Tohle je podkladek, který čeká na rozmnožení!
 

Mojzis bere hul na dlouhy odpal, odpali, micek leti, leti, uz uz pada do vody,kdyz tu se voda rozestoupí, micek se odrazi ode dna a dopadne na green,dojde ho a dotukne do jamky.
Na rade je Jezis. Odpali, micek pada do vody, ale nepotopi se, Jezis prejde po hladine az k nemu, odpali a micek pada do jamky.
Hraje pan v kostkovanem saku. Odpali, micek leti, pada do vody. V tom ho zachyti ryba do tlamy. Nez se staci ponorit, ulovi rybu dravy ptak a leti i s mickem pryc. Ozve se vystrel - myslivec strili po ptakovi. Netrefi, ale ptak se lekne, pusti rybu, ryba pusti micek a ten spadne do jamky.
Jezis: "Tak sakra, tati, prisli jsme si zahrat golf, nebo machrovat?"


Byl Ježíš alkoholik?
(Přednáška z cyklu Historický Ježíš, přednesená dne 18. 12. 2003 na vánočním večírku UK-ETF)

Vážení přátelé, ve své přednášce se budu zabývat otázkou, která by se lapidárně dala zformulovat takto: "Byl Ježíš alkoholik?"

Tuto otázku si jako první položil stoupenec českého utraqismu, rodák ze severních Švýcar, původním povoláním degustátor, Müller von Türgau, kterému při přijímání u Martina ve zdi nemohla uniknout skutečnost, že Kristova krev obsahuje značné množství alkoholu. A opravdu, bratr Müller se ve svém úsudku nemýlil.

Později ruský akademik Fjodorov, ač sám specialista na destiláty, chemickým rozborem mnoha vzorků transsubstanciováného vína opakovaně prokázal, že podíl alkoholu v Kristově krvi se trvale pohybuje v rozmezí 11,7 - 14,6 desetin procenta. Závažnost tohoto zjištění vynikne ve srovnání se světovým rekordem, který byl naměřen důstojníkovi ČSLA hospitalizovanému na záchytné stanici v Praze u Apolináře, který měl v krvi 10,2 promile alkoholu a ještě se, podle svědectví sestřičky Blanky Zelené, sápal, dýchal a mluvil. Neartikulovaně.

Uvážíme-li, že hladina alkoholu v Kristově krvi A TAKY ZVRACEL, ŘÍKALA SESTŘIČKA ZELENÁ. Uvážíme-li tedy, že hladina alkoholu v Kristově krvi v podstatě nikdy neklesá pod stonásobek světového rekordu, nemůžeme než vyznat s římským setníkem: "On byl opravdu Boží Syn!" Mt 27:54

Tato skutečnost dala podnět k novému biblickému bádání. Například anglický novozákonník Lok, přívrženec praktického pijetismu, na tomto základě reinterpretoval častý evangelijní motiv kalicha. Ve své slavné přednášce, nazvané podle úvodních slov "Nalijme si čistého vína", odhaluje alkoholismus jako stěžejní rys historického Ježíše.

První příznak (řecky sémeion) se projevil již na počátku Ježíšova veřejného působení, a sice na svatební hostině v Káni Galilejské. Ježíšův vpravdě dionýsovský počin rozhojnění vína, kterým zde přispěl k lepšímu, i skromnější badatelé odhadují na 600 litrů. Bez zajímavosti také jistě nezůstává Janova zmínka, že právě tímto činem si Ježíš získal důvěru svých učedníků. Jak známo, důvěřivost stoupá s množstvím požitého alkoholu.

Lokův žák Žrallok si dále povšiml toho, že Ježíš si za podobné akce záhy od svých nepřátel vysloužil označení "žráč a pijan vína" (Lk 7:34), se kterým Ježíš nikterak nepolemizuje, pouze poukazuje na to, že takovéto počínání je ospravedlněno moudrostí, která podle 9. kapitoly knihy Přísloví sama hodokvasy podobného charakteru pořádá.

Ovšem notorický alkoholismus přináší své typické mentální a charakterové projevy, jako jsou deprese, osobní krize, halucinace a další. Všechny je můžeme u Ježíše vystopovat. Tak např. tzv. synoptická apokalypsa, konkrétně Mk 13, Mt 24 a Lk 21, barvitě představuje Ježíšov pokročilé delirantní vize.

Tyto se potom ještě masivněji objeví u Ježíšova nejmilejšího učedníka, jak je máme zachycené v tzv. knize Zjevení. Ale i ostatní jeho následovníci mají běžně vidiny, nejčastěji v nich spatřují samotného mistra. Počet těch, kteří ho takto viděli, se v novozákonních pramenech značně různí, což zas až tak nepřekvapuje, neboť alkoholikům se občas stává, že vidí dvakrát.

Ježíš se však také snaží s alkoholismem bojovat. Vzpomeňme jenom jeho úpěnlivou prosbu v Getsemanské zahradě: "Otče, odejmi ode mne tento kalich!". Ovšem zanedlouho na Golgatě již opět podléhá a volá: "Žízním!".

U notorických alkoholiků dochází k selhání ledvin a hromadění vody v tělní dutině. Evangelista Jan nám v této souvislosti zanechal o Ježíšovi pozoruhodné svědectví: "Jeden z vojáků mu probodl kopím bok; a ihned vyšla krev a voda." J 19:34

Také Ježíšova eschatologická vize se točí kolem již ničím nelimitované konzumace vína. "Pak vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: "Pijte z něho všichni... Pravím vám, že již nebudu pít z tohoto plodu vinné révy až do toho dne, kdy budu s vámi pít kalich nový v království svého Otce." Mt 26:27 a 29

Myslím, že pod tíhou těchto argumentů, které přineslo moderní, vědecké, nezaujaté, biblické bádání, dnes již není pochyb o tom, že jediným pravověrným křesťanstvím napříště zůstává praktický pijetismus a jeho ústřední liturgické formule: "Kyrie nalejson!" a Izajášův trihagijační sanctus: "Sťatý, sťatý sťatý, Hospodin zástupů!"

Děkuji vám za pozornost.


Pak vzal Ježíš své učedníky na horu, svolal je k sobě a učil je řka: »Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebeské. Blahoslavení plačící... Blahoslavení tiší... Blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti... Blahoslavení milosrdní... Blahoslavení čistého srdce... Blahoslavení ti, kdo působí pokoj... Blahoslavení ti, kdo jsou pronásledováni... Radujte se a jásejte, neboť hojná je vaše odplata v nebesích.«
Pak Šimon Petr řekl: Máme si dělat poznámky?
A Ondřej řekl: A to se máme učit nazpaměť ?
Jakub zase:Bude se z toho psát písemka?
Přidal se i Filip: Co z toho můžeme zapomenout?
Jan navrhl, že stačí aby se to naučil jen jeden z nich.
A Matouš se ozval: A jak to všechno souvisí s reálným životem?
Nakonec diskusi uzavřel Jidáš: Kdy už zas půjdeme dál?
Nakonec jeden z přítomných farizeů požádal, zda by mohl vidět Ježíšovy učební plány a ptal se, jaké konkrétní cíle sleduje Ježíšovo vyučování v kognitivní oblasti.
A Ježíš zaplakal...
 

Přijde takhle pan Novák k nebeský bráně a vidí tam sv. Petra.
- Svatý Petře, když přijdu do nebe, můžu se tam někoho na něco zeptat? Moc bych to potřeboval...
- No, že jsi to ty, Nováku, tak můžeš.
Novák se prochází nebem, až uvidí Marii. Zamíří k ní:
- Panno Marie, můžu se tě na něco zeptat?
- A co by tě zajímalo?
- Panno Marie, proč jsi na vše obrazech taková smutná?
- Když já jsem chtěla holčičku...

Kouří takhle Ježíš v nebi trávu. Přijde k němu Otec:
- Ježíši, nekuř tu trávu! a típne mu jointa. Druhý den ho nachytá zase:
- Ježíši, už včera jsem ti říkal, abys nekouřil tu trávu. Ještě jednou a půjdeš na zem!
Jenže přistihne ho i třetí den a tak je Ježíš vyhnán. Bloudí potom po zemi, až jednou přijde do brazilskýho pralesa. Tam vidí dva dřevorubce, jak se opírají o pařezy, sekyry se válejí opodál a oba si dávají marjánu. I přijde k nim a povídá:
- Prosim vás, neměli byste ještě jedno cigáro?
- Ale jo, klidně si nabídni, ale bacha, je to extra sorta!
Tak tam tak pokuřujou, až  najednou Ježíš promluví:
- Víte, že jste na mě byli tak hodní, já vám prozradím tajemství. No, jak bych to řekl ... já jsem Ježíš.
- Ale já ti říkal, že je to extra sorta!
 

Přijde paní za hrobařem a povídá: Chtěla bych na hrob nápis: Narodila  se jako panna, žila jako panna, zemřela jako panna.
- A nechtěla byste to zkrátit?
- Vy víte, jak?
- Vracíme nepoužité
 

Bill Gates zemře a u nebeské brány se ho svatý Petr ptá: Bille, tvoje dobré činy i hříchy jsou tak vyrovnané, že nevím, kam s tebou, kam bys chtěl?
- Já nevím, svatý Petře, nemohl bych si to nejdřív prohlídnout?
Bill se rozhlíží po nebi, vidí hloučky lidí posedávajících po lavičkách, modlících se a zpívajících obřadní písně. Pak sejde do pekla a tam vidí slunné pláže plné atraktivních obnažených žen, na stolcích spoustu dobrého pití, po němž se nikdy nikdo neopije... Bill se tedy vrátí k bráně a říká:
- Svatý Petře, chtěl bych do pekla.
- No dobrá, ať je po tvém.
Bill sjede do pekla a už se vaří v kotli.
- Co to má znamenat, svatý Petře? protestuje.
- Sorry, Bille, to byla demoverze.
 

Blondýna chce dokázat, ze blondýny nejsou blbé, a obarvi se na černo. Přijede na
Slovensko a dorazí k chatrči, kde bača pase ovce.
- Bačo, vsaď se, ze spočítám, kolik máš celkem ovcí.
- Tak jo, a co za to?
-Jednu si budu moct vzít.
Bača souhlasí a po chvíli blondýna hlásí:
- Máš 450 ovcí!
- Jo, přesně! Tak si jednu vezmi.
Blondýna už odchází, když tu bača prohodí:
- Vsadím se s Tebou, že uhodnu tvou původní barvu vlasů.
- Tak dobře.
- Blond, a teď mi vrať toho psa!
 

 P.S. Já vím, že to není moc novozákonní, ale tak se mi líbil, že když je o ovcích… Viz J. Mrázek: O kozlech, ovcích a lidech!