PředchozíGa 6 Efezským, 1. kapitola Další
1. Pavel apoštol Jezukristův, skrze vůli Boží, svatým, kteří jsou v Efezu, a věrným v Kristu Ježíši:
2. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Jezukrista.
3. Požehnaný Bůh a Otec Pána našeho Jezukrista, kterýž požehnal nám všelikým požehnáním duchovním v nebeských věcech v Kristu.
4. Jakož vyvolil nás v něm před ustanovením světa k tomu, abychom byli svatí a neposkvrnění před obličejem jeho v lásce,
5. Předzřídiv nás k zvolení za syny skrze Ježíše Krista v sebe, podle dobře libé vůle své,
6. K chvále slávy milosti své, kterouž vzácné nás učinil v milém Synu svém.
7. V němžto máme vykoupení skrze krev jeho, totiž odpuštění hříchů, podle bohatství milosti jeho,
8. Kterouž rozhojnil k nám ve vší moudrosti a opatrnosti,
9. Oznámiv nám tajemství vůle své podle dobré libosti své, kteroužto libost předuložil byl sám v sobě,
10. Aby v dokonání plnosti časů v jedno shromáždil všecko v Kristu, buďto nebeské věci, buďto zemské.
11. V něm, pravím, v kterémžto i k losu připuštěni jsme, předzřízeni byvše, podle předuložení toho, jenž všecko působí podle rady vůle své,
12. Abychom tak byli k chvále slávy jeho my, kteříž jsme prve naději měli v Kristu.
13. V kterémžto i vy naději máte, slyševše slovo pravdy, totiž evangelium spasení vašeho, v němžto i uvěřivše, znamenáni jste Duchem zaslíbení Svatým,
14. Kterýž jest závdavek dědictví našeho, na vykoupení toho, což jím dobyto jest, k chvále slávy jeho.
15. Protož i já, slyšev o vaší víře v Pánu Ježíši, a o lásce ke všem svatým,
16. Nepřestávám díků činiti z vás, zmínku čině o vás na modlitbách svých:
17. Aby Bůh Pána našeho Jezukrista, Otec slávy, dal vám Ducha moudrosti a zjevení, v poznání jeho,
18. A tak osvícené oči mysli vaší, abyste věděli, která by byla naděje povolání jeho a jaké bohatství slávy dědictví jeho v svatých,
19. A kterak jest převýšená velikost moci jeho k nám věřícím podle působení mocnosti síly jeho,
20. Kteréž dokázal na Kristu, vzkřísiv jej z mrtvých a posadiv na pravici své na nebesích,
21. Vysoce nade všecko knížatstvo, i mocnosti, i moci, i panstvo, i nad každé jméno, kteréž se jmenuje, netoliko v věku tomto, ale i v budoucím.
22. A všecko poddal pod nohy jeho, a jej dal hlavu nade všecko církvi,
23. Kterážto jest tělo jeho a plnost všecko ve všech naplňujícího.
(c) Bůh. Použito s laskavým svolením. Převod do HTML: Michal Rovnaník