Genesis 19:30-38

PRACOVNÍ PŘEKLAD:
r[;ACmi jAl l[;Y:w: 30
A vystoupil Lot ze Soáru
AM[i wyt'nOb. yTev.W rh'B' bv,YEw
A usadil se na hoře se dvěma dcerami svými,
r[;AcB. tb,v,l' arey" yKi: 
Protože se bál usadit se v Soáru
`wyt'nOb. yTev.W aWh hr'['M.B; bv,YEw: 
A usadil se v jeskyni, on a jeho dvě dcery.
hr'y[iC.h;-la, hr'ykiB.h; rm,aTow: 31
A řekla prvorozená k mladší
#r,a'B' !yae vyaiw> !qez" Wnybia'
”Otec náš (je) stařec a muž není v zemi,
Wnyle[' aAbl'
Aby vešel k nám / k vejití
`#r,a'h'-lK' %r,d,K.
Jak slovo/zvyk/obyčej (je v ) celé zemi.”
hk'l. 32
Pojď,
!yIy: Wnybia'-ta, hq,v.n:
Napojíme otce našeho vínem
AM[i hb'K.v.nIw
A budeme ležet s ním
`[r;z" Wnybia'me hY<x;n>W > 
A ožijeme z otce našeho potomstvo/semeno.”
aWh hl'y>L;B; !yIy: !h,ybia]-ta, !"yq,v.T;w: 33
A napojily otce svého vínem v noci oné
hr'ykiB.h; aboT'w: 
A vstoupila prvorozená
h'ybia'-ta, bK;v.Tiw:
A ležela s otcem svým
[d;y"-al{w>
A nepoznal,
`Hm'Wqb.W Hb'k.viB. 
Když ležela , ani když vstala.
tr'x\M'mi yhiy>w: 34
A bylo nazítří
hr'y[iC.h;-la, hr'ykiB.h; rm,aTow
A řekla prvorozená k mladší:
ybia'-ta, vm,a, yTib.k;v'-!he
”Hle, ležela jsem uplynulé noci s otcem,
hl'y>L;h;-~G: !yIy: WNq,v.n:
Napojíme (ho) vínem také tuto noc 
AM[i ybik.vi yaiboW
a vstoupíš, budeš ležet s ním 
`[r;z" Wnybia'me hY<x;n>W 
A ožijeme z otce našeho potomstvo.”
   
!yIy" !h,ybia]-ta, aWhh; hl'y>L;B; ~G: !"yq,v.T;w: 35
A napojily také v noci oné otce svého vínem
: hr'y[iC.h; ~q'T'w
A vstala mladší
AM[i bK;v.Tiw
A ležela s ním
[d;y"-al{w>
A nepoznal ,
`Hm'qub.W Hb'k.viB.
Když ležela a když vstala.
`!h,ybia]me jAl-tAnb. YTev. !"yr,h]T;w: 36
A otěhotněly dvě dcery Lota od otce svého.
!Be hr'ykiB.h; dl,Tew: 37
A rodila prvorozená syna 
ba'Am Amv. ar'q.Tiw
A pojmenovala (ho)jménem Moáb,
aWh: 

`~AYh;-d[; ba'Am-ybia]

On (je)otec Moábců až dodnes.
!Be hd'l.y" awhi-~g: hr'y[iC.h;w> 38
A mladší,také ona rodila syna
yMi[;-!B, Amv. ar'q.Tiw
A pojmenovala (ho)jménem Ben-Amí,
s `~AYh;-d[; !AM[;-ynEb. ybia] aWh
On (je) otec synů Amona až dodnes.

 

TEXT:

Tento text bych rozdělila na čtyři části:

 1. První část - verš 30: Lotův odchod ze Soáru a usazení se v jeskyni.
b) Druhá část - verš 31-32: Úmysly jeho dcer.

c) Třetí část - verš 33-36: Naplnění úmyslů. Zneužití otce.

 1. Čtvrtá část - verš 37-38: Zrod Moábských a Ammonitských. Pozn: Gn19:31=Dt2:9-19=Ž83:9

KOMENTÁŘ:
 
 

a) verš 30

yKi AM[i wyt'nOb. yTev.W rh'B' bv,YEw: r[;ACmi jAl l[;Y:w: 30

A Lot vystoupil ze Soáru a usadil se na hoře se svými dvěma dcerami. Protože se bál usadit se v Soáru, usadil se on a jeho dvě dcery v jeskyni.

Lot znamená doslova zakrytí, pokrytí, obal, zabalení, zastření, tajemství.Slovo se v Bibli vyskytuje ještě v Iz 25:7 – ”A zkazí na hoře této zastření, kteréž zastírá všecky lidi, a přikrytí, jímž přikryti jsou všechny národové.”

Lot byl synem Hárana, synovcem Abraháma. S Abrahámem přišel do země Kananejské, později se s ním rozešel a usadil se v Sodomě.

Soár = Ségor znamená něco malého, bezvýznamného, malost, nepatrnost. Bylo to jediné město, které Hospodin zachoval při zkáze Sodomy, Gomory. Lot si vyžádal toto město jako úkryt při svém útěku ze Sodomy.

Po zničení Sodomy tedy Lot uprchl společně se svou ženou a dcerami, manželka se proměnila v solný sloup. Na krátký čas se usadil v Ségoru a poté nalezl útočiště v nějaké jeskyni v horách pravděpodobně nedaleko od Ségoru. Bydlení v jeskyni nebylo neobvyklé.
 
 

 1. verš 31-32
!yae vyaiw> !qez" Wnybia' hr'y[iC.h;-la, hr'ykiB.h; rm,aTow: 31

`#r,a'h'-lK' %r,d,K. Wnyle[' aAbl' #r,a'B'

hY<x;n>W AM[i hb'K.v.nIw> !yIy: Wnybia'-ta, hq,v.n: hk'l. 32

`[r;z" Wnybia'me

I řekla prvorozená k mladší: Otec náš již je starý, a není žádného muže na zemi, ježto by všel k nám podle obyčeje vší země.

Pojď, dejme píti otci našemu vína, a spěme s ním, abychom zachovaly z otce našeho símě.

Prvorozená tedy lépe postavená dcera vysvětluje své mladší sestře, co je potřeba udělat, aby byl zachován rod. Záměrem zde tedy není krvesmilstvo – časté u pohanských kultů, ale zachování rodu vlastního otce. Povít syna bylo navíc pro každou izraelskou ženu velmi důležité, snad i nutné.

Jejich otec byl starý, tedy sexuálně méně zdatný, jiný muž stejného rodu tu nebyl vůbec. Proto se děvčata odhodlala k alkoholové lsti. Zřejmě proto, aby jejich plán otec sám nezjistil.

c) verš 33-36

hr'ykiB.h; aboT'w: aWh hl'y>L;B; !yIy: !h,ybia]-ta, !"yq,v.T;w: 33

`Hm'Wqb.W Hb'k.viB. [d;y"-al{w> h'ybia'-ta, bK;v.Tiw:

hr'y[iC.h;-la, hr'ykiB.h; rm,aTow: tr'x\M'mi yhiy>w: 34

yaiboW hl'y>L;h;-~G: !yIy: WNq,v.n: ybia'-ta, vm,a, yTib.k;v'-!he

`[r;z" Wnybia'me hY<x;n>W AM[i ybik.vi

~q'T'w: !yIy" !h,ybia]-ta, aWhh; hl'y>L;B; ~G: !"yq,v.T;w: 35

`Hm'qub.W Hb'k.viB. [d;y"-al{w> AM[i bK;v.Tiw: hr'y[iC.h;

`!h,ybia]me jAl-tAnb. yTev. !"yr,h]T;w: 36


I daly píti otci svému vína té noci, a všedši prvorozená, spala s otcem svým, kterýžto necítil, ani když lehla, ani když vstala.

Nazejtří pak řekla prvorozená k mladší: Aj, spala jsem včerejší noci s otcem svým, dejme mu píti vína ještě této noci, potom vejduc, spi s ním, a zachovejme símě z otce našeho.

I daly píti ještě té noci otci svému vína, a vstala ta mladší, a spala s ním, on pak necítil, ani když ona lehla, ani když vstala.

A tak počaly obě dcery Lotovy t otce svého.

Nejprve se činu chopila prvorozená dcera, opily svého otce vínem a ta starší s ním spala a otěhotněla. Když viděla, že se vše vydařilo a že otec nic nepoznal, řekla také mladší sestře, aby otce opily znova a aby s ním další noc spala ona. Mladší tak učinila a také otěhotněla. A tak se dívkám podařilo, oč usilovaly.

 1. verš 37-38
aWh ba'Am Amv. ar'q.Tiw: !Be hr'ykiB.h; dl,Tew: 37

`~AYh;-d[; ba'Am-ybia]

yMi[;-!B, Amv. ar'q.Tiw: !Be hd'l.y" awhi-~g: hr'y[iC.h;w> 38

s `~AYh;-d[; !AM[;-ynEb. ybia] aWh

I porodila prvorozená syna, a nazvala jméno jeho Moáb, on jest otec Moábských až do dnešního dne.

I mladší také porodila syna, a nazvala jméno jeho Ben Ammon, on jest otcem Ammonitských až do dnešního dne.

V tomto bodě je také pointa celého příběhu o Lotových dcerách a jejich činu. Z jejich synů vyrostou dva velké národy: Moábci a Ammonité.

Moáb znamená doslova z otce, símě otcovo. Moábští sídlili na vysočině na východ od Mrtvého moře. Při návratu z Egypta, pokořili Israelci Moábce, protože si najali Baláma, aby proti nim zlořečil.

Ammon znamená strýc ze strany otcovy, příbuzný. Ammonci se usadili severovýchodně od Mrtvého moře. Volili si krále, jejich náboženství bylo modlářské. Mezi nimi a Israelci vládlo neustálé napětí a nepřátelství. Také Ammonitské Israelci pokořili při vstupu do země kananejské.

Ze smilstva Lotových dcer tedy nevzešlo nic dobrého.
 
 

SLOVA, KTERÁ SE VYSKYTUJÍ ČASTĚJI:
 
jAl V této části:2x 

V Bibli: 21x

Význam: jméno, zakrytí, pokrytí, tajemství, zahalení

r[;Ac V této části:2x

V Bibli: 7x

Význam: jméno města, Ségor, maličkost, drobnost

wyt'nOb. yTev.W V této části: 3x

V Bibli: 7x

Význam: dvě dcery jeho

hr'ykiB.h; V této části: 4x

V Bibli: 63x

Význam: Prvorozená

hr'y[iC.h V této části: 4x

V Bibli: 16x

Význam: Ta mladší

Wnybia V této části: 9x/11x

V Bibli: 179x

Význam: otec náš

hq,v. V této části: 4x

V Bibli: 141x

Význam: napít

!yIy: V této části: 4x

V bibli: 111x

Význam: víno

[r;z V této části: 2x

V Bibli: 126x

Význam:semeno, símě, pokolení

bK;v V této části: 7x

V Bibli: 31x

Význam: ležet, ulehnout

dl,Tew V této části: 3x

V Bibli: 92x

Význam: vstoupit

!Be V této části: 2x

V Bibli: 362x

Význam: syn

LITERÁRNÍ FORMA:

Jde o narativní text. Vypovídá o Lotově usazení v jeskyni u Ségoru a o jeho dvou dcerách, které s ním počaly dva syny – dva národy. Je tu dvakrát použita přímá řeč.
 
 

NOVOZÁKONNÍ SOUVISLOSTI:

Lk 17:28,29,32

A též podobně, jakž se dálo ve dnech Lotových: jedli, pili, kupovali, prodávali, štěpovali,stavěli.

Ale dne toho, když vyšel Lot ze Sodomy, dštil ohněm a sírou z nebe, a zahladil všecky.

Pomněte na Lotovu ženu.

Toto se ale týká Lotova života v Sodomě, jeho odchod a ztráta ženy.

II Petr 2:7

A spravedlivého Lota, těch nešlechetníků prostopášným obcováním ztrápeného, vytrhl.

Lot je zde líčen jako člověk spravedlivý, dobrý.
 
 

SHRNUTÍ:

Lot syn Hárana, synovec Abraháma se usadil v Sodomě, městě hříšníků. Musel odtud utéci, protože Hospodin se rozhodl, že město zničí. Na útěku přišel o manželku, která se přes zákaz ohlédla na město a zkameněla. Zbyly mu už jen dvě dcery. Ty se rozhodly, že zachovají rod svého otce a že mu dají syny. V jejich úmyslu nebylo krvesmylstvo-běžné u pohanských kultů. Alkoholem přelstily vlastního otce, počaly s ním syny, ze kterých se rozrostly dva národy: Moábci a Ammonité. Vznik těchto dvou národů byl tedy dosti osobitý, já v tom pak vidím souvislost v jejich pozdějším nepřátelství s Israelem.
 
 

POUŽITÁ LITERATURA:

Ekumenická Bible, Praha 1979

Kralická Bible, Praha 1984

Biblia Hebraica Stuttgartensia, Deutsche Bibelgesellschaft, 1967-77

 1. Novotný, Biblický slovník, Kalich, Praha, 1956

 2. R. Rendtorff, Hebrejská bible a dějiny, Vyšehrad, 1996

 3. Pípal, H-Č slovník ke Starému zákonu, Kalich, Praha 1997
Bible Works

Theophilos- Henryho komentář

E.A.Speiser, The Anchor Bible – Genesis

Konkordance 
 
Jozue 2:1-24


PRACOVNÍ PŘEKLAD:
~yJiVih;-!mi !Wn-!Bi-[;vuAhy> xl;v.YIw: Joz ~yvin"a]-~yIn:v 2:1
A poslal Jozue, syn Nůna od Šittínu dva muže-
rmoale vr,x, ~yliG>r;m..
-špehy potají řka:
AxyrIy>-ta,w >#r,a'h'-ta, War> Wkl. 
jděte, spatřete tu zemi a Jericho.” 
Wkl.YEw:
A šli 
hn"Az hV'ai-tyBe WaboY"w:
A vstoupili (do) domu ženy- nevěstky
bx'r' Hm'v.W
A její jméno (bylo) Rachab.
`hM'v'-WbK.v.YIw

:

ulehli tam.
rmoale AxyrIy> %l,m,l. rm;a'YEw: 2
A bylo řečeno ke králi Jericha řka:
laer'f.yI ynEB.mi hl'y>L;h ;hN"he WaB' ~yvin"a] hNEhi
”Hle, muži vstoupili sem této noci od synů Israele,
`#r,a'h'-ta, rPox.l;
Aby si obhlédli/ proslídili tuto zemi.” 
rmoale bx'r'-la, AxyrIy> %l,m, xl;v.YIw: 3
A poslal král Jericha k Rachab řka:
~yvin"a]h' yaiyciAh 
Vyveď/přiveď ty muže,
%yIl;ae ~yaiB'h
(Kteří) přišli k tobě, 
%teybel. WaB'-rv,a];
Kteří vstoupili do domu tvého,
`WaB'
Přišli.”
~yvin"a]h' ynEv.-ta, hV'aih' xQ;Tiw: 4
A vzala ta žena ty dva muže,
AnP.c.Tiw:
Schovala je 
rm,aTow:
A řekla
> ~yvin"a]h' yl;ae WaB '!Ke
”ano, přišli ke mně ti muži
`hM'he !yIa;me yTi[.d;y" al{w
A nevěděla jsem, odkud jsou.” 
%v,xoB; rAGs.li r[;V;h; yhiy>w: 5
A byla brána k zamčení v setmění
Wac'y" ~yvin"a]h'w
A ti muži odešli.
~yvin"a]h' Wkl.h' hn"a 'yTi[.d;y" al{ >
Nevím, kam ti muži šli,
~h,yrex]a; rhem; Wpd>rI
Hoňte se/pronásledujte rychle za nimi,
`~WgyFit; yKi
Abyste je dostihli.” 
hg"G"h; ~t;l'[/h, ayhiw> 6
A ona vystoupila je/vyvedla je na střechu
tAkru[]h' #[eh' yTev.piB. ~nEm.j.Tiw: 

`gG"h;-l[; Hl'

A tajně je uložila v pazdeří, jí narovnané na té střeše.
tArB.[.M;h; l[; !Der>Y:h; %r,D, ~h,yrex]a; Wpd>r' ~yvin"a]h'w> 7
A ti muži se honili/pronásledovali se za nimi cestou k Jordánu k těm brodům.
yrex]a; Wrg"s' r[;V;h;w>
A bránu zavřeli za nimi,
`~h,yrex]a; ~ypid>roh' Wac.y" rv,a]K; 
Jakmile vyšli za nimi honoči/pronásledovatelé.
> !WbK'v.yI ~r,j, hM'hew> 8
A oni předtím ulehli
`gG"h;-l[; ~h,yle[] ht'l.[' ayhiw
A ona vystoupila k nim na střechu.
~yvin"a]h'-la, rm,aTow: 9
A řekla těm mužům:
yTi[.d;y"
vím/poznala jsem
#r,a'h'-ta ,~k,l' hw"hy> !t;n"-yKi
Že dal Hospodin vám tu zemi
Wnyle[' ~k,t.m;yae hl'p.n"-ykiw>
A že padla příšera/strach vaše na nás
Wgmon" ykiw> 

`~k,ynEP.mi #r,a'h' ybev.yO-lK'

A že zmalomyslněli všichni obyvatelé země před vámi.”
Wn[.m;v' yKi 10
”Vždyť jsme slyšeli,
~yIr'c.Mimi ~k,t.aceB. ~k,ynEP.mi @Ws-~y: yme-ta, hw"hy> vybiAh-rv,a] tae
Jak vysušil Hospodin vody moře Rákosu před vámi při vycházení vašem z Egypta
!Der>Y:h; rb,[eB. rv,a] yrImoa/h'ykel.m; ynEv.li ~t,yfi[] rv,a]w:
A jak jste učinili ke dvěma králům Emoru-
gA[l.W !xoysil.
- Síchonu a Ógu
  Při brodění Jordánu,
rv,a] 

`~t'Aa ~T,m.r;x/h,

Které jste zasvětili záhubě.
Wnbeb'l. sM;YIw: [m;v.NIw: 11
A uslyšeli jsme a ztratili jsme odvahu
~k,ynEP.mi vyaiB. x;Wr dA[ hm'q'-al{w> 
A nestál duch v muži před vámi,
~yIm;V'B; ~yhil{a/ aWh ~k,yhel{a/ hw"hy> yKi

`tx;T'mi #r,a'h'-l[;w> l[;M;mi

Protože Hospodin, Bůh váš, on Bůh (je) v nebi nahoře a na zemi dole. 
hw"hyB; yli an"-W[b.V'hi hT'[;w> 12
A nyní odpřísáhněte, prosím, ke mně při Hospodinu,
ds,x' ~k,M'[i ytiyfi['-yKi
Protože učinila jsem s vámi milosrdenství
ds,x, ybia' tyBe-~[i ~T,a;-~G: ~t,yfi[]w:
Učiníte také vy s domem otce mého milosrdenství 
tAa yli ~T,t;n>W 

`tm,a/

A dejte mi znamení věrnosti.”
¿yt;Axa;À-ta,w> yx;a;-ta,w> yMiai-ta,w> ybia'-ta, ~t,yIx]h;w> 13

~h,l' rv,a]-lK' taew> Îyt;Ayx.a;Ð

”A necháte naživu otce mého a matku mou a bratry mé a sestry mé a všechno, co k nim je/co je jejich 
Wnytevop.n:-ta, ~T,l.C;hiw> 

`tw<M'mi

A vysvobodíte duše naše od smrti.”
~yvin"a]h' Hl' Wrm.aYOw: 14
A řekli jí ti muži:
tWml' ~k,yTex.t; Wnvep.n:
připravíme se o život k smrti,
al{ ~ai 

hz< Wnreb'D>-ta, WdyGIt;

Jestliže nevyhlásíte slovo naše toto,
#r,a'h'-ta, Wnl' hw"hy>-tteB. hy"h'w> 
Stane se tak při Hospodinově vydání této země nám,
`tm,a/w< ds,x, %M'[i Wnyfi['w>
Učiníme s tebou milosrdenství a věrnost.”
!ALx;h; d[;B. lb,x,B; ~derIATw: 15
A seslala je při provaze skrze okno,
ryqiB. Ht'ybe yKi
Protože dům její (byl) ve zdi hradeb.
`tb,v'Ay ayhi hm'Axb;W hm'Axh;
Při hradbách ona bydlela.
~h,l' rm,aTow: 16
A řekla jim:
WkLe hr'h'h'
”K té hoře jděte,
~ypid>roh' bAv d[; ~ymiy" tv,l{v. hM'v' ~t,Bex.n:w>
A skrývejte se tam 3dny až do návratu pronásledovatelů,
rx;a;w> 

`~k,K.r>d;l. Wkl.Te

A potom půjdete v cestě vaší.”
> ~yvin"a]h' h'yl,ae Wrm.aYOw: 17
A řekli jí ti muži:
hZ<h; %te['buV.mi Wnx.n:a] ~YIqin

]

Zproštění my (budeme) od přísahy tvé této, 
`WnT'[.B;v.hi rv,a
Kterou jsi přiměla odpřísáhnout nás.
#r,a'B' ~yaib' Wnx.n:a] hNEhi 18
Když my vstupující do země,
!ALx;B; yrIv.q.Ti hZ<h; ynIV'h; jWx tw:q.Ti-ta,
Šňůrku nitě karmínové uvážeš v okně,
Ab WnTed>r;Ah rv,a]
Ze kterého jsi seslala dolů nás v něm 
%Meai-ta,w> %ybia'-ta,w> 

`ht'y>B'h; %yIl;ae ypis.a;T; %ybia' tyBe-lK' taew> %yIx;a;-ta,w>

A otce tvého a matku tvou a bratry své a celý dům otce tvého shromáždíš k  tobě do domu.
lKo hy"h'w> 19
A bude každý,
hc'Wxh; %teybe ytel.D;mi aceyE-rv,a]
Kdo vyjde ze dveří domu tvého ven /na ulici,
AmD' 

Avarob.

Krev na hlavě jeho
~YIqin> Wnx.n:a]w:
A my zproštění (budeme),
tyIB;B; %T'ai hy<h.yI rv,a] lkow>
A každý , kdo bude stebou v domě,
AmD' 

`AB-hy<h.Ti dy"-~ai Wnvearob.

Krev jeho na hlavě naší a jestliže rukou bude na něm.”
> hz< Wnreb'D>-ta, ydIyGIT;-~aiw> 20
”A jestliže vyhlásíš slovo naše toto,
%te['buV.mi ~Yiqin> WnyyIh'w
Budeme zproštění přísahy tobě, 
`WnT'[.B;v.hi rv,a]
Kterou jsi přiměla odpřísáhnout nás.”
aWh-!K, ~k,yreb.dIK. rm,aTow: 21
A řekla: ”při slovech vašich tak,” 
~xeL.v;T.w:
Propustila je 
WkleYEw:
A šli
rvoq.Tiw: 

`!ALx;B; ynIV'h; tw:q.Ti-ta

A uvázala šňůrku.drudou do okna.
Wkl.YEw: 22
A šli
hr'h'h' WaboY"w:
A přišli k té hoře
~ymiy" tv,l{v. ~v' Wbv.Yew:
A pobývali tam 3 dny, 
Wbv'-d[; 

~ypid>roh'

se vrátili pronásledovatelé.
`Wac'm' al{w> %r,D,h;-lk'B. ~ypid>roh' Wvq.b;y>w: 
A prohledali ti pronásledovatelé celou tu cestu a nenašli nic.
~yvin"a]h' ynEv. WbvuY"w: 23
A vrátili se dva muži
rh'h'me Wdr>Yew:
A sestoupili z té hory
Wrb.[;Y:w:
A přebrodili se 
WaboY"w: 

!Wn-!Bi [;vuAhy>-la,

A vstoupili k Jozuovi, synu Nůna
`~t'Aa tAac.Moh;-lK' tae Al-WrP.s;y>w:
A vyprávěli mu vše, co stalo se jim.
[;vuAhy>-la, Wrm.aYOw: 24
A řekli Jozuovi:
Wndey"B. hw"hy> !t;n"-yKi
”hle, Hospodin dal do rukou našich celou tu zemi,
s `WnynEP'mi #r,a'h' ybev.yO-lK' Wgmon"-~g:w> #r,a'h'-lK'-ta,
A také propadli panice všichni obyvatelé té země před námi.”

 

TEXT:

Tento text bych rozdělila na 4 části:

 1. První část -verš 1: Jozue vysílá dva muže do Jericha, aby obhlédli situaci a oni se v Jerichu usadí v domě nevěstky.
 2. Druhá část - verš 2-7: Rachab je schovala na střeše svého domu, král se po nich ptal. Rachab lhala, že už když se stmívalo, odešli a poradila jim, aby se za nimi honili.
 3. Třetí část - verš 8-21: Úmluva mezi Rachab a muži na střeše, jejich dohoda o tom, že ji a dům jejího otce ušetří.
 4. Čtvrtá část - verš 21-24: Odchod zvědů od Rachab a příchod k Jozuovi.
KOMENTÁŘ:

verš 1:

~yJiVih;-!mi !Wn-!Bi-[;vuAhy> xl;v.Yiw: Joz 2:1

#r,a‘h‘-ta, War> Wkl. Rmoale vr,x, ~yliG>r;m. ~yvin”a]-~yIn:v.

bx‘r‘ Hm‘v.W hn”Az hV‘ai-tyBe WaboY”w: Wkl.Yew: AxyrIy>-ta,w>

`hM‘v‘-WbK.v.Yiw:

Poslal pak Jozue, syn Nůna, ze Setim dva muže, špehy tajně, řka: Jděte, shlédněte zemi, zvlášť Jericho. I šli a vešli do domu ženy nevěstky, jejíž jméno bylo Rachab, a odpočinuli tu.

Jozue znamená doslova Hospodin je spása. Mojžíš ho přejmenoval z Ozee na Jozue. Po čtyřicetiletém putování překročil s národem Jordán a začal obsazovat zemi. Mezi jeho prvními útoky bylo právě Jericho, kam také před bojem vyslal špehy.

Špehové zřejmě po předchozích zkušenostech zamířili právě do domu nevěstky, patrně šlo o ideální místo, co se týče možnosti získání informací. Nevěstka Rachab tedy zradila své město, krále, tím, že špehy u sebe schovala.

Nun znamená ryba, byl z pokolení Efraim.

Setim znamená asi ”akátoví.” Bylo to místo posledního tábořiště Israelců před vstupem do země. Jméno místa bylo zřejmě odvozeno od akátových hájů. Došlo zde ke druhému sčítání lidu (Nu26), k vyhlášení zákona o dědickém právu dcer (Nu27), k prohlášení Jozue za nástupce Mojžíšova (Nu27). Mojžíš se právě tady rozloučil s Israelci, než vystoupil na horu Nébo.

Jericho znamená asi město Měsíce. Bylo to bohaté město v oáze. Mělo proslavené mohutné městské hradby – nedobytné, po sedmi dnech bylo město dobyto Jozuou (Joz6,1-27).

Nevěstka: ve SZ době existovaly dva typy nevěstek. Typ chrámový a typ za plat – povolání.

Ve SZ je prostituce chrámová jasně zakázána. Byla poměrně častá u pohanských kultů. Chrámové nevěstky byly zasvěceny bohyni plodnosti. Existovali i chrámoví prostituti. Sloveso smilnit znamená také odpadnout od Boha.

Nevěstka za plat byla zřejmě vždy cizinka. Žádná Israelka nesměla být prostitutkou. Kněží si nesměli brát prostitutky za manželky. Prostitutky často bydlely na okraji města. Rachab byla nejspíše prostitutkou za plat.
 
 

verš 2-7:

hN"he WaB' ~yvin"a] hNEhi rmoale AxyrIy> %l,m,l. rm;a'YEw: 2

`#r,a'h'-ta, rPox.l; laer'f.yI ynEB.mi hl'y>L;h;

~yvin"a]h' yaiyciAh rmoale bx'r'-la, AxyrIy> %l,m, xl;v.YIw: 3

rPox.l; yKi %teybel. WaB'-rv,a] %yIl;ae ~yaiB'h;

`WaB' #r,a'h'-lK'-ta,

!Ke rm,aTow: AnP.c.Tiw: ~yvin"a]h' ynEv.-ta, hV'aih' xQ;Tiw: 4

`hM'he !yIa;me yTi[.d;y" al{w> ~yvin"a]h' yl;ae WaB'

yTi[.d;y" al{ Wac'y" ~yvin"a]h'w> %v,xoB; rAGs.li r[;V;h; yhiy>w: 5

`~WgyFit; yKi ~h,yrex]a; rhem; Wpd>rI ~yvin"a]h' Wkl.h' hn"a'

tAkru[]h' #[eh' yTev.piB. ~nEm.j.Tiw: hg"G"h; ~t;l'[/h, ayhiw> 6

`gG"h;-l[; Hl'

tArB.[.M;h; l[; !Der>Y:h; %r,D, ~h,yrex]a; Wpd>r' ~yvin"a]h'w> 7

Pazdeří byly jakési odpadky ze lnu, dřevnatá část stonku.

Jordán znamená sestupující, řítící se. Bylo možné ho přebrodit na místě jižně od Jericha.

Král Jericha se tedy hned dovtípil, že ve městě jsou nějací špehové a také hned poslal k Rachab. Rachab mu lhala a poslala královi vyzvědače daleko za město. Mezitím skryla špehy u sebe na střeše. Pronásledovatelé se zřejmě hnali směrem k brodu Jordánu jižně od Jericha.

Verš 8-21:

Moře Rákosu = Rudé moře = Arabský záliv

Hospodin tam uvrhl kobylky –Ex 10:19

Hospodin vysušil moře, aby Israel mohl projít – Ex 14

Egypt znamenal pro Israelce stálou hrozbu. Bylo to místo nábožensky zkažené.

Emor = Amor, Amorejští byli obyvatelé země jěště před příchodem Israelců, kolem roku 2500 B.C. přišli ze severu.

Síchon = Seon, amorejský král, sídlil v Ezebonu. Poražen Mojžíšem (Nu 21), nepovolil totiž volný průchod zemí.

Óg byl amorejský král v Bázan, vládl nad asi šedesáti městy, byl poražen Mojžíšem.(Nu 21).

Karmínová šňůrka byla červená, červená byla barva ohně.

Poté, co pronásledovatelé odešli, vystoupila Rachab na střechu a chtěla se se špehy domluvit na nějakých výhodách za to, že jim zachránila život. Požádala je, aby po válečném vpádu do Jericha byla ona s celou svou rodinou zachráněna. Špehové jí to slíbili, ale musela označit svůj dům červenou šňůrkou. Potom jim dala rady, jak se dostat z města a kde se ukrýt na nějaký čas.

Rachab bylo jasné, že se Jericho bude dobývat, protože se ve městě všeobecně vědělo o tom, jak je Israel mocný, že se chce v Kenaanu usadit a jaké skutky pro ně jejich Bůh vykonal. Vědělo se, jak Israel porazil dva amorejské krále, jak vysušil moře.

Lidé ve městě se tedy pochopitelně báli.

Verš 22 – 24:

Špehové tedy odešli od Rachab, šli se na tři dny schovat na horu, jak jim Rachab poradila a poté se vydali k Jozuovi a oznámili mu, že Hospodin jim vydal Jericho. Ti pronásledovatelé, kteří je honili, se bez úspěchu vrátili do Jericha.
 
 

SLOVA, KTERÁ SE VYSKYTUJÍ ČASTĚJI:
 
!Wn-!Bi-[;vuAhy V perikopě: 3x

V Bibli: 83x 

Význam: Jozue, syn Nůna

AxyrIy> V perikopě: 2x

V Bibli: 20x

Význam: Jericho, jméno města

hn"Az V perikopě: 1x

V Bibli:33x

Význam: Nevěstka, prostitutka (od ZNH)

bx'r' V perikopě: 2x

V Bibli: 6x

Význam: Rachab, jméno nevěstky

~yliG>r;m. V perikopě: 2x

V Bibli: 14x

Význam: špehové, zvědové (od RGL)

hg"G"h; V perikopě: 2x

V Bibli: 22x

Význam: střecha


 

LITERÁRNÍ FORMA:

Jde o narativní text, často se zde vyskytuje přímá řeč ( 10x). Je to popis toho, jak bylo nutné a jak proběhlo před vstupem do země proslídění Kenaanu a ”nedobytného” Jericha.
 
 

NOVOZÁKONNÍ SOUVISLOSTI:

Sk 7.45 Připomínka, kterak Jozue přinesl do země stánek smlouvy

Žid 11.30 O tom, jak padly zdi Jericha. Jericho mělo své pevné zdi, hradby pověstné svou nedobytností.

Žid 11:31 O tom, kterak Rachab nezahynula s hříšníky v Jerichu, protože správně a v čas rozpoznala vůli Hospodina a pomohla špehům israelským.
 
 

SHRNUTÍ:

Po překročení pouště začal Israel v čele s Jozuou dobývat zemi zaslíbenou. K tomu, aby byla země vydána do jejich rukou, jim pomáhal Hospodin. Těsně před samotným vstupem do země vyslal Jozue špehy, aby zemi nejprve proslídili. Špehové dostali jasný úkol zjistit, co a jak v Jerichu. Jericho bylo první velké město, které Israelci potřebovali získat. Bylo pověstné silnými hradbami a obranou. K lidem žijícím v Jerichu se tato zpáva samozřejmě rychle dostala, vzbudilo v nich strach také to, jak naložili Israelci s amorejskými králi Síchonem a Ógem.

V Jerichu špehové zašli pro informace do domu nevěstky a ta se o ně postarala, skryla je u sebe a zachránila jim život. Mohla k tomu mít dvě pohnutky, z nichž theologicky je zajímavá spíše ta první:

 1. dozvěděla se o Hospodinu a o tom, jaké divy činí, uvěřila v Hospodina, Boha Israelců. V NZ to také byla nevěstka (Máří Magdaléna), která se obrátila na víru, nový, lepší život.Ve SZ může za ten samý případ posloužit Ruth.
 2. Dozvěděla se o tom, jak mocné vojsko se k Jerichu blíží a napadlo ji, jak zachránit život svůj i život své rodiny.
O tom, proč si špehové vybrali právě dům nevěstky, se tu nepíše. Zřejmě tehdy neexistovaly hostince, kam se dnes běžně pro informace po příjezdu do nového města, země…chodí, nebo to byla možnost, jak se chovat ve městě jako cizinec nenápadně.

Nicméně, Rachab špehům Jozuovým pomohla a oni za to slíbili, že ušetří její život. Na znamení musela do okna uvázat šňůrku, aby bylo jasné, který dům ušetřit. Špehové se pak vrátili s dobrou zprávou k Jozuovi – chování lidí v Jerichu jim potvrdilo, že se jich v zemi zaslíbené lidé bojí, tudíž že Hospodin jim dal zemi do rukou.

Pointou celého příběhu mělo podle mě být obrácení nevěstky Rachab.
 
 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY:

Stejný jako pro Genesis, viz výše.

+ Robert G. Boling and G.Ernest Wright, The Anchor Bible, Joshua, New York 19821.Královská 17:1-16
PRACOVNÍ PŘEKLAD: 
d['l.gI ybev'Tomi yBiv.Tih; WhY"liae rm,aYOw: 1Kr ba'x.a;-la, 17:1
A řekl Eliáš Tišbejský z přistěhovalců 

z Gileádu k Achabovi: 

laer'f.yI yhel{a/ hw"hy>-yx;
”živý je Hospodin, bůh Israele,
wyn"p'l. yTid>m;[' rv,a]
Před kterým já stojím,
rj'm'W lj; hL,aeh' ~ynIV'h; hy<h.yI-~ai
Že nebude roky tyto rosa a déšť,
`yrIb'd> ypil.-~ai yKi
Protože bude podle slova mého.”
`rmoale wyl'ae hw"hy>-rb;d> yhiy>w: 2
A stalo se slovo Hospodinovo k němu řka:
hZ<mi %le 3
Jdi odtud
hm'd>qe ^L. t'ynIp'W
A obrať se k východu
tyrIK. lx;n:B. T'r>T;s.nIw> 
A skryj se při řece Kerítu,
`!Der>Y:h; ynEP.-l[; rv,a]
Který je naproti Jordánu.”
hw"hy> rb;d>Ki f[;Y:w: %l,YEw: 5
A šel a učinil podle slova Hospodinova
tyrIK. lx;n:B. bv,YEw: %l,YEw:
A šel a usadil se při řece Kerítu,
`!Der>Y:h; ynEP.-l[; rv,a]
Který byl před Jordánem.
lx;N:h;me hy"h'w> 4
”A budeš u řeky té 
hT,v.Ti
Napiješ se/budeš pít
ytiyWIci ~ybir>[oh'-ta,w>
A havranům jsem přikázal,
^l.K,l.k;l. 

`~v'

Aby opatřovali potravou tebe tam.”
~x,l,w> rq,BoB; rf'b'W ~x,l, Al ~yaiybim. br,['B' rf'b'W ~ybir>[oh'w> 6
A ti havrani přinášeli mu chléb a maso při ránu a chléb a maso při večeru
`hT,v.yI lx;N:h;-!miW 
A z potoka pil.
lx;N"h; vb;yYIw: ~ymiy" #Qemi yhiy>w: 7
A bylo po jisté době a vysušil se ten potok,
~v,g< hy"h'-al{ yKi

s `#r,a'B'

Protože nebyla hojnost dešťů v zemi.
`rmoale wyl'ae hw"hy>-rb;d> yhiy>w: 8
A bylo slovo Hospodinu k němu řka:
~Wq 9
Povstaň,
ht'p;r>c' %le
Jdi do Carepty,
!Adycil. rv,a]
Která je u Sidónu
~v' T'b.v;y"w>
A usadíš se tam,
hNEhi 

~v' ytiyWIci

Hle, přikázal jsem tam,
`^l,K.l.k;l. hn"m'l.a; hV'ai
(aby) žena-vdova poskytovala potravu tobě.”
~q'Y"w: 10
A povstal 
ht'p;r>c' %l,YEw:
A šel do Carepty
ry[ih' xt;P,-la, aboY"w:
A přišel ke vchodu města,
~v'-hNEhiw> 

~yci[e tv,v,qom. hn"m'l.a; hV'ai

Hle, tam žena- vdova sbírající dříví.
h'yl,ae ar'q.YIw:
A zavolal na ni
yliK.B; ~yIm;-j[;m. yli an"-yxiq.
Naber, prosím mně maličko vody do nádoby 
`hT,v.a,w>
A napiji se.”
: tx;q;l' %l,Tew: 11
A šla nabrat
h'yl,ae ar'q.YIw
A volal na ni,
yli an"-yxiq.li rm;aYOw: 

`%dey"B. ~x,l,-tP;

A řekl:”Vezmi, prosím mně kousek chleba rukou tvou.”
Rm,aTow: 12
A řekla:
^yh,l{a/ hw"hy>-yx;
”Živý (je) Hospodin, Bůh tvůj,
gA[m' yli-vy<-~ai
Jestliže je mi upéci,
yKi

!m,v,-j[;m.W dK;B; xm;q,-@k; 

Protože mám málo, hrst mouky ve džbáně 
al{m.-~ai ynIn>hiw> tx;P'C;B;
A je málo oleje ve džbánku.
~yci[e ~yIn:v. tv,v,qom.
A hle, sbírající (jsem) trochu dříví 
Whytiyfi[]w: ytiab'W
A půjdu a učiním ho
YnIb.liw> yli
Mně a pro syna 
`Wnt.m'w" WhnUl.k;a]w:
A najíme se ho a umřeme.”
WhY"liae h'yl,ae rm,aYOw: 13
A řekl jí Elijáš:
yfi[] yaiBo yair>yTi-la;
”neboj se, jdi, udělej,
%reb'd>ki 
Jak jsi mluvila,
hn"voarIb' hN"j;q. hg"[u ~V'mi yli-yfi[] %a;
Ale jen učiň mně z toho koláč malý nejprve
yli t.aceAhw> 
A přines ke mně 
s `hn"rox]a;B' yfi[]T; %nEb.liw> %l'w>
A jdi a učiníš posléze pro syna tvého.”
laer'f.yI yhel{a/ hw"hy> rm;a' hko yKi 14
Protože takto říká Hospodin, Bůh Israele:
hl'k.ti al{ xm;Q,h; dK;
”džbán mouky nedojde
¿-!T,TiÀ ~Ay d[; rs'x.t, al{ !m,V,h; tx;P;c;w> 
A džbánku oleje nebude málo až do dne, 
`hm'd'a]h' ynEP.-l[; ~v,G< hw"hy>Î-tTeÐ
Kdy Hospodin období dešťů na zemi.”
ht'l'k' al{ xm;Q,h; dK; 16
Džbán mouky nedocházel 
rsex' al{ !m,V,h; tx;P;c;w>
A džbánku oleje nebylo málo,
hw"hy> rb;d>Ki
Jak řekl Hospodin,
@ `WhY"liae dy:B. rB,DI rv,a]
Který řekl rukou Izajáše.
hf,[]T;w: %l,Tew: 15
A šla a učinila,
WhY"liae rb;d>Ki
Jak řekl Elijáš
¿ayhiw"-aWhÀ lk;aTow: 

`~ymiy" Ht'ybeW ÎaWhw"Ð ÎayhiÐ

A jedl on a ona a dům její dny ( do dnů).

  TEXT:

Text bych rozdělila na tři části:

 1. První část - verš 1: Izajáš pronesl proroctví o tom, že v zemi nebude dostatek vody.
 2. Druhá část - verš 2 –7: O tom, jak k Izajášovi mluvil Hospodin a poslal ho k řece Kerítu a jak přikázal havranům, aby ho živili.
 3. Třetí část - verš 7- 15: Protože vyschl potok, řekl Izajášovi Hospodin, aby šel do Carepty, kde ho bude živit vdova a nebude ničeho málo. A Izajáš tam šel a nebylo ničeho málo.

KOMENTÁŘ:

Verš 1:

d['l.gI ybev'Tomi yBiv.Tih; WhY"liae rm,aYOw: 1Kr 17:1

wyn"p'l. yTid>m;[' rv,a] laer'f.yI yhel{a/ hw"hy>-yx; ba'x.a;-la,

`yrIb'd> ypil.-~ai yKi rj'm'W lj; hL,aeh' ~ynIV'h; hy<h.yI-~ai

Tedy Elijáš Tesbitský, obyvatel Galádský, mluvil k Achabovi: Živť jest Hospodin, Bůh Israelský, před jehož obličejem stojím, že nebude těchto let rosy ani deště, jediné vedle řeči mé.”

Elijáš znamená Hospodin je Bohem. Za králů Achaba a Ochoziáše to byl nejvýznačnější prorok. Jde tedy o 9. Století. Pocházel z Tešby v Galileji, ale byl obyvatelem Galádským.

Svou tvář zahaloval – když prorokoval svým pláštěm. Nosil kožený pás.

Byl zásadně proti modloslužebnictví krále Achaba a Jezabel (uctívali Baala a Ašeru). Tím si znepřátelil krále a musel se skrývat (u Kerítu). Vyřešení sporu s králem proběhlo tři roky nato- při obětní slavnosti na Karmelu, řekl lidu, že hlad je následek Božího hněvu. Baalovi kněží byli pobyti a déšť se dostavil. (I Kr 18:1-40). To je nejbližší kontext události popsané v 17:1-16.

Tišbejský = Tesbitský je to město v Galileji, odkud Elijáš pocházel.

Gileád = Galád, znamená to asi tvrdý, drsný. Jde o hodně zalesněné pohoří v Kenaanu.

Achab znamená bratr je otcem nebo otec je bratrem. Byl to sedmý israelský král v Samaří v devátém století. Za manželku měl Jezábel. Zemřel v bitvě s Benadadem náhodnou střelou a psy lízali jeho krev (z válečného vozu) podle proroctví Izajáše.

Elijáš zde prorokuje, že nebude žádný déšť – že bude hlad. A je to nasměrováno ke králi Achabovi, protože on prosazoval modlářství v zemi. Tento hlad bude jako hněv Hospodinův.

Verš 2-7:
 
 

`rmoale wyl'ae hw"hy>-rb;d> yhiy>w: 2

tyrIK. lx;n:B. T'r>T;s.nIw> hm'd>qe ^L. t'ynIp'W hZ<mi %le 3

`!Der>Y:h; ynEP.-l[; rv,a]

^l.K,l.k;l. ytiyWIci ~ybir>[oh'-ta,w> hT,v.Ti lx;N:h;me hy"h'w> 4

`~v'

tyrIK. lx;n:B. bv,YEw: %l,YEw: hw"hy> rb;d>Ki f[;Y:w: %l,YEw: 5

`!Der>Y:h; ynEP.-l[; rv,a]

~x,l,w> rq,BoB; rf'b'W ~x,l, Al ~yaiybim. ~ybir>[oh'w> 6

`hT,v.yI lx;N:h;-!miW br,['B' rf'b'W

~v,g< hy"h'-al{ yKi lx;N"h; vb;yYIw: ~ymiy" #Qemi yhiy>w: 7

s `#r,a'B'

I stalo se k němu slovo Hospodinovo řka: ”Odejdi odsud a obrať se k východu, a skryj se u potoka Karit, kterýž jest naproti Jordánu.

A budeš z toho potoka píti, krkavcům pak jsem přikázal, aby tě tam krmili.

Kterýš odšed, učinil, jakž mu přikázal Hospodin. Nebo odšed, usadil se při potoku Karit, kterýž byl naproti Jordánu.

A krkavci přinášeli jemu chléb a maso každého jitra, též chléb a maso každého večera, a z potoka pil.

Tedy po přeběhnutí dnů některých vysechl ten potok, nebo nebylo žádného deště v té zemi.

Východ znamenal to, co je vpředu, to, odkud vychází slunce.

Karit znamená příkop, stoka. Byl to potok na východ od Jordánu.

Krkavec = havran, hodně velký pták, který toho hodně sní a je schopen se uživit, často zdechlinami. Někteří se domnívají, že zde nejde o krkavce, ale o Araby nebo kupce.

Chléb byl nejobvyklejším pokrmem, vyráběl se z nejrůznějších druhů mouky.

Po pronesení věštby k Achabovi se Elijáš musel skrýt. Hospodin mu poradil potok Karit, Hospodin se mu postaral o stravu a pití, aby ho hlad – nedostatek deště-který předpověděl, nepostihl. V okamžiku, kdy i tento potok vyschl, Hospodin na Elijáše nezapomněl.
 
 

Verš 7-15:

~v,g< hy"h'-al{ yKi lx;N"h; vb;yYIw: ~ymiy" #Qemi yhiy>w: 7

s `#r,a'B'

`rmoale wyl'ae hw"hy>-rb;d> yhiy>w: 8

hNEhi ~v' T'b.v;y"w> !Adycil. rv,a] ht'p;r>c' %le ~Wq 9

`^l,K.l.k;l. hn"m'l.a; hV'ai ~v' ytiyWIci

~v'-hNEhiw> ry[ih' xt;P,-la, aboY"w: ht'p;r>c' %l,YEw: ~q'Y"w: 10

rm;aYOw: h'yl,ae ar'q.YIw: ~yci[e tv,v,qom. hn"m'l.a; hV'ai

`hT,v.a,w> yliK.B; ~yIm;-j[;m. yli an"-yxiq.

yli an"-yxiq.li rm;aYOw: h'yl,ae ar'q.YIw: tx;q;l' %l,Tew: 11

`%dey"B. ~x,l,-tP;

yKi gA[m' yli-vy<-~ai ^yh,l{a/ hw"hy>-yx; rm,aTow: 12

ynIn>hiw> tx;P'C;B; !m,v,-j[;m.W dK;B; xm;q,-@k; al{m.-~ai

ynIb.liw> yli Whytiyfi[]w: ytiab'W ~yci[e ~yIn:v. tv,v,qom.

`Wnt.m'w" WhnUl.k;a]w:

%reb'd>ki yfi[] yaiBo yair>yTi-la; WhY"liae h'yl,ae rm,aYOw: 13

yli t.aceAhw> hn"voarIb' hN"j;q. hg"[u ~V'mi yli-yfi[] %a;

s `hn"rox]a;B' yfi[]T; %nEb.liw> %l'w>

al{ xm;Q,h; dK; laer'f.yI yhel{a/ hw"hy> rm;a' hko yKi 14

¿-!T,TiÀ ~Ay d[; rs'x.t, al{ !m,V,h; tx;P;c;w> hl'k.ti

`hm'd'a]h' ynEP.-l[; ~v,G< hw"hy>Î-tTeÐ

¿ayhiw"-aWhÀ lk;aTow: WhY"liae rb;d>Ki hf,[]T;w: %l,Tew: 15

`~ymiy" Ht'ybeW ÎaWhw"Ð ÎayhiÐ

rsex' al{ !m,V,h; tx;P;c;w> ht'l'k' al{ xm;Q,h; dK; 16

  I stalo se slovo Hospodinovo k němu, řkoucí:

Vstaň a jdi do Sarepty sidónské, a buď tam. Aj, přikázal jsem ženě vdově, aby tě živila.

Kterýž vstav, šel do Sarepty, a přišel k bráně města, a aj, žena vdova sbírala tu dříví. A zavolav jí, řekl: ”Medle, přines mi trochu vody v nádobě, abych se napil.

A když šla, aby přinesla, zavolal jí zase a řekl: ”Medle, přines mi také kousek chleba v ruce své.”

I odpověděla: ”Živť jest Hospodin Bůh tvůj, žeť nemám žádného chleba, ani podpopelného, kromě hrsti mouky v kbelíku a maličko oleje v nádobce, a aj sbírám dvě dřevě, abych šla a připravila to sobě a synu mému,abychom snědouce to, za tím zemříti museli.”

I řekl jí Elijáš: ”Neboj se. Jdi a učiň, jakž jsi řekla, a však udělej mi prvé z toho malý chléb podpopelený a přines mi, potom sobě a synu svému uděláš.”

Neboť toto praví Hospodin Bůh israelský: ”Mouka z kbelíka toho nebude strávena, aniž oleje v nádobce té ubude až do toho dne, kdy dá Hospodin Déšť na zemi.”

I šla a učinila vedle řeči Elijášovy, a jedla ona i on i čeleď její až do těch dní.

Z kbelíka toho mouka nebyla strávena, aniž oleje v nádobce ubylo, vedle řeči Hospodinovy, kterouž mluvil skrze Elijáše.

Sarepta znamená asi tavící pec. Bylo to město někde ve Fenicii

Sidónská, Sidón znamená rybářství, rybářské místo. Byla tam přístaviště.

Vdova byla u Israelců předmětem zvláštní úcty a péče. Po manželovi většinou nic nepodědila a musela se vrátit do domu svého otce. Nosila zvláštní šat a nenosila ozdoby. Po smrti manžela byla odkázána na laskavost příbuzných.

Elijáš se tedy odebral do Sarepty, do ciziny a tam také potkal vdovu, která ho živila po celou dobu. Díky Hospodinu jim mouka ani olej neubíval.

Další kontext – po přejití tohoto hladu, zemře syn vdovy a Elijáš si na Hospodinu vyprosí milost, aby se mu do těla navrátila duše.

V kapitole 18 jsou Achabovi kněží zničeni a Elijáš od Hospodina vyprosí déšť.
 
 

LITERÁRNÍ FORMA:

Jde o narativní text, vyskytuje se zde přímá řeč ( 9x ).
 
 

SLOVA, KTERÁ SE V TEXTU VYSKYTUJÍ ČASTĚJI:
 
WhY"liae V perikopě: 3x

V Bibli: 60x

Význam: Elijáš

rj'm'W lj; V perikopě: 2x

V Bibli: 65x

Význam: rosa a déšť

tyrIK. lx;n:B. V perikopě: 2x

V Bibli: 2x

Význam: potok Karit

hT,v.Ti V perikopě: 3x

V Bibli:141x 

Význam: pít (šth)

~ybir>[oh'-ta,w> V perikopě: 2x

V Bibli: 8x

Význam: Krkavci, havrani

~x,l, V perikopě: 5x

V Bibli: 210x

Význam: chléb

rf'b'W V perikopě: 2x

V Bibli: 36x

Význam: tělo, maso

ht'p;r>c' V perikopě: 2x

V Bibli: 4x

Význam: Sarepta

hn"m'l.a; V perikopě: 2x

V Bibli: 43x

Význam: vdova

xm;Q,h; V perikopě: 3x

V Bibli: 14x 

Význam: mouka

!m,V,h; V perikopě: 3x

V Bibli: 69x

Význam: olej, tuk


 

NOVOZÁKONNÍ SOUVISLOSTI:

Lk 4:25-26

Ale vpravdě pravím vám, že mnoho vdov bylo za dnů Elijáše v lidu israelském, když zavříno bylo nebe za tři léta a za šest měsíců, a když byl hlad veliký po vší zemi. Však Elijáš k žádné z nich není poslán, než toliko do Sarepty Sidónské k ženě vdově.
 
 

SHRNUTÍ:

Za vlády Achaba a Jezabel se po zemi rozmohlo modlářství a Elijáš proti tomu vystupoval. Předpověděl králi nedostatek deště – hlad v zemi jako trest Hospodinův za nevěru.

Po tuto dobu se o něho postaral Hospodin tak, že ho poslal na východ k potoku Karit, kde měl dostatek vody a krkavcům/havranům poručil, aby Elijáše živili. Po nějaké době potok vyschl a Hospodin poslal Elijáše do Fenicie, do Sarepty k vdově, která ho měla živit. Ač sama měla málo, uživila sebe, svého syna, Elijáše a celý svůj dům, protože diky Hospodinově zázraku oleje ani mouky neubívalo.

Po třech letech se Elijáš vrátil zpět do země a Achabovi kněží byli zatraceni a Hospodin dal opět zemi déšť.
 
 

POUŽITÁ LITERATURA:

to samé jako k předchozím textům

+ komentář :The Interpreters Bible, Kings, Chronicles, Ezra, Nehemiah,Esther,Job, 1954,New York 
 
1Samuelova 25:14- 31


PRACOVNÍ PŘEKLAD:
 
lb'n" tv,ae lyIg:ybia]l;w> 14
A k Abígajl, ženě Nábalově (Bláznově), 
Rmoale ~yrI['N>h;me dx'a,-r[;n: dyGIhi
Oznámil hoch jeden z mládenců řka:
%reb'l. rB'd>Mih;me ~ykia'l.m; dwID' xl;v WnynEdoa]-ta ,hNEh ' i
”hle, poslal David posly z pouště k požehnání(aby požehnaly) Pána našeho
`~h,B' j[;Y"w: 
A zkřivil se na ně.
daom. Wnl' ~ybijo ~yvin"a]h'w> 15
A muži byli dobří k nám velmi
Wnm.l;k.h' al{w>
Nezahanbili nás
ymey>-lK' hm'Wam. Wnd>q;p'-al{w> 
A nedozírali jsme (na) nic celé dny,
~T'ai Wnk.L;h;t.hi
Stýkali jsme se s nimi přitom,
`hd,F'B; WnteAyh.Bi
Když jsme byli na poli.
ymey>-lK' ~m'Ay-~G: hl'y>l;-~G: Wnyle[' Wyh' hm'Ax 16
Hradba byla nad námi také nocí, také dnem celé dni,
WnteAyh/ 

`!aCoh; ~y[iro ~M'[i

Byli jsme s nimi pasoucí ovce.
yair>W y[iD> hT'[;w> 17
A ty poznej a podívej se,
Yfi[]T;-hm;
Co uděláš,
AtyBe-lK' l[;w> WnynEdoa]-la ,h['r'h' ht'l.k'-yKi
Protože se valí zlo k pánu našemu a na celý dům jeho
rBeD;mi l[;Y:liB.-!B, aWhw> 

`wyl'ae

A on – syn ničema od mluvení k němu s ním.”
~x,l, ~yIt;am' xQ;Tiw: ÎlyIg:ybia]Ð ¿lyIg:Aba]À rhem;T.w: 18

vmex'w> ÎtyOWf[]Ð ¿tAwf'[]À !aco vmex'w> !yIy:- ~ylibeD> ~yIt;am'W ~yqiMuci ha'meW yliq' ~yais.yleb.nI ~yIn:v.W

Rychle Abígajl vzala 200 chlebů a 2 měchy vína a 5 ovcí učiněných a 5 měr zrní a 100 hrozinek a 200 fíků 
~f,T'w: 

`~yrImox]h;-l[;

A položila (to) na osly.
h'yr,['n>li rm,aTow: 19
A řekla k chlapcům svým:
yn:p'l. Wrb.[i 
projděte přede mnou 
ha'B' ~k,yrex]a; ynIn>hi
A já po vás půjdu.”
`hd'yGIhi al{ lb'n" Hv'yail.W
A muži svému- Nábalovi neřekla.
td,r,yOw> rAmx]h;-l[; tb,k,ro ayhi hy"h'w> 20
A byla ona jedoucí na oslu sestupující
rh'h' rt,seB. 
Při zamaskování horou
Ht'ar'q.li ~ydIr>yO wyv'n"a]w: dwId' hNEhiw>
A hle, David a muži sestupující a jdoucí jí naproti
`~t'ao vGOp.Tiw
A setkala se s nimi.
%a; rm;a' dwId'w> 21
A David řekl k sobě
rv,a]-lK'-ta, yTir>m;v' rq,V,l;
Ke klamu jsem střežil vše,
rB'd>MiB ;hz<l' 
Co k tomuto (je) v poušti
Al-rv,a]-lK'mi dq;p.nI-al{w>
A nezahynulo z celého/ze všeho, co
yli-bv,Y"w: hm'Wam.
Co k němu bylo/co bylo jeho,
   
`hb'Aj tx;T; h['r'
Zlo vyl?/odplatil se dobro.
dwId' ybey>aol. ~yhil{a/ hf,[]y:-hKo 22
Takto ať učiní Bůh k nepřátelům Davidovým
@ysiyO hkow> 
A takto ať přidá
Ryaiv.a;-~ai
Jestliže zanechám
`ryqiB. !yTiv.m; rq,Boh;-d[; Al-rv,a]-lK'mi 
Ze všeho, co je jeho do rána, až do toho, který močí na stěnu. 
dwID'-ta, lyIg:ybia] ar,Tew: 23
A uviděla Abígajl Davida
h'yn<P'-l[; dwId' yPea;l. lPoTiw :rAmx]h; l[;me dr,Tew: rhem;T.w:
A rychle spadla od osla a spadla tváří k Davidu na tvář svou 
`#r,a' WxT;v.Tiw: 
a sklonila se na zem.
rm,aTow: wyl'g>r;-l[; lPoTiw: 24
A padla na nohy jeho a řekla:
!wO['h, ynIdoa] ynIa]-yBi 
”prosím já, pane můj - Na mně (je) vina.
   
^t.m'a] an"-rB,d;t.W
otrokyně tvá mluví,
`^t,m'a] yreb.DI tae [m;v.W ^yn<z>a'B. 
V uších tvých slyš slo

va otrokyně své.

hZ<h; l[;Y:liB.h; vyai-la, ABli-ta, ynIdoa] ~yfiy" an"-la; 25

lb'n"-l[;

Kéž se neobrací srdcem svým, prosím, pán můj k muži ničemníkovi onomu – Nábalovi.
Amv. lb'n" aWh-!K, Amv.ki yKi
Jaké je jeho jméno, takový je Nábal.
AM[i hl'b'n>W
A bloud (je) v něm.
ynIa]w

`T'x.l'v' rv,a] ynIdoa] yre[]n:-ta, ytiyair' al

^t.m'a]

A já neviděla jsem služebníky pána mého, které jsi poslal.
] ^v.p.n:-yxew> hw"hy>-yx; ynIdoa] hT'[;w> 26
A nyní pane můj, živý je Hospodin a živá je duše tvá,
hw"hy> ^[]n"m. rv,a

%l' ^d>y" [;veAhw> ~ymid'b. aABmi

Kterou zadržel Hospodin od krveprolití a pomstvy tvé.
lb'n"k. Wyh.yI hT'[;w> 

`h['r' ynIdoa]-la, ~yviq.b;m.h;w> ^yb,y>ao

A nyní ať jsou jako Nábal nepřátelé tvoji vyhledávající pána mého zlo.
ynIdoal; ^t.x'p.vi aybihe-rv,a] taZOh; hk'r'B.h; hT'[;w> 27
A nyní požehnání toto, které přinesla otrokyně tvá k pánu mému,
~yrI['a>l; hn"T.nIw>
Ať je dáno hochům chodícím,
`ynIdoa] yleg>r;B. ~ykiL.h;t.Mih; 
Kteří chodí při nohách pána mého.
^t,m'a] [v;p,l. an" af' 28
Pozvedni se, prosím nad přestupek otrokyně své,
!m'a/n< tyIB ynIdoal; hw"hy> hf,[]y:-hfo[' yKi
Protože učiní Hospodin k pánu mému dům jistě, 
~x'l.nI ynIdoa] hw"hy> tAmx]l.mi-yKi;
Protože války Hospodinovy pán můj bojuje,
h['r'w> 

`^ym,Y"mi ^b. aceM'ti-al{

A zlo nezesílilo při tobě do dnů tvých/dosud.
^p.d'r>li ~d'a' ~q'Y"w: 29
A povstal člověk k pronásledování tebe
^v,p.n:-ta, vQeb;l.W
A hledal duši tvou
vp,n< ht'y>h'w> 

^yh,l{a/ hw"hy> tae ~yYIx;h; rArc.Bi hr'Wrc. ynIdoa]

Ať je duše pána mého svázaná v uzlíku živých Hospodina, Boha tvého
taew> 

`[l;Q'h; @K; %AtB. hN"[,L.q;y> ^yb,y>ao vp,n<

A duše nepřátel tvých ať hodí zprostřed praku.
lkoK. ynIdoal; hw"hy> hf,[]y:-yKi hy"h'w> 30
A bude tak, že učiní Hospodin pánu mému vše dobré,
RB,DI-rv,a]
Co řekl tobě ,
`laer'f.yI-l[; dygIn"l. ^W>ciw> ^yl,[' hb'AJh;-ta,
Přikáže, abys byl vůdcem nad Israelem.
ynIdoal; ble lAvk.mil.W hq'Wpl. ^l. tazO hy<h.ti al{w> 31
A nebude toto k urážce, ani k pohoršení srdce k pánu mému,
Al ynIdoa] [;yviAhl.W ~N"xi ~D'-%P'v.liw>
(Jako, když by) bylo krveprolití nebo jeho pomsta pána mého jemu.
YnIdoal ;hw"hy> bjiyhew>
Hospodin učiní dobro pánu mému,
s `^t,m'a]-ta, T'r>k;z"w>
Vzpomeň si na otrokyni svou.”

 

TEXT:
 
 

Text bych rozdělila na tři části:

 1. První část - Verš 14-17: Jeden z mládenců přišel oznámit Abígajl, že Nábal urazil Davida a že se chystá pohroma na Nábalův dům. Proto žádal Abígajl, aby se měla k činu a situaci s Davidem usmířila.
 2. Druhá část - Verš 18- 23: Abígajl naložila jídlo a pití a vypravila se směrem k Davidovi.
 3. Třetí část - Verš 24-31: Abígajl se setkává s Davidem a pronáší svou řeč.

KOMENTÁŘ:

verš 14-17:

~yrI['N>h;me dx'a,-r[;n: dyGIhi lb'n" tv,ae lyIg:ybia]l;w> 14

%reb'l. rB'd>Mih;me ~ykia'l.m; dwID' xl;v' hNEhi rmoale

`~h,B' j[;Y"w: WnynEdoa]-ta,

Wnd>q;p'-al{w> Wnm.l;k.h' al{w> daom. Wnl' ~ybijo ~yvin"a]h'w> 15

`hd,F'B; WnteAyh.Bi ~T'ai Wnk.L;h;t.hi ymey>-lK' hm'Wam.

WnteAyh/ ymey>-lK' ~m'Ay-~G: hl'y>l;-~G: Wnyle[' Wyh' hm'Ax 16

`!aCoh; ~y[iro ~M'[i

h['r'h' ht'l.k'-yKi yfi[]T;-hm; yair>W y[iD> hT'[;w> 17

rBeD;mi l[;Y:liB.-!B, aWhw> AtyBe-lK' l[;w> WnynEdoa]-la,

`wyl'ae

A v tom Abigajl, ženě Nábalově, oznámil mládenec jeden ze služebníků, řka: ”Aj, poslal David posly z pouště, aby pozdravili pána našeho, ale on je ukřikal.

Ješto muži ti nám byli prospěšní velice, ani nám neučinili křivdy, aniž nám co zhynulo, když jsme bývali s nimi na poli.

Místo zdi byli nám v noci i ve dne po všecky dny, dokudž jsme s nimi byli, pasouce stáda.

Protož nyní pomysl a viz, co bys měla činiti, neboť již zlé věci hotové jsou na pána našeho i na všecken dům jeho, on pak jest tak zlobivý, že s ním nelze ani mluviti.

Abígajl znamená Otec se raduje, byla to manželka Nábala. Abigajl byla krásná a moudrá.

Nábal znamená doslova blázen. Byl to bohatý statkář, pocházel z čeledi Kalefovy. Bydlel v Maon v Judsku. Měl mnoho ovcí a koz a Davidovi muži (600) je pomáhali jeho pastýřům ochraňovat před nájezdy lupičů. Nábal byl zlý a chamtivý.

David znamená milovaný. V desátém století byl druhým králem.

David poslal své posly k Nábalovi a žádal ho o malou část z nadbytku při stříhání ovcí a při hodování za to, že jeho pastýřům pomáhal a chránil je před nájezdy lupičů. Nábal se na něho ale jen osopil a urazil Davida za nevěrnost králi (Saulovi). David se tedy chystal k pomstě. A v tom, jeden služebník vše vypověděl Abígajl a žádal ji, aby vše napravila.

Verš 18-23:

~yIn:v.W ~x,l, ~yIt;am' xQ;Tiw: ÎlyIg:ybia]Ð ¿lyIg:Aba]À rhem;T.w: 18

yliq' ~yais. vmex'w> ÎtyOWf[]Ð ¿tAwf'[]À !aco vmex'w> !yIy:-yleb.nI

`~yrImox]h;-l[; ~f,T'w: ~ylibeD> ~yIt;am'W ~yqiMuci ha'meW

ha'B' ~k,yrex]a; ynIn>hi yn:p'l. Wrb.[i h'yr,['n>li rm,aTow: 19

`hd'yGIhi al{ lb'n" Hv'yail.W

rh'h' rt,seB. td,r,yOw> rAmx]h;-l[; tb,k,ro ayhi hy"h'w> 20

`~t'ao vGOp.Tiw: Ht'ar'q.li ~ydIr>yO wyv'n"a]w: dwId' hNEhiw>

hz<l' rv,a]-lK'-ta, yTir>m;v' rq,V,l; %a; rm;a' dwId'w> 21

yli-bv,Y"w: hm'Wam. Al-rv,a]-lK'mi dq;p.nI-al{w> rB'd>MiB;

`hb'Aj tx;T; h['r'

ryaiv.a;-~ai @ysiyO hkow> dwId' ybey>aol. ~yhil{a/ hf,[]y:-hKo 22

`ryqiB. !yTiv.m; rq,Boh;-d[; Al-rv,a]-lK'mi

rAmx]h; l[;me dr,Tew: rhem;T.w: dwID'-ta, lyIg:ybia] ar,Tew: 23

`#r,a' WxT;v.Tiw: h'yn<P'-l[; dwId' yPea;l. lPoTiw:


 
 

Tedy pospíšila Abigajl, a vzala dvě stě chlebů, a dvě kožené láhvice vína, a pět ovcí připravených, a pět měr pražmy, a sto sušených hroznů, a dvě stě hrud fíků sušených, a vložila to na osly.

A řekla služebníkům svým: ”Jdětež napřed, a já za vámi půjdu.” Ale muži svému Nábalovi neoznámila.

I stalo se, že vsedši na osla, sjížděla po stráni s hory, a aj, David a muži jeho sstupovali proti ní, a potkala se s nimi.

(David pak byl řekl: ”Jistě nadarmo jsem ostříval všeho, což on měl na poušti, takže nic nezahynulo ze všeho, což má, nebo mi se odplatil zlým za dobré.

Toto učiň Bůh nepřátelům Davidovým a toto přidej, jestliže zanechám do jitra ze všeho, což má, až do toho, kterýž močí na stěnu.”)

Tedy uzřevši Abigajl Davida, rychle ssedla z osla a padla před Davidem na tvář svou, a poklonila se až k zemi.
 
 

Abígajl se tedy jala diplomaticky uklidnit Davida. Chtěla tak odvrátit pohromu, která se řítila na Nábalův dům. Láska prochází žaludkem. Takže, Abígajl naložila na osly spoustu jídla a řekla služebníkům, aby šli naproti směrem k Davidovi před ní a ona šla až za nimi. Snad proto, aby David viděl nejdříve usmiřovací dary, Abígajl pak také měla dostatek času na to, aby si promyslela, co Davidovi říci. Obdobně to udělal Jákob v Gn 32:16. Abigajl nic z toho neřekla manželovi, zřejmě by to nepovolil a rozezlil by se i na ni. Co se Nábala týče, dá se říci, že ho Abigajl zradila, podvedla.

David chtěl skutečně zničit celý Nábalův dům a obrat ho o všechno, co má – tedy i o manželku (to je i v dnešní době dobrá válečná kořist). Abígajl tedy neměla, co ztratit. Abigajl se s Davidem setkává a pokorně se před ním sklání.

Verš 24-31:

!wO['h, ynIdoa] ynIa]-yBi rm,aTow: wyl'g>r;-l[; lPoTiw: 24

`^t,m'a] yreb.DI tae [m;v.W ^yn<z>a'B. ^t.m'a] an"-rB,d;t.W

hZ<h; l[;Y:liB.h; vyai-la, ABli-ta, ynIdoa] ~yfiy" an"-la; 25

ynIa]w: AM[i hl'b'n>W Amv. lb'n" aWh-!K, Amv.ki yKi lb'n"-l[;

`T'x.l'v' rv,a] ynIdoa] yre[]n:-ta, ytiyair' al{ ^t.m'a]

hw"hy> ^[]n"m. rv,a] ^v.p.n:-yxew> hw"hy>-yx; ynIdoa] hT'[;w> 26

^yb,y>ao lb'n"k. Wyh.yI hT'[;w> %l' ^d>y" [;veAhw> ~ymid'b. aABmi

`h['r' ynIdoa]-la, ~yviq.b;m.h;w>

ynIdoal; ^t.x'p.vi aybihe-rv,a] taZOh; hk'r'B.h; hT'[;w> 27

`ynIdoa] yleg>r;B. ~ykiL.h;t.Mih; ~yrI['N>l; hn"T.nIw>

ynIdoal; hw"hy> hf,[]y:-hfo[' yKi ^t,m'a] [v;p,l. an" af' 28

h['r'w> ~x'l.nI ynIdoa] hw"hy> tAmx]l.mi-yKi !m'a/n< tyIB;

`^ym,Y"mi ^b. aceM'ti-al{

vp,n< ht'y>h'w> ^v,p.n:-ta, vQeb;l.W ^p.d'r>li ~d'a' ~q'Y"w: 29

taew> ^yh,l{a/ hw"hy> tae ~yYIx;h; rArc.Bi hr'Wrc. ynIdoa]`[l;Q'h; @K; %AtB. hN"[,L.q;y> ^yb,y>ao vp,n<

rB,DI-rv,a] lkoK. ynIdoal; hw"hy> hf,[]y:-yKi hy"h'w> 30

`laer'f.yI-l[; dygIn"l. ^W>ciw> ^yl,[' hb'AJh;-ta,

ynIdoal; ble lAvk.mil.W hq'Wpl. ^l. tazO hy<h.ti al{w> 31

ynIdoal; hw"hy> bjiyhew> Al ynIdoa] [;yviAhl.W ~N"xi ~D'-%P'v.liw>

s `^t,m'a]-ta, T'r>k;z"w>A padši k nohám jeho, řekla: ”Na mně, pane můj, ta nepravost. Protož nechť mluví, prosím, služebnice tvá v uši tvé, a vyslyš slova děvky své.

Nechť se neobrací, prosím, pán můj myslí svou za mužem tím bezbožným Nábalem, nebo jakéž jest jméno jeho, takovýž jest. Nábal jméno jeho jest, a bláznovství jest při něm. Já pak služebnice tvá neviděla jsem služebníků pána mého, kteréž jsi byl poslal.

Protož nyní pane můj, živť jest Hospodin, a živať jest duše tvá, že tě tobě zbránil Hospodin vyliti krve, a abys nemstil sám sebe. A protož nyní buďtež jako Nábal nepřátelé tvoji, a ti, kteříž hledají zlého pánu mému.

Teď pak dar tento, kterýž přinesla děvka tvá pánu svému, nechť jest dán služebníkům, kteříž chodí za pánem mým.

Odpusť, prosím, provinění děvce své, neboť jistě vzdělá Hospodin pánu mému dům stálý, poněvadž boje Hospodinovy pán můj vede, a nic zlého se nenalézá při tobě až posavad.

A byť i povstal člověk, aby tě stihal a hledal bezhrdlí tvého, budeť však duše páne mého svázána v svazku živých u Hospodina Boha tvého, duši pak nepřátel tvých jako z praku pryč zahodí.

A když učiní Hospodin pánu mému dobře podle toho všeho, jakž zaslíbil tobě, a přikážeť, abys byl vůdcím nad Israelem.

Tedy nebude to k zviklání ani k urážce srdce pánu mému, jako když by vylil krev bez příčiny, aneb když by se mstil pán můj. Když tedy učiní dobře Hospodin pánu mému, rozpomeň se na děvku svou.”

Abigajl ze sebe udělá obětního beránka a omlouvá se Davidovi a prosí za prominutí. Nábalovu vinu bere na sebe a vysvětluje, že její manžel –Nábal je blázen.

Blázen tu znamená člověk, který žije bez Boha. Bláznovství je tedy bezbožnost.

Abigajl Davidovi dobrořečí, aby ho udobřila. Ona si také uvědomila, že David není jen nějakým lupičem, který žádá kořist, ale muž s ”budoucností,” muž, který snad bude králem nad Israelem. Takového člověka si přece nemohla dovolit urazit nebo znepřátelit. Nehledě nato, že pokud se David skutečně stane králem, ona by z toho také mohla něco mít.

V další části se David do Abigajl zamiluje a Nábal zemře poté, co mu Abigajl o všem řekne.
 
 

SLOVA, KTERÁ SE V TEXTU VYSKYTUJÍ ČASTĚJI:
 
lyIg:ybia] V perikopě: 3x

V Bibli: 10x

Význam: Abigajl

lb'n" V perikopě: 3x

V Bibli: 6x

Význam: Nábal

dwID' V perikopě: 6x

V Bibli: 192x

Význam: David

~yrImox]h; V perikopě: 3x

V Bibli: 42x

Význam: osel, osli

^t,m'a] V perikopě: 3x

V Bibli: 4x

Význam: služebnice tvá


 

LITERÁRNÍ FORMA:

Jde o narativní text, je zde několikrát vložena vložena přímá řeč ( 4x ), z toho od verše 24 až po verš 31 mluví Abigajl k Davidovi.
 
 

POUŽITÁ LITERATURA:

Ten samý seznam jako u Genesis, viz výše.

+ komentář: The Interpreters Bible, Samuel, New York, 1953

+ Moshe Garsiel: Důvtip, slova a žena: I. Samuelova 25 (od Roberta Řeháka). 
 

Izajáš 40:1-16


 
 

PRACOVNÍ PŘEKLAD:

yMi[; Wmx]n: Wmx]n: Iz 40:1
Potěšte, potěšte lid můj,
`~k,yhel{a/ rm;ayO
Řekl Bůh váš.
~÷Il;v'Wry> ble-l[; WrB.D; 2
Mluvte k scdci Jeruzaléma 
h'yl,ae War>qiw>
A volejte k němu,
Ha'b'c .ha'l.m' yKi
Vždyť se naplnila služba jeho,
Hn"wO[] hc'r>nI yKi
Vždyť nahradil jsi hřích svůj,
~yIl;p.Ki hw"hy> dY:mi hx'q.l' yKi

s `h'yt,aJox;-lk'B

Vždyť jsi přijal z ruky Hospodinovy ve všechny hříchy své dvojitě.
rB'd>MiB; areAq lAq 3
Hlas volajícího v poušti-
hw"hy> %r,D, WNP;
Připravte cestu Hospodinu
hb'r'[]B' WrV.y: 

`Wnyhel{ale hL'sim.

Učiňte přímou v pustině silnici pro Boha našeho.
afeN"yI ayG<-lK' 4
Každé údolí nechť je pozvednuto,
WlP'v.yI h['b.gIw> rh;-lk'w
A každá hora a pahorek nechť jsou sníženy.
rAvymil bqo['h, hy"h'w> >
A bude pahorkatina vyrovnána
`h['q.bil. ~ysik'r>h'w>.
A pahorky v pláně.
hw"hy> dAbK. hl'g>nIw> 5
A vyjeví se sláva Hospodina
wD'x.y: rf'B'-lk' War'w>
A uvidí všechny duše společně,
s `rBeDI hw"hy> yPi yKi
Co ústa Hospodinova mluvila.
Rmeao lAq 6
Hlas řekl:
> ar'q.
Křič
ar'q.a, hm' rm;a'w
A řekl, co já volám,
rycix' rf'B'h;-lK'
Všechny duše (jsou) tráva
`hd,F'h; #yciK. ADs.x;-lk'w
A celá vděčnost jeho jako kvítek polní.
Rycix' vbey" 7
A vysuší se tráva
#yci lben"
Uvadne kvítek
AB hb'v.n" hw"hy> x;Wr yKi
Protože duch Hospodinův vane v něm, 
!kea' 

`~['h' rycix'

Jistě tráva (je) lid.
Rycix' vbey" 8
Uschne tráva, 
#yci lben"
Uvadne kvítek,
s `~l'A[l. ~Wqy" Wnyhel{a/-rb;d>W 
A slovo Hospodina povstane navěky.
%l'-yli[] h;boG"-rh; l[; 9
Na horu vysokou vystup
!AYci tr,F,b;m.
K sobě zvěstovateli Sióne,
%leAq x;Kob; ymiyrIh' 
Pozvedni v síle hlasu svého
~÷Il'v'Wry> tr,F,b;m.
Zvěstovateli Jeruzaléme,
ymiyrIh'
Pozvedni,
yair'yTi-la;
Neboj se,
hd'Why>yre['l. yrIm.ai
Řekni městům judským,
`~k,yhel{a/ hNEhi
Hle Bůh váš.
aAby" qz"x'B. hwIhy> yn"doa] hNEhi 10
Hle, panovník Hospodin proti silnému jde/přichází,
Al hl'v.mo A[roz>W
Paží svou vládne nad ním,
ATai Ark'f hNEhi
Hle, mzda jeho s ním
`wyn"p'l. AtL'[up.W.
A výdělek k tváři jeho/s ním.
h[,r>yI Ard>[, h[,roK. 11
Jako pastýř ovce své pase,
#Beq;y> A[roz>Bi
Paží svou shromažďuje,
aF'yI Aqyxeb.W ~yail'j.
Jehňátka na hrudi své zvedá,
s `lhen:y> tAl['
Březí vodí.
~yIm;v'w> ~yIm; Al[\v'B. dd;m'-ymi 12
Kdo změřil v hrsti své vody a nebesa 
!KeTi tr,Z<B;
A pídí vyměřil?
#r,a'h' rp;[] vliV'B; lk'w>
A celý měrou prach země? 
~yrIh' sl,P,B; lq;v'w>
A zvážil na vahách hory
`~yIn"z>amoB.

tA[b'g>W

A pahorky na vahách?
hw"hy> x;Wr-ta, !Keti-ymi 13
Kdo změřil ducha Hospodina
Atc'[] vyaiw>
A mužem-rádcem jeho (byl),
`WN[,ydIAy
A dal mu vědět.
#['An ymi-ta, 14
S kým se radil?
WhnEybiy>w:
A porozuměl mu,
jP'v.mi xr;aoB. WhdeM.l;y>w:
A učil ho stezce soudu,
t[;d; WhdeM.l;y>w:
A učil ho poznání
`WN[,ydIAy tAnWbT. %r,d,w> 
A cestu rozumnosti uvedl ve známost jemu.
Wbv'x.n< ~yIn:z>amo qx;v;k.W yliD>mi rm;K. ~yIAG !he 15
Hle, národy jako kapka z vědra a jako prášek na vahách mají cenu,
`lAJyI qD;K; ~yYIai

!he 

Hle, ostrovy jako řídké nadzvedává.
r[eB' yDe !yae !Anb'l.W 16
A Libanon není dost k vzplanutí 
s `hl'A[ yDe !yae AtY"x;w> 
A živí jeho nejsou dost k zápalné oběti.

 

TEXT:

Izajáš znamená Hospodin je spása. Byl to prorok v osmém století př. Kr.

Touto kapitolou se začíná tzv. Druhý Izajáš, což není podpis autora, ale nadpis této části spisu. Jde tu o Babylónské zajetí, poté co Babylóňané vyplenili Jeruzalém, zničili chrám a obyvatele odvlekli do zajetí, právě Druhý Izajáš dokáže v tak těžké době chválit a vyvyšovat Hospodina. Verše 40-55 jsou nazývány ”radostnou zvěstí (sz evangeliem).”

Text jsem rozdělila na dvě části:

 1. První část - Verš 1-11: Tady Izajáš oznamuje Israeli konec Babylónského zajetí a pravdu v Hospodinu.
 2. Druhá část - Verš 12-16: O velikosti Hospodina, člověk ho nemůže nijak vyjádřit.

KOMENTÁŘ:

Verš 1-11:

`~k,yhel{a/ rm;ayO yMi[; Wmx]n: Wmx]n: Iz 40:1

Ha'b'c. ha'l.m' yKi h'yl,ae War>qiw> ~÷Il;v'Wry> ble-l[; WrB.D; 2

~yIl;p.Ki hw"hy> dY:mi hx'q.l' yKi Hn"wO[] hc'r>nI yKi

s `h'yt,aJox;-lk'B.

hb'r'[]B' WrV.y: hw"hy> %r,D, WNP; rB'd>MiB; areAq lAq 3

`Wnyhel{ale hL'sim.

bqo['h, hy"h'w> WlP'v.yI h['b.gIw> rh;-lk'w> afeN"yI ayG<-lK' 4

`h['q.bil. ~ysik'r>h'w> rAvymil.

hw"hy> yPi yKi wD'x.y: rf'B'-lk' War'w> hw"hy> dAbK. hl'g>nIw> 5

s `rBeDI

rycix' rf'B'h;-lK' ar'q.a, hm' rm;a'w> ar'q. rmeao lAq 6

`hd,F'h; #yciK. ADs.x;-lk'w>

!kea' AB hb'v.n" hw"hy> x;Wr yKi #yci lben" rycix' vbey" 7

`~['h' rycix'

s `~l'A[l. ~Wqy" Wnyhel{a/-rb;d>W #yci lben" rycix' vbey" 8

%leAq x;Kob; ymiyrIh' !AYci tr,F,b;m. %l'-yli[] h;boG"-rh; l[; 9

hd'Why> yre['l. yrIm.ai yair'yTi-la; ymiyrIh' ~÷Il'v'Wry> tr,F,b;m.

`~k,yhel{a/ hNEhi

hNEhi Al hl'v.mo A[roz>W aAby" qz"x'B. hwIhy> yn"doa] hNEhi 10

`wyn"p'l. AtL'[up.W ATai Ark'f.

Aqyxeb.W ~yail'j. #Beq;y> A[roz>Bi h[,r>yI Ard>[, h[,roK. 11

s `lhen:y> tAl[' aF'yI”Potěšte, potěšte můj lid,” praví váš Bůh.

Mluvte k srdci Jeruzaléma, provolejte k němu:

Čas jeho služby se naplnil, odpykal si své provinění.

Vždyť z Hospodinovy ruky přijal dvojnásobně za všechny své hříchy.

Hlas volajícího: ”Připravte na poušti cestu Hospodinu! Vyrovnejte na pustině silnici pro našeho Boha!

Každé údolí ať je vyvýšeno, každá hora a pahorek sníženy. Pahorkatina ať v horu se změní a horské hřbety v pláně.

I zjeví se Hospodinova sláva a všechno tvorstvo společně spatří, že promluvila Hospodinova ústa.”

Hlas toho, jenž praví: ”Volej!” I otázal se: ”Co mám volat?”

”Všechno tvorstvo je tráva a všechna jeho spolehlivost jak polní kvítí. Tráva usychá, květ vadne, zavane-li na něj vítr Hospodinův.

Věru, lid je pouhá tráva. Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé navěky.”

Vystup si na horu vysokou, Sijóne, který neseš radostnou zvěst, co nejvíc zesil svůj hlas, Jeruzaléme, který neseš radostnou zvěst, zesil jej, neboj se!

Řekni judským městům: ”Hle, váš Bůh! Panovník Hospodin přichází s mocí, jeho paže se ujme vlády.

Hle, svoji mzdu má s sebou, u sebe svůj výdělek.

Jak pastýř pase své stádo, beránky svou paží shromažďuje, v náručí je nosí, březí ovečky šetrně vede.”

Verše 1-5:

První verše můžeme chápat jako prolog k celé skladbě. Jde tu o oznámení radostné zprávy – příchod Hospodina. Bylo to v dosti obtížné době babylónského zajetí.

Ti, kteří tu mluví jsou prorok, Hospodin a další dva hlasy.

Zjevení Boží chápe prorok jako slovo.

Celá tato část začíná slovem Hospodina a pak těch dalších dvou hlasů. Teprve pak se připojuje prorok.

Prorok chápe pád Jerusaléma, odvedení lidu jako trest. Přesto to vše Israel přežil a přežije. Nicméně dobrou zprávou je právě příchod Hospodina.

Výraz cesta/silnice (ve třetím verši) se vyskytla již ve 35:8-10, ale tam šlo o cestu, po které se bude ubírat lid Boží. Pravděpodobně tu nebude velký rozdíl mezi těmito cestami, protože Hospodin putuje vždy se svým lidem.

Verše 6-8:

V těchto verších je vyjádřen protiklad lidské slabosti vůči Boží moci.

Verše 9-11:

Prorok zpersonifikoval Jerusalém a judská města tak, že se zdá, jako kdyby se již vzpamatovaly. Jsou tu chvály Hospodina, který svůj lid vede zpátky do země. Vede Israel jako pastýř.

Pastýř byl vždy především strážcem každé ovce ve stádě, byl to i jejich vůdce a poskytovatel stravy, protože to byl právě on, kdo jim vyhledával pastviny. Ve SZ je pastýř symbolem nejvyššího služebníka. Pastýřem byli nazýváni Mojžíš, Jozue, proroci… a i Hospodin.
 
 

Verš 12-16:
 
 

vliV'B; lk'w> !KeTi tr,Z<B; ~yIm;v'w> ~yIm; Al[\v'B. dd;m'-ymi 12

`~yIn"z>amoB. tA[b'g>W ~yrIh' sl,P,B; lq;v'w> #r,a'h' rp;[]

`WN[,ydIAy Atc'[] vyaiw> hw"hy> x;Wr-ta, !Keti-ymi 13

jP'v.mi xr;aoB. WhdeM.l;y>w: WhnEybiy>w: #['An ymi-ta, 14

`WN[,ydIAy tAnWbT. %r,d,w> t[;d; WhdeM.l;y>w:

~yYIai !he Wbv'x.n< ~yIn:z>amo qx;v;k.W yliD>mi rm;K. ~yIAG !he 15

`lAJyI qD;K;

s `hl'A[ yDe !yae AtY"x;w> r[eB' yDe !yae !Anb'l.W 16

`Al-Wbv.x.n< Whtow" sp,a,me ADg>n< !yIa;K. ~yIAGh;-lK' 17Kdopak svou hrstí odměřil vodstvo a pídí nebesa změřil?

Kdo shrnul v odměrku všechen prach země a hory odvážil na vahadlech, pahorky na vážkách?

Kdo změřil Hospodinova ducha a byl mu rádcem a vedl ho k poznání?

Kohopak o radu žádal, aby rozumnosti nabyl, aby ho poučil o stezce práva, naučil poznání a seznámil ho s cestami rozumnosti?

Hle, pronárody jsou jako kapka ve vědru, jak prášek na vahách.

Ale on pozvedá ostrovy jako smítko. Dříví Libanónu by na oheň nestačilo, jeho zvěř by nestačila pro zápalnou oběť.

Všechny pronárody nejsou před ním ničím, jsou mu méně nežli nic, než nicota.

Celá tato část je o Hospodinu – Stvořiteli a Spasiteli. Pokračuje až do verše 31.

Prorok zde začíná mluvit o moci Stvořitele ve stvoření. V předexilní literatuře SZ není nikde tolik důrazu na stvoření jako právě ve Druhém Izajáši. Izajáši se hodilo toto téma, protože patří do situace, ve které se Israel ocitl ( situace v moci cizích národů).

Hospodin tu je vyvýšen a oslaven, žádný člověk si totiž nezkusil tvořivou moc, nikdo se Hospodinu nevyrovná.
 
 

SLOVA, KTERÁ SE VYSKYTUJÍ ČASTĚJI:
 
Wmx]n: V perikopě: 2x

V Bibli: 11x

Význam: těšit, potěšit (NCHM)

~÷Il;v'Wry> V perikopě: 2x

V Bibli: 89x

Význam: Jerusalém

lAq V perikopě: 3x

V Bibli: 164x

Význam: hlas

rf'B' V perikopě: 2x

V Bibli: 36x

Význam: Tvorstvo, maso

vbey" V perikopě: 2x

V Bibli: 14x

Význam: uschnout (JBŠ)

rycix' V perikopě: 4x

V Bibli: 28x 

Význam: tráva

#yci V perikopě: 3x

V Bibli: 20x

Význam: květ

~yIAG V perikopě: 2x

V Bibli: 8x

Význam: národy, pronárody


 

NOVOZÁKONNÍ SOUVISLOSTI:
 
 

Lk 3:4–6

J 1:23………. Vztahují se k ”Hlas volajícího v poušti…”

Lk 21:33… ”Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou.”

Jde o obdobu 40:8.

J 10:11 Obdobný příměr Hospodina k pastýři jako v 40:11.

Ř 11:34… ”Kdo poznal mysl Hospodinovu a kdo se stal jeho rádcem.” Jde o obdobu 40:13.
 
 

LITERÁRNÍ FORMA + SHRNUTÍ:

Text je poetický, prorok zde oznamuje radostnou zprávu, totiž příchod Hospodina. Potěšuje tak lid, který je v Babylónském zajetí.

Hustě se tu vyskytuje přímá řeč, nejen z úst proroka, ale také z úst Hospodina a dalších dvou neidentifikovaných hlasů.

Vyvyšuje Hospodinovo dílo – stvoření a Hospodina samotného.
 
 

POUŽITÁ LITERATURA:

Ta samá jako u ostatních textů.

+ komentáře:

The Interpreters Bible, Isaiah, New York, 1956

The Anchor Bible, Second Isaiah, New York, 1968


Žalm 137:1-9


 
 

PRACOVNÍ PŘEKLAD:

lb,B' tArh]n: l[;137:1
U řek Babylónských
Wnb.v;y" ~v'
Tam jsme seděli,
WnykiB'-~G: 
Také plakali,
`!AYci-ta, Wnrek.z"B.
Při vzpomínání na Sión.
`WnyteArNOKi WnyliT' Hk'AtB. ~ybir'[]-l[; 2
Na vrbách uprostřed věšeli jsme citary své.
WnybeAv WnWlaev. ~v' yKi 3
A když se tam ptali nás ti, kteří nás zajali,
ryvi-yreb.DI
Na slova písně,
hx'm.fi Wnylel'Atw>
Zavěsili jsme, byli jsme veselí, 
`!AYci ryVimi Wnl' Wryvi
Zazpívejte nám píseň Siónskou.
`rk'nE tm;d>a; l[; hw"hy>-ryvi-ta, ryvin" %yae 4
Jak máme zpívat píseň Hospodina v zemi cizinců?
~÷Il'v'Wry> %xeK'v.a,-~ai 5
Jestliže zapomenu, Jeruzaléme,
`ynIymiy> xK;v.Ti 
Zapomeň i má pravá ruko.
yKixil. YnIAvl.-qB;d>Ti 6
Ať se nalepí můj jazyk k patru,
ykireK.z>a, al{-~ai
Jestliže si nevzpomenu na tebe,
hl,[]a; al{-~ai
Jestliže nenaleznu
`ytix'm.fi varo l[; ~÷Il;v'Wry>-ta,
Jeruzalém v hlavě veselý.
Hw"hy> rkoz> 7
Vzpomeň si Hospodine,
~÷Il'v'Wry> ~Ay tae ~Ada/ ynEb.li
Na syny Idumejské a den Jeruzaléma,
~yrIm.aoh'
Kteří řekli:
`HB' dAsy>h; d[; Wr[' Wr['
”rozbořte, rozbořte až do základů v něm.”
lb,B'-tB; 8
Dcero Babylónská,
; hd'WdV.h;
Zničená (buď),
%l'-~L,v;y>v, 

yrev.a

Blahoslavený, kdo ti odplatí za to,
`Wnl' T.l.m;G"v ,%leWmG>-ta,
Co jsi na nás vyprospěchovala.
#PenIw> zxeaYOv, yrev.a; 9
Blahoslavený, který uchopí, rozstříští
`[l;S'h;-la, %yIl;l'[o-ta, 
Děti tvé o skálu.

 

TEXT:

Tato kapitola je natolik krátká a tématicky ucelená, že nemá smysl ji dále dělit. Žalmy jako takové se dělí na pět dílů, a tato kapitola patří k dílu poslednímu (Ž107-150).
 
 

KOMENTÁŘ:WnykiB'-~G: Wnb.v;y" ~v' lb,B' tArh]n: l[; Z 137:1

`!AYci-ta, Wnrek.z"B.

`WnyteArNOKi WnyliT' Hk'AtB. ~ybir'[]-l[; 2

hx'm.fi Wnylel'Atw> ryvi-yreb.DI WnybeAv WnWlaev. ~v' yKi 3

`!AYci ryVimi Wnl' Wryvi

`rk'nE tm;d>a; l[; hw"hy>-ryvi-ta, ryvin" %yae 4

`ynIymiy> xK;v.Ti ~÷Il'v'Wry> %xeK'v.a,-~ai 5

hl,[]a; al{-~ai ykireK.z>a, al{-~ai yKixil. ynIAvl.-qB;d>Ti 6

`ytix'm.fi varo l[; ~÷Il;v'Wry>-ta,

Wr[' ~yrIm.aoh' ~÷Il'v'Wry> ~Ay tae ~Ada/ ynEb.li hw"hy> rkoz> 7

`HB' dAsy>h; d[; Wr['

%leWmG>-ta, %l'-~L,v;y>v, yrev.a; hd'WdV.h; lb,B'-tB; 8

`Wnl' T.l.m;G"v,

`[l;S'h;-la, %yIl;l'[o-ta, #PenIw> zxeaYOv, yrev.a; 9


 
 

U řek babylónských, tam jsme sedávali s pláčem ve vzpomínkách na Sión.

Své citary jsme v té zemi zavěsili na topoly, když nás ti, kdo nás odvlekli, vybízeli tam ke zpěvu, trýznitelé k radovánkám: ”Zazpívejtenám některý ze siónských zpěvů!”

Jak bychom však mohli zpívat píseň Hospodinovu v té cizí zemi?

Jestli Jeruzaléme na tebe zapomenu, ať mi má pravice sloužit zapomene.

Ať mi jazyk přilne k patru, nebudu-li si tě připomínat, budu-li Jeruzalém považovat za svou svrchovanou radost.

Připomeň synům Edómu, Hospodine, den Jeruzaléma, jak volali: ”Bořte! Bořte do základů!”

Záhubě propadlá babylónská dcero, blaze tomu, kdo ti odplatí za skutky spáchané na nás.

Blaze tomu, kdo tvá nemluvňata uchopí a roztříští o skálu.
 
 

Žalmista v tomto nářku se pravděpodobně nedávno navrátil ze zajetí z Babylóna a prosí o pomstu. Protože Babylóňané a Edomité zničili Jerusalem v roce 587 př.Kr a odvlekli obyvatelstvo.

Do verše 6 vypovídá o tom, jak Israelité odmítli zpívat své posvátné písně (chvály Hospodina) v cizí zemi a k posměchu těch, kteří je pokořili.

V 7-9 verši se žalmista modlí za pomstu.

Pomsta vyjádřená v devátém verši ( nemluvňata) vyjadřuje sílu hněvu žalmisty.

Je tu tedy velký kontrast mezi verši 1-6 a 7-9, kdy první verše jsou plny smutku a ty poslední jsou plné agrese a hněvu.

Babylón znamená doslova Brána Boží, jeho panovník Nabuchodonozor II. Vyvrátil judskou říši, vypálil jerusalémský chrám, rozbořil Jerusalem (586) a její obyvatele odvedl do zajetí. Roku 539 př. Kr. se Babylónie zmocnil Kýros a ten dovolil Židům o rok později vrátit se do země a vybudovat si chrám znova.

Zpěv byl jeden z nejstarších projevů radosti nebo smutku u Israele.


SLOVA, KTERÁ SE VYSKYTUJÍ ČASTO:
 
`!AYci-ta, V perikopě: 2x

V Bibli: 57x

Význam: Sión

Wryvi V perikopě: 5x

V Bibli: 51x

Význam: zpívat

xK;v.Ti V perikopě: 2x

V Bibli: 26x

Význam: zapomenout

~÷Il'v'Wry> V perikopě: 3x

V Bibli: 89x

Význam: Jerusalem

Wr[' V perikopě: 2x

V Bibli: 14x

Význam: zbořit, vylidnit, zničit (ARH)


 

LITERÁRNÍ FORMA:

Text je poetický, je tu i přímá řeč.

Po návratu z babylónského zajetí se žalmista modlí za zkázu Babylóna. Před tím popisuje utrpení Israele v cizině.
 
 

NOVOZÁKONNÍ SOUVISLOSTI:

Zj18:6 Odplaťte po zásluze té nevěstce,dvojnásob jí odplaťte za její činy.

Stejná odplata jako odplata dceři babylónské.
 
 

POUŽITÁ LITERATURA:

Jako u předchozích exegesí.

+ komentáře:

The Interpreters Bible, Psalms, New York, 1955

The Anchor Bible, Psalms III., New York, 1983
 
 


SROVNÁNÍ PŘEKLADŮ

KJV, LXT, WTT, ČEP


1) GENESIS 19:30-38


 
verš KJV LXT WTT ČEP
30 ---------------------------- ------------------ ------------------ ------------------
31 …is no man on the earthsvět evpi. th/j gh/j

země

#r,a'B' …není muže v zemi
32 …let us make our father drink wine…přinutit evxanasth,swmen evk tou/ patro.j h`mw/n spe,rma mít děti (aorist) hq,v.n: 

hY<x;n>W

dáme otci napít vína…

dáme život potomstvu…

33 So they made their father drink wine…přinutit ------------------ !"yq,v.T;w: Dali mu napít…
34 … let us make him drink wine tonight also…přinutit

…preserve the lineage of our father…rod

evxanasth,swmen evk tou/ patro.j h`mw/n spe,rma

mít děti (aorist)

`[r;z" Wnybia'me hY<x;n>W dáme život potomstvu…
35 ---------------------------- ------------------ ------------------ ------------------
36 ---------------------------- ------------------ ------------------ ------------------
37 ---------------------------- ------------------ ------------------ ------------------
38 ---------------------------- ------------------ ------------------ ------------------

 

2) JOZUE 2:1-24


 
verš KJV LXT WTT ČEP
1 Acacia Grovedoslovný překlad

especially Jericho…obzvláště je tu navíc

evk Sattin

ze Setim

~yJiVih;-!mi Ze Šitímu
2 …the children of Israel…synové Israele ------------------ ynEB.mi Chybí ”synové Israele”
3 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------
4 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------
5 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------
6 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------
7 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------
8 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------
9 …the inhabitants of the land are fainthearted

srdcem zesláblí

ku,rioj

Hospodin

Wgmon" ykiw> Wnyle[' ~k,t.m;yae hl'p.n"-ykiw Propadli před vámi zmatku
10 of the Red Sea

moře Rákosu

th.n evruqra.n qa,lassan

Rudé moře

@Ws-~y: Rákosové moře
11 And as soon as we heard…jakmile je tu navíc

…our hearts melted…naše srdce roztály

th/| kardi,a|

srdce

vyaiB. x;Wr dA[ hm'q'-al{w> Wnbeb'l. sM;Yiw: [m;v.NIw: 11
Ztratili jsme odvahu, pozbyli jsme ducha
12 …you also will show kindness to…učinit milosrdenství ku,rion to.n qeo,a

Hospodin

yli an"-W[b.V'hi hT'[;w> 12 Prokážete milosrdenství
13 ---------------------------- to.n oi=kon tou/ patro,j

dům je tu navíc

------------------------------------ ------------------------------------
14 …that we will deal kindly and truly with you…učiníme stebou milosrdenství ------------------------------------------------------
`tm,a/w< ds,x, %M'[i Wnyfi['w>
Osvědčíme ti věrnost
15 ---------------------------- Chybí část verše ------------------ ------------------
16 ---------------------------- ------------------ ------------------ ------------------
17 ---------------------------- ------------------ ------------------ ------------------
18 ---------------------------- ------------------ ------------------ ------------------
19 ---------------------------- ------------------ ------------------ ------------------
20 ---------------------------- ------------------ ------------------ ------------------
21 ---------------------------- ------------------ ------------------ ------------------
22 ---------------------------- ------------------ ------------------ ------------------
23 ---------------------------- ------------------ ------------------ ------------------
24 …for indeed all the inhabitants of the country are fainthearted because of us…propadli panice ------------------------------------------------------ `WnynEP'mi #r,a'h' ybev.yO-lK' Propadli před námi zmatku

 

3) I. Královská 17:1-16


 
verš KJV LXT WTT ČEP
1 LORD God of Israel… Pán místo Hospodin Hliou o` profh,thj prorok je tu navíc

ku,rioj o` qeo.j Pán místo Hospodina

hy<h.yI-~ai V jehož jsem službách
2 came to him….a stalo se kuri,ou Pán místo Hospodin yhiy>w: 2 ------------------
3 Brook Cherith, which flows into the Jordanbyl u Jordánu ------------------------------------
`!Der>Y:h; ynEP.-l[;

------------------

-------------------
4 ---------------------------- ------------------   ------------------
5 which flows into the Jordan…to samé jako verš 3 ------------------
`!Der>Y:h; ynEP.-l[;
------------------
6 ---------------------------- ------------------ ------------------ ------------------
7 ---------------------------- ------------------ ------------------ ------------------
8 came to him…jako verš 2 kuri,ou yhiy>w: 8 ------------------
9 Zarephath, which belongs to Sidon…je místo patří ------------------ !Adycil. rv,a] ht'p;r>c' ------------------
10 ---------------------------- ------------------ ------------------ ------------------
11 ---------------------------- ------------------ ------------------ ------------------
12 LORD your God…pán místo Hospodin h` gunh, zh/| ku,rioj

žena tam je navíc a pán je Hospodin

^yh,l{a/ hw"hy>-yx ------------------
13 ---------------------------- ------------------ ------------------ ------------------
14 sends rain on the earthsešle déšť na svět dou/nai ku,rion

dá pán ne Hospodin

hm'd'a]h' ynEP.-l[; ~v,G< hw"hy>Î-tTeÐ Do dne, kdy dá Hospodin zemi déšť
15 ---------------------------- ----------------- ------------------ ------------------
16 the LORDpán místo Hospodin kuri,ou

pán místo Hospodin

------------------ ------------------