Pøedchozí ®alm 101 Dal¹í
1. ®alm Davidùv. O milosrdenství a soudu zpívati budu, tobì, ó Hospodine, ¾almy budu zpívati.
2. Opatrnì se míti budu na cestì pøímé, a¾ pøijde¹ ke mnì; choditi budu ustaviènì v upøímnosti srdce svého i v domì svém.
3. Nepøedstavím» sobì pøed oèi vìci ne¹lechetné; skutek uchylujících se v nenávisti mám, nepøichytí» se mne.
4. Srdce pøevrácené odstoupí ode mne, zlého nebudu oblibovati.
5. ©kodícího jazykem bli¾nímu svému tajnì, toho» vytnu; oèí vysokých a mysli naduté nikoli nebudu moci trpìti.
6. Oèi mé na pravdomluvné v zemi, aby sedali se mnou; kdo¾ chodí po cestì upøímé, ten» mi slou¾iti bude.
7. Nebude bydliti v domì mém èinící lest, a mluvící le¾ nebude míti místa u mne.
8. Ka¾dého jitra pléniti budu v¹ecky ne¹lechetné z zemì, abych tak vyplénil z mìsta Hospodinova v¹ecky, kdo¾ pá¹í nepravost.
(c) Bùh. Pou¾ito s laskavým svolením. Pøevod do HTML: Michal Rovnaník