Předchozí ®alm 106 Daląí
1. Halelujah. Oslavujte Hospodina, nebo dobrý jest, nebo na věky milosrdenství jeho.
2. Kdo můľe vymluviti nesmírnou moc Hospodinovu, a vypraviti vąecku chválu jeho?
3. Blahoslavení, kteříľ ostříhají soudu, a činí spravedlnost kaľdého času.
4. Pamatuj na mne, Hospodine, pro milost k lidu svému, navątěv mne spasením svým,
5. Abych uľíval dobrých věcí s vyvolenými tvými, a veselil se veselím národu tvého, a chlubil se spolu s dědictvím tvým.
6. Zhřeąili jsme i s otci svými, neprávě jsme činili, a bezboľnost páchali.
7. Otcové naąi v Egyptě nerozuměli předivným skutkům tvým, aniľ pamatovali na mnoľství milosrdenství tvých, ale odporni byli při moři, při moři Rudém.
8. A vąak vysvobodil je pro jméno své, aby v známost uvedl moc svou.
9. Nebo přimluvil moři Rudému, a vyschlo; i provedl je skrze hlubiny, jako po pouąti.
10. A tak zachoval je od ruky toho, jenľ jich nenáviděl, a vyprostil je z ruky nepřítele.
11. V tom přikryly vody ty, kteříľ je ssuľovali, nezůstalo ani jednoho z nich.
12. A ačkoli věřili slovům jeho, a zpívali chválu jeho,
13. Vąak rychle zapomenuli na skutky jeho, a nečekali na radu jeho;
14. Ale jati jsouce ľádostí na pouąti, pokouąeli Boha silného na pustinách.
15. I dal jim, čehoľ se jim chtělo, a vąak dopustil hubenost na ľivot jejich.
16. Potom, kdyľ horlili proti Mojľíąovi v vojątě, a Aronovi, svatému Hospodinovu,
17. Otevřevąi se země, poľřela Dátana, a přikryla zběř Abironovu.
18. A roznícen byl oheň na rotu jejich, plamen spálil bezboľníky.
19. Udělali i tele na Orébě, a skláněli se slitině.
20. A změnivąe slávu svou v podobiznu vola, jenľ jí trávu,
21. Zapomněli na Boha silného, spasitele svého, kterýľ činil veliké věci v Egyptě.
22. A předivné v zemi Chamově, přehrozné při moři Rudém.
23. Pročeľ řekl, ľe je vypléní, kdyby se byl Mojľíą, vyvolený jeho, nepostavil v té mezeře před ním, a neodvrátil prchlivosti jeho, aby nehubil.
24. Za tím zoąklivili sobě zemi ľádanou, nevěříce slovu jeho.
25. A repcíce v staních svých, neposlouchali hlasu Hospodinova.
26. A protoľ pozdvihl ruky své proti nim, aby je rozmetal po pouąti,
27. A aby rozptýlil símě jejich mezi pohany, a rozehnal je do zemí.
28. Spřáhli se také byli s modlou Belfegor, a jedli oběti mrch.
29. A tak dráľdili Boha skutky svými, aľ se na ně obořila rána,
30. Aľ se postavil Fínes, a pomstu vykonal, i přetrľena jest rána ta.
31. Coľ jest mu počteno za spravedlnost od národu do pronárodu, a aľ na věky.
32. Opět ho byli popudili při vodách sváru, aľ se i Mojľíąovi zle stalo pro ně.
33. Nebo k hořkosti přivedli ducha jeho, a pronesl ji rty svými.
34. K tomu nevyplénili ani národů těch, o kterýchľ jim byl Hospodin poručil,
35. Ale směąujíce se s těmi národy, naučili se skutkům jejich,
36. A slouľili modlám jejich, kteréľ jim byly osídlem.
37. Obětovali zajisté syny své a dcery své ďáblům.
38. A vylili krev nevinnou, krev synů svých a dcer svých, kteréľ obětovali trapidlům Kananejským, tak ľe poąkvrněna jest země těmi vraľdami.
39. I zmazali se skutky svými, a smilnili činy svými.
40. Protoľ rozpáliv se v prchlivosti Hospodin na lid svůj, v oąklivost vzal dědictví své.
41. A vydal je v ruce pohanů. I panovali nad nimi ti, jenľ je v nenávisti měli,
42. A utiskali je nepřátelé jejich, tak ľe sníľeni jsou pod ruku jejich.
43. Mnohokrát je vysvobozoval, oni vąak popouzeli ho radou svou, pročeľ potlačeni jsou pro nepravost svou.
44. A vąak patřil na úzkost jejich, a slyąel křik jejich.
45. Nebo se rozpomenul na smlouvu svou s nimi, a ľelel toho podlé mnoľství milosrdenství svých,
46. Tak ľe naklonil k nim lítostí vąecky, kteříľ je u vězení drľeli.
47. Zachovej nás, Hospodine Boľe náą, a shromaľď nás z těch pohanů, abychom slavili jméno tvé svaté, a chlubili se v chvále tvé.
48. Poľehnaný Hospodin Bůh Izraelský od věků aľ na věky. Na to rciľ vąecken lid: Amen, Halelujah.
(c) Bůh. Pouľito s laskavým svolením. Převod do HTML: Michal Rovnaník