Katedra Starého zákona ETF UK

Proseminář - exegetický paper (zápočtová práce)

JDI NA: základní stranu katedryproseminář prezenčního studia / proseminář kombinovaného studia

Exegetický paper:

Závěrečná proseminární písemná práce (exegetický paper) má studentovi umožnit, aby prokázal schopnost samostatně uplatnit nabyté dovednosti při výkladu konkrétního textu.
Podle literárního druhu a dalších daností textu je třeba v různé míře věnovat pozornost následujícím položkám.

Základní položky exegetické práce:

POZOR: Tyto body nejsou osnovou výsledného paperu, nýbrž jen výčtem položek, které by při jeho přípravě neměly být opomenuty. Výsledný paper může být zcela jinak strukturován, některé položky může spojit do jediného odstavce, některé zcela vynechat či naopak podrobněji rozčlenit – vždy podle povahy textu a přiměřeného způsobu zpracování jeho daností.

Formální stránka:

Způsob vypracování nemusí být "literární", může jít o rozumně zhuštěné poznámky či teze (zejména např. při výkladu významu pojmů, frází a pod.); pro popis stavby či struktury textu možno užít grafické vyjádření.
Stručnost zpracování ovšem nemůže znamenat, že by práce mohla obsahovat prohřešky proti obecné srozumitelnosti či standardu spisovného jazyka.

Důležité je práci přehledně členit (předem si vypracovat podrobnou hierarchizovanou osnovu). – V některých částech může být paper "jen" podrobněji rozpracovanou bodovou osnovou, jež u jednotlivých položek obsahuje anotace, poznámky a teze (s odkazy na prameny); týká se např. terminologických glos či intertextuálních odkazů.

Je-li nezbytné přepisovat hebrejský či řecký text latinkou (hebrejské a řecké fonty jsou volně k dispozici zde), je vhodné zvolit jeden z doporučených standardů; v každém případě je nutné důsledně v textu dodržovat jediný systém transkripce.

K celkové formální úpravě viz vyhlášku Formální náležitosti akademických písemných prací; pro účely seminárních prací se ustanovení tohoto předpisu uplatňují přiměřeně. Zejména je třeba respektovat pravidla grafické úpravy (III.), titulní strany (IV.A), seznamu užité literatury (bibliografie; IV.K /možno zjednodušit/) a poznámkového aparátu.

Rozsah: Práce by měla mít celkem asi 8-10 stran vlastního textu (bez titulního listu, seznamu literatury a možných příloh).

Termín odevzdání:

Termín odevzdání je každoročně vyhlášen při zahájení kurzu. Je obvykle uveden v písemných materiálech úvodu a přehledu látky kurzu.


Dotazy, připomínky či jiná sdělení můžete zaslat přímo odtud: Martinu Prudkému .

(návrat zpět na začátek dokumentu)

mp / poslední modifikace 15.2.2006

created by EasyPad stáhni Adobe Acrobat