Předchozí 1. Korintským, 16. kapitola 2K 1Další
1. O sbírce pak na svaté, jakž jsem nařídil v církvích Galatských, tak i vy čiňte.
2. V každou neděli jeden každý z vás sám u sebe slož, schovaje podle možnosti, aby ne teprv, když k vám přijdu, sbírky se dály.
3. Když pak přijdu, kterékoli osoby schválíte skrze listy, tyť pošli, aby donesli tuto milost vaši do Jeruzaléma.
4. Pakliť by bylo potřebí, abych i já šel, půjdouť se mnou.
5. Přijduť pak k vám, když Macedonií projdu; (nebo Macedonií míním projíti.)
6. Ale u vásť snad poostanu, aneb i přes zimu pobudu, abyste vy mne doprovodili, kamž bych koli šel.
7. Nechci zajisté s vámi se nyní toliko na zastavení shledati, ale naději se, že za nějaký čas pobudu u vás, bude-li Pán chtíti.
8. Zůstanuť pak v Efezu až do letnic.
9. Nebo otevříny jsou mi tu veliké a mocné dveře, a protivníku mnoho.
10. Přišel-liť by pak k vám Timoteus, hleďtež, aby bezpečně byl u vás; neboť dílo Boží dělá jako i já.
11. Protož nechť jím žádný nepohrdá, ale vyprovoďte jej v pokoji, ať přijde ke mně; neboť na něj čekám s bratřími.
12. O Apollovi pak bratru oznamuji vám, že jsem ho velmi prosil, aby šel k vám s bratřími. Ale nikoli nebyla vůle jeho, aby nyní přišel, než přijdeť, když bude míti čas příhodný.
13. Bděte, stůjte u víře, zmužile sobě čiňte a buďtež silní.
14. Všecky věci vaše ať se dějí v lásce.
15. Prosímť vás pak, bratří, znáte čeled Štěpánovu, že jsou oni prvotiny Achaie, a že jsou se v službu svatým vydali,
16. Abyste i vy poddáni byli takovým, i všelikému pomáhajícímu a pracujícímu.
17. Těšímť se pak z příchodu Štěpána a Fortunáta a Achaika; nebo nedostatek pro vaši nepřítomnost oni doplnili.
18. Potěšili zajisté mého ducha i vašeho. Protož znejtež takové.
19. Pozdravujíť vás sborové, kteříž jsou v Azii. Pozdravujíť vás v Pánu velice Akvila a Priscilla, s církví tou, kteráž jest v domu jejich.
20. Pozdravují vás všickni bratří. Pozdravte sebe vespolek v políbení svatém.
21. Pozdravení vlastní rukou Pavlovou.
22. Jestliže kdo nemiluje Pána Jezukrista, budiž proklatý: Maran atha.
23. Milost Pána Jezukrista budiž s vámi.
24. I láska má v Kristu Ježíši se všemi vámi. Amen.
(c) Bůh. Použito s laskavým svolením. Převod do HTML: Michal Rovnaník