. Svatost církve a svatost duše podle Origenových výkladů Velepísně, in: Studia theologica (ISSN 1212-8570), 12/3 (41), str. 1-18.
Derridova diferänce a její antický protějšek, in: Teologická reflexe (ISSN 1211-1872), 2010, 16/2, str. 175-182.
Eternity according to Plotinus, Enn. III,7, in: Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie (ISSN 0016-0725), 58, 2011, str. 437-452.
Filius tetragonus primus. La philosophie trinitaire d'apr?s le commentaire chartrain Librum hunc, in: Sacris erudiri (ISSN 0771-7776), 51, 2012, p. 317-329.
The Christian World-Maker according to Augustine, John Eriugena, and Thierry of Chartres, in: Horizons (Soul, ISSN 2093-5943) 3/2, 2012, p. 131-172.
Čas a intentce v Augustinově raném pojednání De immortalitate animae, in: Reflexe (ISSN 0862-6901), 44, 2013, str. 3-25.
Gregory of Nyssa, Witness of Macrina’s Life and Death, in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Theologica Cyrillomethodiana. Theologica Olomucensia (ISSN 1212-9038), 14, 2013, str. 15-26.
Věčnost a čas podle Porfyriovy Sentence 44, in: Reflexe (ISSN 0862-6901), 50, 2016, str. 41-56.
6. Recenze
P. Kouba, Nietzsche. Filosofická interpretace, Český spisovatel, Praha 1995, in: Teologický sborník (ISSN 1211-3808), 3, 1996, str. 98-101.
C.V. Pospíšil, La teologia della croce di san Bonaventura. Pars dissertationis, Pontificium Athenaeum Antonianum, Facultas theologiae, Roma 1995, in: Teologický sborník (ISSN 1211-3808), 4, 1996, str. 95n.
M. Biermann, Die Leichenreden des Ambrosius von Mailand. Rhetorik, Predigt, Politik (Hermes-Einzelschriften, Heft 70), Franz Steiner Verlag 1995, in: Eirene (ISSN 0046-1628, ISBN 80-85917-20-3) 32, 1996, str. 116-118.
W. Beierwaltes, Eriugena. Grundzüge seines Denkens, Vittorio Klostermann, Frankfurt a.M., in: Reflexe (ISSN 0862-6901) 15, 1995, str. 8/2 - 8/4.
Z.B. Bouše, Epilegomena, Praha 1996 (pod názvem "Kniha hořké lásky"), in: Teologický sborník (ISSN 1211-3808) 3, 1997, str. 95-99.
D. Poirel, Livre de la nature et débat trinitaire au XIIe siècle: Le De tribus diebus de Hugues de Saint-Victor (Bibliothca Victorina, 16), Brepols, Turnhout, 512 str., in: Cristianesimo nella storia (Bologna), 26, 2004, str. 1035-1037.
É. Jeauneau, " Tendenda vela ". Excursions littéraires et digressions philosophiques à travers le Moyen Âge, Brepols, Turnhout 2007 (Instrumenta patristica et mediaevalia, 47), 786 Seiten, in : Listy filologické (ISSN 0024-4457), 130/2007 (3-4), str. 408-409.
Filosofie jednání (ke knize: Jakub Čapek, Jednání a situace, Oikúmené, Praha 2007), in: Teologická reflexe (ISSN: 1211-1872), 2010, 16/2, str. 211-215.
7. Drobné články
Relacionalita v božství, in: Zpravodaj Společnosti křesťanů a Židů, 57, 2007/5766, str. 14-15.
Dvojnásobné jubileum Jana Patočky (1907-1977), in: Teologická reflexe (ISSN 1211-1872), 2/13, 2007, str. 132-135.
"Jednota a katolicita církve". Patrologické kolokvium s katolicko-pravoslavnou účastí (Sibiu, 27.-30. 6. 2007), in: Studia theologica, ISSN 1212-8570, 29 (IX/3), 2007, str. 86-88.
Nad knihou Petra Pokorného, in: P. Pokorný, Den se přiblížil, ISBN 80-86498-21-2, Mlýn, Jihlava 2007, str. 89-96.
Křesťanská filosofie?, in: Salve. Revue pro teologii a duchovní život (ISSN 1213-6301), 2/2009, str. 22-23.
Identita " synů země" (odpověď Pavlu Koubovi), in: Reflexe (ISSN 0862-6901), 37 (2009), str. 114-120.
Sinajská přikázání podle Řehoře z Nyssy, in: Křesťanská revue (ISSN 0023-4613), 80/6, 2013, str. 6-7.
8. Vydavatelská a redakční práce
K. Barth, Stručný výklad Listu Římanům, Kalich Praha 1989, (ISBN 80-7017-000-X) (redakce).
M. Buber, Chasidská vyprávění, Kalich Praha 1990, (ISBN 80-7017-072-7) (redakce).
P. Tillich, Biblické náboženství a ontologie, Kalich Praha 1990, (ISBN 80-7017-096-4) (redakce).
Křesťanská víra ve světle současné teologie: Obraz dnešní systematické teologie v podání německých a rakouských teologů (přednášky J. Schumachera, L. Scheffczyka, Ch. Schütze, M. Seybolda, W. Kaspera, G.L. Müllera, W. Beinerta, R. Schulta pořádané Křesťanskou akademií Praha v letech 1991-92 v Praze), Křesťanská akademie Praha, Praha 1993 (ISBN 80-900615-9-1), 112 str. (uspořádání a překlad).
Posvátný obraz a zobrazení posvátného (Sborník z kolokvia pořádaného Českou křesťanskou akademií a Ústavem filozofie a religionistiky FF UK 16.4. 1994 v Praze), Česká křesťanská akademie, Praha 1995 (ISBN 80-85795-20-5), 120 str. (uspořádání, spolu s Alexandrem Matouškem).
W. Beierwaltes, Platonismus a idealismus, česky Oikúmené, Praha 1996, (ISBN 80-86005-18-6) (redakce).
Vtělení vykoupení - církev (Sborník ze tří ekumenických kolokvií pořádaných Českou křesťanskou akademií 24.4. 1993, 30.10. 1993 a 14.5. 1994 v Praze). Česká křesťanská akademie, Praha 1997 (ISBN 80-85795-16-7), 88 str. (uspořádání, spolu se Štěpánem Špinkou).
M. Šedina, Sparagmos, Oikúmené, Praha 1997 (ISBN 80-86005-33-X) (redakce).
"Život se tvoří z přítomné chvíle": Česká katolická teologie po druhé světové válce (Sborník ze dvou kolokvií pořádaných Českou křesťanskou akademií 8.10. 1994 a 22.4. 1995 v Praze), CDK, Brno 1998 (ISBN 80-85959-36-4), 120 str, (uspořádání, spolu Aloisem Křišťanem a Josefem Kuřetem).
Pán a Dárce života: Setkání s Duchem svatým v Novém zákoně a křesťanské tradici (Sborník ze dvou ekumenických kolokvií pořádaných Českou křesťanskou akademií 22.10. 1994 a 15.3. 1997 v Praze), CDK, Brno 1999 (ISBN 80-85959-42-9), 144 str. (uspořádání spolu se Štěpánem Špinkou, a úvod).
Číslo a jeho symbolika od antiky po renesanci (Sborník z kolokvia pořádaného Centrem pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty 26.-27.4. 2002 v Praze), CDK, Brno 2003 (ISBN 80-325-018-7), 180 str. (uspořádání, spolu se Zbyňkem Šírem).
Milost podle Písma a starokřesťanských autorů, Mlýn, Jihlava 2004 (ISBN 80-86498-08-5), 202 str. (uspořádání, spolu s J. Mrázkem).
Gregory of Nyssa: Contra Eunomium II. An English Version with Supporting Studies (Proceedings of the 10th International Colloquium on Gregory of Nyssa, Olomouc, September 15-18, 2004), vyd. L. Karfíková, S. Douglass, J. Zachhuber (Supplements to Vigilae Christianae, 82), Brill, Leiden - Boston 2007, ISBN 10 90 04 15518 X; 13 978 90 04 15518 3, 554 str.
Milost v antické, židovské a křesťanské tradici, vyd. L. Karfíková - J. Dus, Mlýn, Jihlava 2008, ISBN 978-80-86498-30-0, 354 str.
Š. Špinka, Duše a zlo v dialogu Faidón. Duše a řeč I, Praha 2009, ISBN 978-80-7298-423-7, 192 str. (redakce).
Š. Špinka, Duše a krása v dialogu Faidros. Duše a řeč II, Praha 2009, ISBN 978-80-7298-390-2, 280 str. (redakce).
Milost v patristice, vyd. L. Karfíková - J. A. Dus, Mlýn, Jihlava 2011, ISBN 978-80-86498-41-6, 226 str.
Nomina divina. Colloquium Dionysiacum Pragense, L. Karfíková - M. Havrda (eds.), Academic Press Fribourg, Fribourg (Suisse) 2011, ISBN 978-3-7278-1699-4, 140 str.
Gnadenlehre in Schrift und Patristik (uspořádání spolu s Vítem Huškem a Ladislavem Chvátalem), Handbuch der Dogmengeschichte, Herder, Freiburg i. B. 2016, ISBN 978-3-451-00708-8, 684 str.
---------------------
Spoluredigování řady Fontes Latini Bohemorum. Praha: Oikúmené (spolu s Hanou Šedinovou, 1997-2000).
Spoluredigování řady Knihovna středověké tradice. Praha: Oikúmené (spolu s Hanou Šedinovou, 1997-).
Spoluredigování řady Knihovna raně křesťanské tradice. Praha: Oikúmené (spolu s Matyášem Havrdou, 2002-).