Zkoušky – vymezení, látka, literatura, termíny...

Jdi níže na průpravná zkoška (ÚSZ; hebrejština) – první odbornádruhá odbornástátní závěrečná.

K formalitám zkoušek zásadně viz Studijní a zkušební řád, § 13. (zejména články 3-8).


Předpoklady: 2 zápočty z přednášek Úvodu do Starého zákona (zápočet ze zimního semestru a zápočet z letního semestru; obvykle se konají formou písemného testu v poslední hodině výuky daného semestru – viz oznámení během výuky).

Látka: Věcná znalost starozákonních látek; základní vědomosti o dějinách Bible (obecně o vzniku Bible jako kanonické sbírky textů, o typech kánonu, jazykových verzích a o nejdůležitějších českých překladech).

Literatura: viz seznam literatury - ÚSZ.

Termíny: ÚSZ se zkouší po druhém semestru studia jako součást komisionální zkoušky (viz SZŘ čl. 32, odst. 3b a čl. 31, odst. 2b).

POZOR ! V září před 2. ročníkem probíhá intenzívní kurz hebrejštiny. Během kurzu se nelze věnovat jiným povinnostem a proto v září nejsou vypisovány žádné zkušební termíny pro 1. ročník. Zkoušku z ÚSZ je de facto nutné složit nejpozději do konce srpna, resp. v červnových termínech.
Termíny jsou vypisovány na webstránce -- jdi na vypsané termíny.

Examinátor: as. P. Sláma.

Předpoklady: zápočty z látky jazykového kurzu ze zimního i letního semestru (zápočet ze zimního semestru a zápočet z letního semestru se obvykle konají formou písemného testu v poslední hodině výuky příslušného semestru).

Látka:
a/ Hlasitá četba, překlad a analýza předem připraveného textu - celkem 4 perikopy (cca á 20 veršů, alespoň jedna poetická).
b/ Hlasitá četba, překlad a analýza předem nepřipraveného textu (několikaveršový oddíl gramaticky středně náročného biblického textu).
c/ Analýza předložených gramatických tvarů a znalost slovní zásoby (ústní test na základě písemných předloh).

Literatura: viz seznam literatury - hebrejština.

Termíny: během letního zkušebního období (červen, září; obvykle na konci 2. ročníku denního Mgr. studia). Termíny jsou vypisovány na webstránce -- jdi na vypsané termíny.

Examinátor: as. P. Sláma


Předpoklady: zápočet z kurzorické četby SZ a zápočet z prosemináře SZ.
Před zkouškou se předkládají písemné podklady k exegezi zvolených oddílů a seznam nastudované literatury.

Látka: První odborná zkouška ze SZ zahrnuje látku exegetické metodologie (samostatný odborný výklad biblického textu), dobového pozadí Starého zákona, dějin starověkého Izraele a literárního úvodu do Starého zákona.
a/ Exegeticky si každý připraví 4 oddíly SZ textu (cca á 20 veršů), z toho alespoň jeden poetický. Exegeze by měla zahrnout textovou kritiku, pracovní překlad (srovnání se starověkými versemi i moderními překlady), zhodnocení formy (literárního druhu), popis stavby oddílu /v návaznosti na kontext/, detailní zpracování terminologie a frazeologie, zařazení do literárního a do historického kontextu, pokus o formulování základní intence a interpretačních problémů.
Písemné materiály exegetických příprav se předkládají obvykle dva dny před zkouškou.
b/ Látka dobového pozadí, dějin Izraele a literárního úvodu je orientačně vymezena tématickými okruhy (dobové pozadí a dějiny Izraele | literární úvod)

Literatura: viz seznam literatury - proseminář, dobové pozadí, literární úvod.

Termíny: během vyhlášeného zkušebního období. Termíny jsou vypisovány na webstránce -- jdi na vypsané termíny.

Examinátor: doc. M. Prudký


Druhá odborná zkouška zahrnuje oblast exegeze starozákonních textů, starozákonní teologie a biblické hermeneutiky.

Předpoklady: zápočet ze semináře SZ.
Před zkouškou se předkládají písemné podklady k exegezi zvolených oddílů a seznam nastudované literatury.

Látka:

a/ Exegeze SZ

b/ zkušební tématické okruhy z teologie SZ a biblické hermeneutiky

Literatura: dle vlastního uvážení (v návaznosti na literaturu doporučovanou při přednáškách a semináři)

Termíny: ve vypsaném zkušebním období. Termíny jsou vypisovány na webstránce -- jdi na vypsané termíny.

Examinátor: doc. M. Prudký


Státní závěrečná zkouška (návrat zpět na začátek dokumentu)

Předpoklady, látka a literatura - viz druhá odborná zkouška.

Termíny zkoušek a složení zkušebních komisí vyhlašuje děkan (viz úřední deska, nástěnka studijního oddělení děkanátu).


(návrat zpět na začátek dokumentu - návrat zpět na hlavní stránku SZ katedry)

(mp / poslední modifikace 16.9.2005 )

created by EasyPad stáhni Adobe Acrobat