Předchozí Numeri, 12. kapitola Další
1. A mluvila Maria i Aron proti Mojžíšovi příčinou manželky Madianky, kterouž sobě vzal; nebo byl pojal manželku Madianku.
2. A řekli: Zdaliž jen toliko skrze Mojžíše mluvil Hospodin? Zdaž také nemluvil skrze nás? I slyšel to Hospodin.
3. (Byl pak Mojžíš člověk nejtišší ze všech lidí, kteříž byli na tváři země).
4. A ihned řekl Hospodin Mojžíšovi a Aronovi i Marii: Vyjděte vy tři k stánku úmluvy. I vyšli toliko oni tři.
5. Tedy sstoupil Hospodin v sloupu oblakovém, a stál u dveří stánku. I zavolal Arona a Marie, a vyšli oba dva.
6. Jimž řekl: Slyšte nyní slova má: Prorok když jest mezi vámi, Hospodin u vidění ukáži se jemu, ve snách mluviti budu s ním.
7. Ale není takový služebník můj Mojžíš, kterýž ve všem domě mém věrný jest.
8. Ústy k ústům mluvím s ním, ne u vidění, ani v zavinutí, a podobnost Hospodinovu spatřuje. Pročež jste tedy neostýchali se mluviti proti služebníku mému Mojžíšovi?
9. I roznícena jest prchlivost Hospodinova na ně, a odšel.
10. Oblak také zdvihl se s stánku. A aj, Maria byla malomocná, bílá jako sníh. A pohleděl Aron na Marii, ana malomocná.
11. Tedy řekl Aron Mojžíšovi: Poslyš mne, pane můj, prosím, nevzkládej na nás té pokuty za hřích ten, jehož jsme se bláznivě dopustili, a jímž jsme zhřešili.
12. Prosím, ať není tato jako mrtvý plod, kterýž když vychází z života matky své, polovici těla jeho zkaženého bývá.
13. I volal Mojžíš k Hospodinu, řka: Ó Bože silný, prosím, uzdraviž ji.
14. Odpověděl Hospodin Mojžíšovi: Kdyby otec její plinul jí na tvář, zdaž by se nemusila styděti za sedm dní? Protož ať jest vyobcována ven z stanů za sedm dní, a potom zase uvedena bude.
15. Tedy vyloučena jest Maria ven z stanů za sedm dní; a lid nehnul se odtud, až zase uvedena jest Maria.
16. (13:1) Potom pak bral se lid z Hazerot, a položil se na poušti Fáran.
(c) Bůh. Použito s laskavým svolením. Převod do HTML: Michal Rovnaník