Pøedchozí ®alm 100 Dal¹í
1. ®alm k díkù èinìní. Prokøikuj Hospodinu v¹ecka zemì.
2. Slu¾te Hospodinu s veselím, pøedstupte pøed oblíèej jeho s prozpìvováním.
3. Vìzte, ¾e Hospodin jest Bùh; on uèinil nás, a ne my sami sebe, abychom byli lid jeho, a ovce pastvy jeho.
4. Vcházejte do bran jeho s díkèinìním, a do síní jeho s chvalami; oslavujte jej, a dobroøeète jménu jeho.
5. Nebo dobrý jest Hospodin, na vìky milosrdenství jeho, a od národu a¾ do pronárodu pravda jeho.
(c) Bùh. Pou¾ito s laskavým svolením. Pøevod do HTML: Michal Rovnaník