Zkoušky – tématické okruhy


První odborná zkouška: Literární úvod do SZ

1. Dějiny discipliny od starověku do XX. století. Origenes, Hieronymus; masoretské školy; středověká biblistika, humanisté a reformátoři; osvícenství, racionalistický historismus; J. Wellhausen. 19. Exegetické školy, metody kritického přístupu - diskuse XX. stol. jednotlivé typy exegetického přístupu a jejich hlavní representanti.

2. Česká starozákonní biblistika. České překlady SZa; čeští biblisté.

3. Předpoklady literární tvorby a technická stránka lit. tradice. Ústní a písemné podání; technická stránka a dějiny písemnictví.

4. Literární útvary ve SZ. Základní formy biblické literatury, jejich charakteristika a funkce.

5. Semitské typy kánonu. Textus masoreticus; Samaritanus; Pešitta; Targumy.

6. Nesemitské typy kánonu. Septuaginta, ostatní řecké verse (Symmachus, Aquila, Theodotion), Vetus Latina, Vulgata.

7. Tóra - Pentateuch. Problematika vzniku /hlavní hypotezy/ a konečný tvar látek.

8. Tzv. /nová/ hypotéza pramenů a její kritika – jednotlivé "prameny", resp. "tradiční proudy" (J, E, P, D), jejich charakteristika literární, historická a teologická).

9. Deuteronomium a tzv. deuteronomistická škola..

10. Deuteronomistické dějepravné dílo (Přední proroci) jako literární a dějepravná kompozice.

11. Zadní proroci (Iz, Jr, Ez + 12 malých).

12. Chronistické dějepravné dílo (Ezd, Neh, 1-2Pa).

13. Poetické texty. Literární charakteristika žalmů, typy jejich literárních druhů a jejich příslušné funkce (hymnus, chvalozpěv, díkůvzdání, nářek atd.).

31. Sváteční svitky (megilot), jejich literární a teologická charakteristika, liturgické užití.

32. Mudroslovná literatura SZa.

33. Starozákonní tradice eschatologické a apokalyptické.

34. Mimobiblické texty předexilní – Mari, Ugarit, El-Amarna, nápisy kenaánské, ostraka.

35. Mimobiblické texty poexilní a literatura judaismu – Elefantine, Qumrán, apokryfy, pseudepigrafy, midraše, Talmud.


(mp / poslední úprava 16.9.2005 )

created by EasyPad