PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA ETF UK
 
 

(pod tímto úvodem následují oficiální informace!)

Milí budoucí kolezi,

protože se mi množí dotazy od vás, jak na přijímačky, co tam můžete očekávat atd., rozhodla jsem se pro vás udělat speciální stránku (abych pořád nemusela psát jednotlivé odpovědiJ ). Takže:

Na Evangelické teologické fakultě UK se v magisterském studiu vyučuje pouze jeden obor, a to EVANGELICKÁ TEOLOGIE. Tím se ETF liší např. od Husitské TF, kde si můžete vybrat např. judaismus, sociální práci atd. (těch odborů tam mají hodně). Na ETF takovou svobodu nemáte, ale to je snad jediné mínus. Ale pozor! Existuje zde několik bakalářských oborů - viz oficiální informace.

Magisterský obor Evangelická teologie má být přípravou na budoucí farářské povolání. Proto je největší část studia věnována studiu SZ a NZ; nikoliv však drcení nazpaměť, ale historie, literární pozadí, souvislosti (podrobněji viz jednotlivé předměty) tak, aby pro vás Bible přestala být knížkou a stala se něčím, čemu rozumíte a chápete, "co tím chtěl básník říci". Přitom je však výuka velice liberální, existuje zde mnoho názorových směrů a žádný není mocensky prosazován. To přitahuje ke studiu na ETF i věřící jiných konfesí než ČCE (tím zároveň odpovídám na dotaz, zda člověk musí být evangelík, aby ho přijali: nikoli) - studuje tu poměrně velké procento katolíků (cca 20 %), dále metodisti, baptisti, adventisti, atheisti a ostatní exoti a věřím, že kdyby se přihlásili, tak by mohli i muslimové, buddhisti či kýho výra existence… J

A teď k těm přijímačkám:

Probíhají dvoukolově. 1. kolo je písemné - testy z češtiny, živého jazyku, všeobecný test. Nejtěžší je cizí jazyk. Má prokázat vaše jazykové nadání, protože na ETF musíte úspěšně absolvovat 4 jazykové zkoušky: řečtinu. latinu, hebrejštinu a živý jazyk. Každý předmět se boduje zvlášť. Kdo nasbírá předem danou bodovou hranici, postupuje do 2. kola - k ústním. Z toho tedy vyplývá - pokud vybouchnete z jednoho předmětu, můžete za jistých okolností dohnat body v jiném.

2. kolo je ústní a vychází se při něm z vašich zájmů, které si napíšetě do přihlášky. Je proto dobré nehonit si triko, ale psát jen to, v čem jste opravdu silní v kramflecích. Mělo by to nějak souviset s theologií, ale když ne, tak se taky svět nezboří. Hlavně si ujasněte, proč chcete na ETF studovat.

No, a to je zatím všechno. Ještě přibudou oficiálí informace (alespoň doufám).

Jo, a člověk, který chce studovat ETF, nemusí nutně chtít stát se farářem! Bohoslovci (tj. budoucí faráři) jsou zde dokonce v menšině. S tím se počítá.

Tak zatím čau a hodně štěstí u přijímaček!

Zita Nidlová


OFICIÁLNÍ  INFORMACE O PŘÍJMACÍM ŘÍZENÍ PRO AK. ROK 2001/02

 
 

Základní charakteristika studia

Základní poslání fakulty, obsah a smysl její práce studijní, pedagogické i vědecké, vyjadřuje preambule statutu fakulty těmito slovy:

“Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, navazujíc na Husovu Československou evangelickou fakultu bohosloveckou (1919) a od roku 1950 na Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu, klade si za cíl pěstovat vědu evangelického bohosloví; církvím, je jí svěřují svůj dorost, připravuje posluchače a posluchačky k odpovědné práci kazatelské a duchovní. V této své badatelské a výchovné činnosti vychází z biblického poselství, které je pro ni základní normou pravdy. Do jejího světla staví církve i společnost. Př i hledání pravdy evangelia a její interpretaci navazuje na specifické důrazy a motivy české reforma ní tradice, jak je představuje bohosloví husitské a bratrské i společenství církve, v němž se tato tradice utvářela a v němž pokračuje. Zároveň chce tyto důrazy a motivy pročišťovat systematickou reflexí biblického poselství a uvádět je do rozhovoru s tradicemi světové reformace a křesťanské ekumeny ve snaze pěstovat ekumenickou teologii. Fakulta se zaměřuje i na současné a budoucí úkoly celé společnosti. I je staví do světla Boží pravdy, kterou poznává ze svědectví Písma. Je přesvědčena,že tak přispívá k prohloubení duchovního a mravního života jednotlivce i společnosti.”

Magisterské studium evangelické teologie, které fakulta poskytuje, je v prezenční formě studia pětileté, v kombinované formě šestileté. Magisterské studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a je přijímanou kvalifikací k duchovenské službě v řadě protestantských církvích v naší zemi. Absolventi, jimž je udělován titul Magister (Mgr.), se ovšem uplatňují i v mnoha jiných povoláních.

Dále fakulta poskytuje čtyřleté bakalářské studium teologie křesťanských tradic, tříleté bakalářské studium pastora ní a sociální práce a postgraduální studium, které však nejsou předmětem této informace. Bakalářské studium není dílčí součástí studia magisterského, ani s ním není prostupné.
 

Přihláška ke studiu

Vyplněný formulář Přihlášky ke studiu na vysoké škole (k dispozici na středních školách nebo na studijním oddělení fakulty) s přiloženým stručným životopisem a ověřenou kopií maturitního vysvědčení je nutno podat na studijní oddělení fakulty

nejpozději do 28. února 2001.

Uchazeči, kteří své studium pojímají jako přípravu k duchovenské službě v určité církvi, se kromě podání přihlášky na fakultu také sami hlásí jako adepti bohosloveckého studia u příslušného církevního orgánu (podle řádů dané církve; většinou cestou místního sboru, resp. duchovního).

Uchazeči obdrží v dubnu od fakulty dopis s podrobnějšími informacemi o přijímací zkoušce a Dotazníkem uchazeče o studium na ETF UK, který specifikuje některá data neobsažená v obecném formuláři přihlášky. Tento dotazník je spolu s dokladem o zaplacení správního poplatku (složenku obdrží uchazeči spolu s informacemi v dubnu, částka je pro tento rok K 500) součástí přihlášky ke studiu.
 

Přijímací řízení

Předpokladem přijímacího řízení je vykonaná maturitní zkouška na střední škole a včasné podání úplné přihlášky ke studiu. Jeho účelem je zjistit způsobilost uchazeče ke studiu.

K přijímací zkoušce budou přihlášení včas pozváni dopisem, v němž bude uvedeno datum zkoušky (předběžně počítáme s termínem 12.-16. června 2000). Písemné části zkoušek bývají zahajovány v 8.00 hodin.

Látkou zkoušky jsou vedle obecných předpoklad ke studiu na vysoké škole zejména základní znalosti biblické a věroučné, znalost dějin (zvl. církevních) a současného života církve (v jejím ekumenickém rozměru), jako i orientace v problematice společenské, politické a kulturní.

Přijímací zkouška sestává z části písemné a ústní.

Písemná zkouška zahrnuje test všeobecných a odborných znalostí, zkoušku z češtiny (slovenštiny) a zkoušku z cizího jazyka (možno volit němčinu, angličtinu a francouzštinu).

Ústní zkouška je pohovorem se zkušební komisí o výše uvedené látce.
 

Další důležité informace

K ubytování posluchačů ETF UK slouží koleje UK, jejichž kapacita však zdaleka nestačí k uspokojení všech zájemců. Mnohým proto nezbývá než hledat individuální řešení. Upozorňujeme na tento závažný problém a předkládáme každému uchazeči, aby předem uvážil možnosti svého ubytování v Praze i blízkém okolí pro případ, že bude přijat ke studiu.

Pro studium na ETF UK platí obecné předpisy o sociálním zabezpečení. Některé církve nadto podle svých interních pravidel podporují dílčím způsobem své studenty.

V Praze, 4. prosince 1999

dr. Jindřich Halama

zastupující proděkan pro studijní záležitosti

Případné dotazy odpoví a další informace podá studijní oddělení děkanátu; úřední hodiny jsou každý den od 9.00 - 11.00 hodin (tel. 21 988 213). Základní informace o fakultě lze získat přímo na místě v:
 
 
 
 

Doporučená literatura:

Ke křesťanskému učení
- Základy učení křesťanského, vyd. M.Bič, J.L.Hromádka, R.Říčan, J.B.Souček, Praha 1951.
- Evangelický katechismus '88, Praha 1989.
- J.Smolík, Cesta života, Praha 1962, 19913 (konfirmační příručka).
- P. Pokorný, Apoštolské vyznání. Výklad nejstarších křesťanských věroučných textů, Třebenice 1994.
- P. Filipi, Hostina chudých, Praha 1991.
- P. Filipi, Křesťanstvo, Brno 1996.
- L. Rejchrt, Věřím, Praha 1990.
- J. L. Hromádka, Evangelium o cestě za člověkem, Praha 19862.
- J. L. Lochman, Krédo, Praha 1996
- J. M. Lochman, Otče náš, Praha 1993.
- J. M. Lochman, Desatero, Praha 1994.
- J. Ratzinger, Úvod do křesťanství, Praha 1991.

K bibli
- Bible (orientace a znalost)
- Encyklopedie Bible, 2 sv., Gemini, Bratislava 1992.
- Biblický slovník, vyd. J. - J. von Allmen, Kalich, Praha 1987.
- A. Novotný, Biblický slovník, 2 sv., Kalich, Praha 1956.
- Slovník biblické teologie, Velehrad, Řím 1991.
- Slovník biblické kultury, EWA, Praha 1992.
- Bernard Gilličron, Bible nespadla z nebe. Strhující historie jejího zrození, Třebenice 1993.
- C. Westermann, Tisíc let a jeden den. Církev čte Starý zákon, Kalich, Praha 19832.
- Hovory s Biblí. Za poznáním knihy knih a jejího významu, vyd. M. Šourek, Praha 1991.

K dějinám křesťanství
- Š. Šoltész, Dějiny křesťanské církve, Praha 1962.
- R. Říčan, Kapitoly z církevních dějin, Praha 1936.
- R. Říčan, Od úsvitu reformace k dnešku, Praha 1948.
- L. Rejchrt, Taková dlouhá cesta. Vyprávění z dějin křesťanské církve, Praha 1992.
- A. Molnár, Slovem obnovená, Praha 1977.

K filosofii
- H. - J. Störig, Malé dějiny filosofie, Praha 1991.
- A. Anzenbacher, Úvod do filozofie, Praha 1990.
- E. Kohák, Člověk, dobro a zlo. Kapitoly z dějin morální filosofie, Praha 1993.

Pro uchazeče - členy Reformované církve na Slovensku dále:
- Reformovaný katechismus I.Vargy, 1961.
- I.Revész, Dějiny reformované církve, 1925.

( Tyto knihy jsou k dostupné v presenční studovně fakultní knihovny. Většinu z nich lze také ještě koupit, např. v knihkupectví Kalich, Jungmannova 9, pp. 220, 111 21 Praha 1 nebo knihkupectví Beran, Nové Město na Moravě).


Bakalářské studium oboru teologie křesťanských tradic

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2000 - 2001
Čtyřleté bakalářské studium teologie křesťanských tradic na ETF UK
 

Základní charakteristika studia:

Jedná se o netypickou formu denního studia ekumenické teologie. Doba přednášek a seminářů je uzpůsobena tomu, aby studenti mohli zároveň studovat další neteologický obor na jiné fakultě (případně na jiné vysoké škole). Zájemci mohou studovat i při zaměstnání.
 

Komu je studium určeno:

Typický student je vysokoškolák, který má zájem si svůj obor doplnit teologií a osvojit si ekumenickou orientaci. Ke studiu se hlásí studenti i absolventi jak humanitních, tak přírodovědných, technických a uměleckých oborů. Denominační složení studentů odpovídá zastoupení církví v naší společnosti. Principiálně může být studentem každý, kdo splní podmínky přijetí.
 

Co studium nabízí:

Bakalářské studium ekumenické teologie vychází ze zkušeností, že dnešní společnost a církve potřebují vedle farářů i další odborně vzdělané křesťany. Studium ekumenické teologie spojuje praktický duchovní život s rozšířením znalostí Písma, křesťanské tradice a je doplněno psychologickými a sociologickými souvislostmi. Studenti se seznámí jak s klasickými texty, tak s nejnovějšími teologickými trendy. Studium využívá anglosaský model kladoucí důraz na písemný projev, diskusi v seminářích a individuální kontakt učitele a studenta.
 

Přehled předmětů:

Vybrané kapitoly z psychologie a sociologie náboženství (Zach, Spousta)
Úvod do teologického myšlení (Dolejšová, Noble)
Úvod do hermeneutiky Písma a tradice (Kirwan, Šandera, Pokorný)
Základy filozofie (Dvořák, Dolejšová)
Starozákonní biblická teologie (Šandera, Sláma)
Novozákonní biblická teologie (Studenovský)
Dějiny křesťanství (Hanuš, Vévoda)
Religionistika (Štampach, Zach)
Systematická teologie (Dolejšová, Štampach, Žalčík)
Křestannské spirituality  (Zach,Lachman,Endean)
Ekumenická ekleziologie (Filipi, Štampach)
Liturgika (Hradilek, Holeton)
Etika (Costigane, Ovečka)

Povinně-volitelné semináře
Rodina a sexualita
Současná sektářská hnutí
Sdělovací prostředky a mediální kultura
Pastorační psychologie
Úvod do romistiky
Etika podnikání
Výchovná  práce ve vězeňství
 

Forma studia:

Prezenční forma studia (přednášky a semináře povinných předmětů) probíhá 1 x týdně ve všední den  ve večerních hodinách (17.30 - 21.00).  Na začátku každého akademického roku během září absolvují studenti povinné desetidenní soustředění. Během každého semestru absolvují studenti povinný víkendový teologický seminář. Povinně-volitelné semináře orientované na praxi probíhají v termínech dohodnutých skupinou studentů s učitelem. Povinné konzultace k seminárním pracím si studenti domlouvají s učiteli individuálně. Nepovinné předměty jsou zpravidla zařazovány v odpoledních hodinách tak, aby předcházely předmětům povinným.
 

Požadavky k přijetí a předpokládané vstupní znalosti:

Mezi předpokládané vstupní znalosti patří základní orientace v biblických knihách a církevních dějinách (viz seznam doporučené literatury), stejně jako obecně kulturní přehled, dále znalost alespoň jednoho z těchto světových jazyků: angličtiny, němčiny nebo francouzštiny. Kromě toho je vítané, aby zájemce byl zakotven v některém z církevních společenství a měl tak přímou zkušenost nejen s křesťanským učením, ale i s křesťanskou praxí.

Zájemci o studium  zašlou studijnímu oddělení do  28. 2. 2000 přihlášku ke studiu (na formulářích pro VŠ, které jsou k dispozici na středních školách či na studijním oddělení ETF) doplněnou krátkým životopisem a uvedením motivace ke studiu. Přijímací zkoušky se uskuteční začátkem června.

Přijímací zkouška sestává z
 - testu znalostí
- psychologického testu
- jazykové zkoušky
- motivačního pohovoru
 

Adresa pro zasílání přihlášek:
Univerzita Karlova v Praze
Evangelická teologická fakulta
studijní oddělení
p.př.529, Černá 9
115 55 Praha 1
tel. studijního oddělení (02) 21 98 82 13
úřední hodiny denně 9-11 hod

Možnost návštěvy přednášek:
Institut ekumenických studií
Vyšehradská 41, Praha 2,
středa, čtvrtek 17.30h
tel.: 02/24 92 05 32
e-mail: dolejsova@etf.cuni.cz
 

Doporučená literatura:

Bič, M., Pokorný, P., Co nevíš o Bibli, Praha. Česká biblická společnost,1997
Filipi, P., Křesťanstvo, Brno, CDK, 1996
Franzen, A., Malé církevní dějiny, Praha, Zvon, 1992
Pokorný, P., Literární a teologický úvod do Nového zákona, Praha, Vyšehrad, 1993
Rendtorff, R., Hebrejská bible a dějiny, Praha, Vyšehrad, 1996
Zvěstování víry,  (Holandský katechismus), Praha, Síť, 1998
Předmluvy k jednotlivým biblickým knihám v ekumenickém překladu