Kurzorická četba Starého zákona - LITERATURA


Základní tituly užívané při kurzu jsou zde takto zvýrazněny.

• texty
základní edice biblických textů
Biblia Hebraica Stuttgartensia, ed. K. Elliger et W. Rudolph, Stuttgart 1968-1977 (BHS).
Biblia Hebraica, ed. R. Kittel, Stuttgart /od 3. vydání 1929/ (BHK).
Biblia Hebraica Quinta: General Introduction and Megilloth, Deutsche Bibelgesellschaft: Stuttgart 2004 (BHQ).
The Hebrew University Bible, ed. M. H. Goshen-Gottstein, C. Rabin, S. Talmon, Jerusalem 1975n.
D. N. Freedman e.a. (ed.), The Leningrad Codex: A Fascimile Edition, Grand Rapids / Leiden 1998.
Septuaginta, id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpres, ed. A. Rahlfs, Stuttgart 1935n (LXX).
Septuaginta, Vetus Testamentum Graecum, Auctoritate Academiae Scientiarum Gottingensis editum, ed. J. W. Wevers, Göttingen 1974.
Biblia sacra iuxta Vulgatam versionem, Stuttgart 1969 (V).
Die Schrift, verdeutscht von Martin Buber gemeinsam mit Franz Rosenzweig, Heidelberg 198110.
edice mimobiblických textů
W. W. Hallo (ed.), The Context of Scripture, Vol. I-III, , Brill: Leiden 2000.
J. B. Pritchard, Ancient Near Eastern Texts, Princeton 1950 (ANET).
S. Moscatti, L'epigrafia ebraica antica, Roma 1951.
H. Donner, W. Röllig, Kanaanäische und Aramäische Inschriften, Wiesbaden 19733 (KAI).
K. Jaroš, Hundert Inschriften aus Kanaan und Israel, Stuttgart 1982.
Alfred Jepsen, Královská tažení ve starém orientu: Prameny k dějinám starověké Palestiny, Praha 1987.
Knihy tajemství a moudrosti: Mimobiblické židovské spisy-pseudepigrafy I.–III., Praha 1995-1998-1999

• jazykové slovníky
W. Gesenius - F. Buhl, Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament, Berlin 191517 (dále reprinty) (G-B).
F. Brown - S. R. Driver - C. A. Briggs, A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, Oxford 1907 (dále reprinty).
W. Gesenius, Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament, Bearb. u. hg. von R. Meyer u. H. Donner, 18. Auflage, 1987ff.
L. Koehler - W. Baumgartner, Lexicon in Veteris Testamenti Libros, Leiden 1953 (19572 se Supplementem) (KBL).
W. Baumgartner - B. Hartmann - E. Y. Kutscher, Hebräisches und aramäisches Lexikon zum Alten Testament, 4 sv., Leiden 1967-1990 (KBL3).
totéž v angl. verzi: The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, (3 sv.) Leiden 1997n.
W. L. Holladay, A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, Leiden 1971.
D. J. A. Clines (ed.), The Dictionary of Classical Hebrew, (8 sv.) Sheffield 1993n (DCH).
Blahoslav Pípal, Hebrejsko-český slovník k SZ, Praha 19742; 19973.

• Pojmové slovníky
E. Jenni, C. Westermann, Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testamen I.–II., München 1971/1976 (THAT);
totéž v angl. verzi: Theological Lexicon of the Old Testament I.–III., Peabody 1997n.
H. Ringgren (ed.), Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament I.–X., Berlin 1973n; (ThWAT);
v angl. verzi: Theological Dictionary of the Old Testament I.–VIII., Eerdmans 1974.

konkordance
A. Even-Shoshan, A New Concordance of the Bible, Jerusalem 1989.
S. Mandelkern, Veteris Testamenti Concordantiae Hebraicae atque Chaldaicae, Berlin 1937 (reprint: Jerusalem - Tel Aviv 1971).
G. Lisowsky - L. Rost, Konkordanz zum Hebräischen Alten Testament, Stuttgart 19662.
E. Hatch - H. A. Redpath, A Concordance to the Septuagint, Oxford 1897 (repr. Graz 1954).

Databáze, software
Bible Works (databázový "balík" hebrejských, řeckých, latinských, českých, anglických, německých a mnoha jiných textů (biblických i mimobiblických, např. spisy Josefa Flavia aj.), standardních jazykových slovníků a výkonných konkordančních nástrojů; mnoho variant způsobů zobrazování; komplexní vyhledávací a srovnávací nástroje, možnost statistických vyhodnocení nálezů; viz recenzi "Moderní komplexní nástroj ke studiu Písma" in: TREF 2000, 90-95; viz též odkazy a materiály na stránce katedry)

gramatiky
O. Klíma, S. Segert, Mluvnice hebrejštiny, Praha 1956.
W. Schneider, Grammatik des biblischen Hebräisch: Ein Lehrbuch, München 20018.
Slavomil Daněk, Principia Hebraitatis Veteris Testamenti Grammatica, Praha 19362.
W. Gesenius - E. Kautzsch, Hebräische Grammatik, Leipzig 190928 (dále reprinty) (G-K).
R. Meyer, Hebräische Grammatik, 4 sv. Berlin 1966-1972.
P. Joüon, T. Muraoka, A Grammar of Biblical Hebrew, Roma 1993.
H. Bauer - P. Leander, Historische Grammatik der hebräischen Sprache des Alten Testaments, Halle 1922 (Hildesheim 1962, 1965).
B. K. Waltke - M. O`Connor, An Introduction to Biblical Hebrew Syntax, Winona Lake 1990.

další doporučená literatura
R. Wonneberger, Leitfaden zur Biblia Hebraica, Vandenhoeck&Ruprecht, Göttingen 1984.
E. Tov, Der Text der Hebräischen Bibel: Handbuch der Textkritik, Stuttgart 1997.
V. Kubáč, Úvod do hebrejského textu Starého zákona, Praha 1991.
K. A. Deurloo, Úvod do exegeze podle amsterdamské tradice a poznámky o pracovní metodě /interní tisk fakulty 1986/.
M. Oeming, Úvod do biblické hermeneutiky. Cesty k pochopení textu, Praha 2001.
P. Pokorný, Úvod do exegese, Kalich, Praha 1979.
H. Utzschneider a S. A. Nitsche, Arbeitsbuch literaturwissenschaftliche Bibelauslegung. Eine Methodenlehre zur Exegese des Alten Testaments, Gütersloh 2001.
J. Hayes, Biblical Exegesis, Westminster Press, Philadelphia 1990.
J. Barton, Reading the Old Testament, Method in Biblical Study, London 1984 /repr. 1989/.
J. Barton, Old Testament. Method in Biblical Study, London 1984.
S. L. McKenzie a S. R. Haynes, To Each Its Own Meaning: An Introduction to Biblical Criticisms and Their Application, Louisville 1999 (2nd, rev. ed.).


Dotazy, připomínky a jakákoli jiná sdělení nám můžete zaslat přímo odtud: Martinu Prudkému.

(návrat zpět na začátek dokumentu)

(mp / poslední modifikace 1.10.2005 )

stáhni Adobe Acrobat