Předchozí Lukáš, 2. kapitola Další
1. I stalo se v těch dnech, vyšlo jest vyrčení od císaře Augusta, aby byl popsán všecken svět.
2. (To popsání nejprve stalo se, když vladařem Syrským byl Cyrenius.)
3. I šli všickni, aby zapsáni byli, jeden každý do svého města.
4. Vstoupil pak i Jozef od Galilee z města Nazarétu do Judstva, do města Davidova, kteréž slove Betlém, (protože byl z domu a z čeledi Davidovy,)
5. Aby zapsán byl s Marijí, zasnoubenou sobě manželkou, těhotnou.
6. I stalo se, když tam byli, naplnili se dnové Marie, aby porodila.
7. I porodila Syna svého prvorozeného, a plénkami ho obvinula, a položila jej v jeslech, neb neměli jinde místa v hospodě.
8. A pastýři byli v krajině té, ponocujíce a stráž noční držíce nad svým stádem.
9. A aj, anděl Páně postavil se podle nich, a sláva Páně osvítila je. I báli se bázní velikou.
10. Tedy řekl jim anděl: Nebojtež se; nebo aj, zvěstuji vám radost velikou, kteráž bude všemu lidu.
11. Nebo narodil se vám dnes Spasitel, jenž jest Kristus Pán, v městě Davidově.
12. A toto vám bude za znamení: Naleznete nemluvňátko plénkami obvinuté, a ležící v jeslech.
13. A hned s andělem zjevilo se množství rytířstva nebeského, chválících Boha a řkoucích:
14. Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle.
15. I stalo se, jakž odešli od nich andělé do nebe, že ti lidé, totiž pastýři, řekli vespolek: Pojďme až do Betléma a vizme tu věc, jenž se stala, o níž Pán oznámil nám.
16. I přišli, chvátajíce, a nalezli Mariji a Jozefa, a nemluvňátko ležící v jeslech.
17. A viděvše, rozhlašovali to, což jim povědíno bylo o tom dítěti.
18. I divili se všickni, kteříž slyšeli o tom, což bylo mluveno od pastýřů k nim.
19. Ale Maria zachovávala všecka slova tato, skládajici je v srdci svém.
20. I navrátili se pastýři, velebíce a chválíce Boha ze všeho, což slyšeli a viděli, tak jakž bylo povědíno jim.
21. A když se naplnilo dní osm, aby obřezáno bylo dítě, nazváno jest jméno jeho Ježíš, kterýmž bylo nazváno od anděla, prve než se v životě počalo.
22. A když se naplnili dnové očišťování Marie podle Zákona Mojžíšova, přinesli jej do Jeruzaléma, aby ho postavili přede Pánem,
23. (Jakož psáno jest v Zákoně Páně, že každý pacholík, otvíraje život, svatý Pánu slouti bude,)
24. A aby dali obět, jakož povědíno jest v Zákoně Páně, dvě hrdličky anebo dvé holoubátek.
25. A aj, člověk jeden byl v Jeruzalémě, jemuž jméno Simeon. A člověk ten byl spravedlivý a nábožný, očekávající potěšení Izraelského, a Duch svatý byl v něm.
26. A bylo jemu zjeveno od Ducha svatého, že neuzří smrti, až by prve uzřel Krista Páně.
27. Ten přišel, ponuknut jsa od Ducha Páně, do chrámu. A když uvodili dítě Ježíše rodičové, aby učinili podle obyčeje Zákona za něj,
28. Tedy on vzal jej na lokty své, i chválil Boha a řekl:
29. Nyní propouštíš služebníka svého, Pane, podle slova svého v pokoji.
30. Neboť jsou viděly oči mé spasení tvé,
31. Kteréž jsi připravil před obličejem všech lidí,
32. Světlo k zjevení národům a slávu lidu tvého Izraelského.
33. Otec pak a matka jeho divili se těm věcem, kteréž praveny byly o něm.
34. I požehnal jim Simeon, a řekl k Mariji, matce jeho: Aj, položen jest tento ku pádu a ku povstání mnohým v Izraeli, a na znamení, kterémužto bude odpíráno,
35. (A tvou vlastní duši pronikne meč,) aby zjevena byla z mnohých srdcí myšlení.
36. Byla také Anna prorokyně, dcera Fanuelova z pokolení Aser. Ta se byla zstarala ve dnech mnohých, a živa byla s mužem svým sedm let od panenství svého.
37. A ta vdova byla, mající let okolo osmdesáti a čtyř, kteráž nevycházela z chrámu, posty a modlitbami sloužeci Bohu dnem i nocí.
38. A ta v touž hodinu přišedši, chválila Pána, a mluvila o něm všechněm, kteříž čekali vykoupení v Jeruzalémě.
39. Oni pak, jakž vykonali všecko podle Zákona Páně, vrátili se do Galilee, do města svého Nazaréta.
40. Dítě pak rostlo a posilovalo se v duchu, plné moudrosti, a milost Boží byla v něm.
41. I chodívali rodičové jeho každého roku do Jeruzaléma na den slavný velikonoční.
42. A když byl ve dvanácti letech, a oni vstupovali do Jeruzaléma, podle obyčeje toho dne svátečního,
43. A když vykonali dni, a již se navracovali, zůstalo dítě Ježíš v Jeruzalémě, a nevěděli o tom Jozef a matka jeho.
44. Domnívajíce se pak o něm, že by byl v zástupu, ušli den cesty. I hledali ho mezi příbuznými a známými.
45. A nenalezše jeho, navrátili se do Jeruzaléma, hledajíce ho.
46. I stalo se po třech dnech, že nalezli jej v chrámě, an sedí mezi doktory, poslouchaje jich a otazuje se jich.
47. A děsili se všickni, kteříž jej slyšeli, nad rozumností a odpovědmi jeho.
48. A uzřevše ho, ulekli se. I řekla matka jeho k němu: Synu, proč jsi nám tak učinil? Aj, otec tvůj a já s bolestí hledali jsme tebe.
49. I řekl k nim: Co jest, že jste mne hledali? Zdaliž jste nevěděli, že v těch věcech, kteréž jsou Otce mého, musím já býti?
50. Ale oni nesrozuměli těm slovům, kteráž k nim mluvil.
51. I šel s nimi, a přišel do Nazarétu, a byl poddán jim. Matka pak jeho zachovávala všecka slova ta v srdci svém.
52. A Ježíš prospíval moudrostí, a věkem, a milostí, u Boha i u lidí.
(c) Bůh. Použito s laskavým svolením. Převod do HTML: Michal Rovnaník