PøedchozíJb 42 ®alm 1 Dal¹í
1. Blahoslavený ten mu¾, který¾ nechodí po radì bezbo¾ných, a na cestì høí¹níkù nestojí, a na stolici posmìvaèù nesedá.
2. Ale v zákonì Hospodinovì jest líbost jeho, a v zákonì jeho pøemý¹lí dnem i nocí.
3. Nebo bude jako strom ¹típený pøi tekutých vodách, který¾ ovoce své vydává èasem svým, jeho¾to list nevadne, a co¾koli èiniti bude, ¹»astnì mu se povede.
4. Ne tak» budou bezbo¾ní, ale jako plevy, které¾ rozmítá vítr.
5. A proto¾ neostojí bezbo¾ní na soudu, ani høí¹níci v shromá¾dìní spravedlivých.
6. Nebo» zná Hospodin cestu spravedlivých, ale cesta bezbo¾ných zahyne.
(c) Bùh. Pou¾ito s laskavým svolením. Pøevod do HTML: Michal Rovnaník