CVIČEBNICE LATINY

Autor: PhDr. Milena Přecechtělová (c)

Tento učební text byl autorizován a je určen k výuce

Cvičebnice latiny ke stažení (.zip, 36 kB) 
1.
Subst. 1. a 2. dekl.
Verba 1. – 4. konj. (préz. systém)
2.
Adj. 1. a 2. dekl., adverbia
Zájmena (osobní, přivlastňovací, zvratné)
3.
Sloveso esse a složeniny
 

 

4.
Subst. a adj. 3. dekl.
Adverbia, participium prézentu
5.
Indikativ imperfekta a futura I. sloves 1. – 4. konj.
6.
Subst. 4. a 5. dekl.
Stupňování adjektiv a adverbií
7.
Zájmena (ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá)
Číslovky
8.
Konjunktiv prézentu a imperfekta
Věty účelové
9.
Perfektní kmen sloves 1. – 4. konj.
10.
Supinový kmen sloves 1. – 4. konj.
Relativní užívání časů
11.
Deponentní a semideponentní slovesa
Rozkaz a zákaz
opak. 1
12.
Infinitivní vazby
Nominativ s infinitivem
13.
Nepravidelná, neosobní, neúplná slovesa
14.
Ablativ absolutní
15.
Tázací věty (přímé otázky)
16.
Souslednost časů (nepřímé otázky)
17.
Věty důvodové
18.
Věty časové se spojkou cum
19.
Věty časové s jinými spojkami
20.
Věty zabraňovací a obavné
21.
Věty podmínkové
22.
Věty přípustkové
23.
Gerundivum 
24.
Gerundium – opisná konjugace činná
25.
Věty účinkové
opak. 2
Symbolum Nicaeno – Constantinopolitanum
Symbolum apostolicum
Pater noster
Ustanovení křtu svatého
 Ustanovení svaté večeře Páně  Výrazy, které je nutno znát k zápočtu po 1. semestru