Zkoušky – tématické okruhy


První odborná zkouška:
Dobové pozadí SZ, dějiny a náboženství Izraele

1. Historicko-geografický přehled Syropalestiny. Hranice území, severojižní pásy a jejich charakteristika; klima, osídlení, způsob obživy, cesty.

2. Historický přehled - kulturně-civilizační a politické epochy. Doba kamenná, bronzová, železná; nadvlády velmocí v oblasti "úrodného půlměsíce".

3. Historické pozadí příběhů praotců – doba první poloviny 2. tis. př.n.l.

4. Vyvedení z Egypta a cesta pouští. Okolnosti; hypotetické historické /re/konstrukce.

5. Historičtí předchůdcové a sousedé Izraele v Palestině. Národy "úrodného půlměsíce" (zejména Syropalestiny), jejich třídění a charakteristika (sociální, rasová, politická, náboženská).

6. Příchod "Izraele" do Palestiny. Okolnosti a postup získání země; hlavní hypotézy, jejich argumenty a kritika.

7. Kmenový svaz, tzv. doba soudců. Jeho vznik a řády; instituce; hypotéza o amfyktionii a její kritika.

8. Raná doba monarchická – Samuel a Saul. Okolnosti vzniku království; charakteristika Saulovy vlády.

9. Doba Davidova a Šalomounova. Jeruzalém jako politické a náboženské centrum, problematika unie "Izraele a Judska".

10. Tzv. doba rozděleného království (do pádu Samaří). Zejména charakteristika doby Omríovců.

11. Judsko v době od pádu Samaří do pádu Jeruzaléma. Pokusy o náboženské reformy, jejich charakteristika a představitelé.

12. Konec judského království, babylonské zajetí. Výrazné osobnosti této doby; mezinárodní kontext (proměny vztahů assyrské, egyptské a novobabylonské říše a jejich dopady v Judsku).

13. Doba babylonského exilu; návrat ze zajetí. Formativní význam exilní náboženské obnovy a její průmět do programů obnovy po návratu z exilu (jednotlivé etapy návratu z exilu; dějinné okolnosti a postupná realizace obnovy komunity v zemi).

14. Doba perská. Ráz říše, charakteristika podmaněného Judska.

15. Doba helenistická. Charakteristika politických, ekonomických, kulturních a náboženských poměrů.

16. Doba makkabejská. Konflikt helenistických a rigorózně judaistických skupin. Okolnosti, program a průběh povstání; doba vlády Hasmoneovců.

17. Doba římská. Charakteristika politických, kulturních a náboženských poměrů; římská správa Judska (zejména éra Heroda Velikého).

18. náboženství semitských nomádů; svatyně a rity

19. "Bůh otců", bůh El a JHWH ("Hospodin")

20. charakteristika "jahwismu", hypotézy jeho vzniku a původu

21. tradice "svatých válek"

22. základní svátky Izraele: pesach a nekvašené chleby, letnice, stánky

23. obětní kult a jeho praxe, typy oběti a jejich rituály

24. proroctví - náboženská a společenská funkce proroků, formy jejich působení

25. náboženské rity během lidského života (obřízka; plnoletost; svatba; úmrtí a pohřeb)

26. náboženství a právo - proměny právních institucí v náb. kontextu

27. oficiální náboženství a lidová víra v Izraeli

28. mimobiblické doklady náboženství Izraele


(mp / poslední úprava 16.9.2005 )

created by EasyPad