Tzv. Jóašův nápis

(materiál a poznámky sestavil Martin Prudký)

přejdi na: další texty autorastránku katedry Starého zákona ETF UKstránku Centra biblických studií AV ČR a UK

A. anotace nálezu a jeho zveřejnění

tzv. Jóašův nápis

V pondělí 13. ledna 2003 zveřejnil izraelský deník Haarec zprávu o archeologickém nálezu tabulky s nápisem, jež by mohla být autentickým dokladem o opravách jeruzalémského /tzv. Šalomounova/ chrámu z poloviny 9. st. př.n.l.

ČTK následujícího dne přinesla tuto zprávu:

Izrael: nalezena tabulka s nápisem odpovídajícím biblickému textu
JERUZALÉM 14. ledna (ČTK) - Izraelští odborníci prokázali pravost nedávno objevené kamenné tabulky, která hovoří o opravách chrámu zadaných judským králem Jóašem (9. stol. př. n.l.). Text desky s desetiřádkovým nápisem ve fénickém písmu, nalezené zřejmě na Chrámové hoře v Jeruzalémě, se v některých částech shoduje s pasážemi z biblické druhé Knihy královské.
Po několikaměsíčním zkoumání tabulky zveřejnili tento závěr izraelští odborníci v izraelském deníku Haarec. Součástí studie tří izraelských geologů byly mimo jiné elektronické mikroskopické testy.
Přední izraelský archeolog Gabriel Barkaj prohlásil, že pokud bude nápis skutečně označen za autentický, stane se nález senzací toho největšího významu. Podle něj by mohlo jít o nejdůležitější archeologický objev z Jeruzaléma a Izraele vůbec, protože by byl prvním fyzickým důkazem existence chrámu.
Vědci uvedli, že tabulka byla nalezena v Jeruzalémě, neupřesnili však, v které části. Podle nejmenovaných zdrojů měla být odhalena při rozsáhlých archeologických vykopávkách prováděných v posledních letech muslimskými odborníky v oblasti Chrámové hory. Fragment byl nabídnut k odkoupení izraelskému muzeu, ale kurátoři vyjádřili pochybnosti nad její pravostí.
Text psaný v první osobě chválí opravy provedené králem Jóašem. Obsahuje i královu žádost, aby kněží vybrali další peníze na opravu prvního chrámu.
Chrámová hora je nejposvátnějším místem judaismu; stál tam Šalamounův chrám, který v roce 586 před naším letopočtem zničil babylonský král Nabuchodonosor, a židovský chrám, který v roce 70 našeho letopočtu zbořili Římané a z něhož zbyla jen Zeď nářků. V téže oblasti je Posvátný okrsek, třetí nejposvátnější místo islámu po Mekce a Medině, v němž jsou mešity Al-Aksá a Skalní dóm.
Svrchovanost nad Jeruzalémem a tamními posvátnými místy islámu, judaismu a křesťanství je jednou z hlavních sporných otázek, které brání Izraeli a Palestincům dospět ke konečné mírové dohodě.

V následujících dnech patřila tato zpráva díky své politické dimenzi k "breaking news" mediální scény. V odborných kruzích se setkávala spíše s rezervovaností a skepsí. Během následujících týdnů byla ona geologická analýza, jež byla podnětem k mediální senzaci, podrobena metodologické i věcné kritice. Kromě toho byly v textu nápisu, jak jej přinesla zveřejněná fotografie, odhaleny nesrovnalosti a podezřelé rysy. Tabulka ovšem k žádnému dalšímu bádání zpřístupněna nebyla, její majitel se skrýval v anonymitě.

V úterý 18. března 2003 přinesl deník Haarec zprávu, že majitelem tabulky je sběratel antikvit, jenž je podezřelý z padělání. Při domovní prohlidce u něj bylo nalezeno nejen množství nelegálně držených archeologických předmětů, ale také dílna, jejíž vybavení ukazuje spíše na padělatelskou než restaurátorskou činnost... Tabulku vydal státním úřadům výměnou za příslib beztrestnosti. Jakkoli je nezbytné si nyní počkat na výsledky zevrubné analýzy předmětu, přesvědčení, že se jednalo o podvrh, je možné považovat již za potvrzené.

Text tzv. Jóašovy stély ovšem bez ohledu na tyto "vnější informace" poskytuje vynikající cvičný materiál pro metodologii rozboru epigrafických nálezů souvisejících s biblickými texty. Chyby, jichž se padělatel dopustil, jsou drobné, nicméně průkazné.

B. text nápisu – přepis a překlad

řádek přepis konzonant a/ přepis vokalizovaný b/ překlad c/
0. [ )nk . yhw)# . bn . ) ] [ 'ánókí . jehó'aš . ben . 'a- ] [Já /jsem/ Jóaš, syn A-]
1. xzyhw . m[lk . . . . . . . y ] chazjáhú . m[elech . . . . . . . je-] chazjáše, k [rál . . . . . . . Ju-]
2. hdh . w)(# . )t . h[ . . . ] húdá . wá'á'aś . 'et . ha-[ . . . ] dska. I učinil jsem /ten/ [ . . . ]
3. h . k)#r . nml)h . n[d] -á . ka'ašer . nimle'á . n[id-] ? , tak jak se naplnily do[bro- ]
4. bt . lb )# . b)rc . wbmd -bat . leb 'íš . bá'árec . úbámid- volné dary d/srdce člověkad/ v /té/ zemi a v /té/ ste-
5. br . wbkl . (ry . yhdh . l -bár . úbekol . 'áré . jehúdá . lá- pi a ve všech městech Judska, aby
6. tt . ksp . hqd#m lrb . -tet . kesef . haqqodáším lárób se dalo stříbro /ze/ e/svatých darůe/ přehojně
7. lqnt . )bn . mxcb . wbr liqnót . 'eben . machcéb . úbró- k nakoupení f/kamene tesanéhof/ a cypři-
8. #m . wnx#t . )dm . l(#t . ším . únechóšet . 'ádám . la'aśót šůg/ a bronzu,h/ /také/ člověka, aby /to/ učinili/
9. bml)kh . b)mnh . w)(# bimlá'ká . be'emúná . wá'á'aś pracíj/ poctivou.k/ I učinil jsem
10. )t . bdq . hbyt . whqrt s 'et . bedeq . habbajit . wehaqqírót sá- /tu/ l/trhlinu (kontrolu?!) Domu,l/ a /ty/ m/zdi o-
11. bb . w)t . hyc( . wh#bk -bíb . we'et . hajjácía' . wehaśśebákí- kolo,m/ a /tu/ přístavbu,n/ a /to/ mřížová-
12. m . whlwlm . whgr(t . wh -m . wehallúlím . wehaggerá'ót . weha- ní,o/ a /ty/ točité schodyp/ (?), a /ty/ konzole,q/ a /ty/
13. dltt . whyh . hym . hzh -ddaltót . wehájá . hajjom . hazzé dveře.r/ s/I bude den tentos/
14. l(dt . ky . tclx . hml)kh lá'édút . kí . ticlach . hammelá'ká /památným/ svědectvím, neboť zdařila se /ta/ práce.
15. ycw . yhwh . )t . (mw . bbrkh jecaw . JHWH . 'et . 'ammó . bibráká Nechť opatří JHWH svůj lid požehnáním!t/

Poznámky:
a/ Přepis konzonant je přesnou transliterací podle zásad E-časopisu A Journal of Biblical Textual Criticism ( ) b g d h w z x + y k l m n s ( p c q r # t). Hranatými závorkami [...] je naznačeno místo, kde je tabulka poškozena a nápis nečitelný; případný text uvnitř závorek je hypotetickým odhadem, návrhem na doplnění, jenž je konstruován na principu analogie s obdobnými texty a na základě předpokládaného celkového smyslu. Pro hebraisty uvyklé spíše tzv. kvadrátnímu písmu nabízím v příloze dokument přepisu či přepisu s překladem).
b/ Pro přepis vokalizovaný je volen způsob, který má v kontextu českého jazykového prostředí umožnit běžné fonetické čtení. Přepis konzonant je volen podle souzvuku s českými hláskami, včetně dvojí výslovnosti písmen skupiny tzv. begatkefat; hrdelmice alef a ajin, jež se vyslovují jen jako dechový ráz, jsou vyznačeny jen apostrofem (nejsou rozlišovány). Stejně znějící souhlásky i samohlásky se uvádějí stejným znakem (např. tet a taw, patach a qámec či séré a segol). Délka samohlásek se uvádí obvyklým způsobem (čárkou), polohlásky jsou psány jako horní index.
c/ Vlastní pracovní překlad v zájmu zřetelné sledovatelnosti paralel vychází (až na zdůvodněné výjimky) z terminologie Ekumenického překladu (Česká biblická společnost, Praha 1985), ve slovosledu se snaží co možné beze změn reprodukovat hebrejské znění. V poznámkách u některých termínů a frází odkazuji na jejich biblické paralely (znaménko + u biblického odkazu naznačuje, že jsou uvedeny všechny doložené výskyty). Vesměs se jedná o "citáty" z textů, které v dané podobě pocházejí z doby mnohem pozdější než je doba Jóašova (o řadu staletí).

C. odkaz na analýzu nápisu

Tento přepis a překlad nápisu jsem spolu s jazykovými poznámkami (terminologickým, frazeologickým a syntaktickým rozborem), srovnáním s příslušnými biblickými či jinými epigrafickými texty a vyhodnocením jejich vzájemné závislosti publikoval v článku "Tzv. Jóašův nápis: epigrafický nález století?" (Teologická reflexe IX/1, 2003, 5-26).

Abstrakt článku:
Zpráva o nálezu kamenné tabulky s královským nápisem, který oslavuje Jóašovu opravu Jeruzalémského chrámu (9. st. př. n. l.), si v lednu t.r. získala velkou publicitu. Pokud by se jednalo o autentický archeologický nález, byl by jeho význam skutečně mimořádný. Předložená studie nabízí přepis, překlad a stručný rozbor celého textu nápisu. Kriticky vyhodnocuje terminologické, frazeologické a syntaktické rysy textu, zejména jejich analogie či naopak nesourodosti se souvisejícími texty Starého zákona (2Kr 12,5nn; 2Kr 22,3nn; 2Kr 25,8nn; 1Kr 6-7; Ex 12,14 aj.). Na základě rozpoznání, že nápis zřejmě cituje biblické texty (a to až po doslovné terminologické a frazeologické paralely, včetně řady tzv. hapax legomen) a že předpokládá danosti nepochybně mnohem pozdější, než by odpovídalo době Jóašově, a na základě podezření, že některé formulace jsou frazeologicky ovlivněny moderní hebrejštinou (ivrít) autor dochází k závěru, že nález nemůže být autentickým epigrafickým dokladem ze starověkého Jeruzaléma, nýbrž se evidentně jedná o podvrh.

D. odkazy na další materiály a webstránky


Dotazy, připomínky či sdělení můžete zaslat autorovi stránky přímo odtud.

(mp / poslední úprava 20.5.2003 )

created by EasyPad stáhni Adobe Acrobat