PředchozíTt 3 Filemonovi, 1. kapitola Žd 1Další
1. Pavel, vězeň Krista Ježíše, a Timoteus bratr, Filemonovi milému, a pomocníku našemu,
2. A Apfie sestře milé, a Archippovi spolurytíři našemu, i vší církvi, kteráž jest v domě tvém:
3. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Jezukrista.
4. Díky činím Bohu svému, vždycky zmínku o tobě čině na svých modlitbách,
5. Slyše o lásce tvé a víře, kterouž máš ku Pánu Ježíšovi, i ke všechněm svatým,
6. Aby společnost víry tvé mocná byla a tudy poznáno býti mohlo, cožkoli dobrého jest v vás skrze Krista Ježíše.
7. Radost zajisté máme velikou, a potěšení z lásky tvé, že srdce svatých občerstvena jsou skrze tebe, bratře.
8. Protož ačkoli mnohou smělost mám v Kristu rozkázati tobě, což by náleželo,
9. Však pro lásku raději tebe prosím, jsa již takový, totiž Pavel starý, a nyní i vězeň Ježíše Krista.
10. Prosímť pak tebe za syna svého, kteréhož jsem zplodil v vězení svém, Onezima,
11. Kterýž byl někdy tobě neužitečný, ale nyní tobě i mně velmi užitečný, jehožť jsem odeslal.
12. Protož ty jej, (totiž srdce mé,) přijmi.
13. Kteréhožto já chtěl jsem byl při sobě zanechati, aby mi posluhoval místo tebe v vězení, kteréž trpím pro evangelium;
14. Ale bez vědomí tvého nechtěl jsem nic učiniti, aby dobrý skutek tvůj nebyl jako bezděky, ale z dobré vůle.
15. Ano snad proto byl odšel na chvíli, abys jej potom věčného měl,
16. Již ne jako služebníka, ale více než služebníka, totiž bratra milého, zvláště mně, a čím víc tobě, i podle těla, i v Pánu.
17. Protož máš-li mne za tovaryše, přijmiž jej, jako mne.
18. Jestližeť pak v čem ublížil, anebo jest-liť co dlužen, to mně přičti.
19. Já Pavel psal jsem svou rukou, jáť zaplatím; ať nedím tobě, že ty i sám sebe jsi mi dlužen.
20. Tak, bratře, já uživu tebe v Pánu; očerstviž srdce mé v Pánu.
21. Jist jsa tvým poslušenstvím, tak jsem tobě napsal, věda, že i více, nežli pravím, učiníš.
22. A mezi tím připraviž mi také hospodu; neboť naději mám, že k modlitbám vašim budu vám navrácen.
23. Pozdravují tě Epafras, (spoluvězeň můj pro Krista Ježíše,)
24. Marek, Aristarchus, Démas a Lukáš, pomocníci moji.
25. Milost Pána našeho Jezukrista budiž s duchem vaším. Amen.
(c) Bůh. Použito s laskavým svolením. Převod do HTML: Michal Rovnaník