Předchozí ®alm 107 Daląí
1. Oslavujte Hospodina, nebo jest dobrý, nebo na věky milosrdenství jeho.
2. Nech» o tom vypravují ti, kteříľ jsou vykoupeni skrze Hospodina, jak je on vykoupil z ruky těch, kteříľ je ssuľovali,
3. A shromáľdil je z zemí, od východu a od západu, od půlnoci i od moře.
4. Bloudili po pouąti, po cestách pustých, města k přebývání nenacházejíce.
5. Hladovití a ľízniví byli, aľ v nich svadla duąe jejich.
6. Kdyľ volali k Hospodinu v ssouľení svém, z úzkostí jejich vytrhl je,
7. A vedl je po cestě přímé, aby přiąli do města k bydlení.
8. Necha» oslavují před Hospodinem milosrdenství jeho, a divné skutky jeho před syny lidskými,
9. Poněvadľ napájí duąi ľíznivou, a duąi hladovitou naplňuje dobrými věcmi.
10. Kteříľ sedí ve tmě a v stínu smrti, sevříni jsouce bídou i ľelezy,
11. Protoľe odporni byli řečem Boha silného, a radou Nejvyąąího pohrdli.
12. Pročeľ poníľil bídou srdce jejich, padli, a nebylo pomocníka.
13. Kdyľ volají k Hospodinu v ssouľení svém, z úzkostí je vysvobozuje.
14. Vyvodí je z temností a stínu smrti, a svazky jejich trhá.
15. Necha» oslavují před Hospodinem milosrdenství jeho, a divné skutky jeho před syny lidskými,
16. Poněvadľ láme brány měděné, a závory ľelezné posekává.
17. Blázni pro cestu převrácenosti své, a pro nepravosti své v trápení bývají.
18. Oąkliví se jim vąeliký pokrm, aľ se i k branám smrti přibliľují.
19. Kdyľ volají k Hospodinu v ssouľení svém, z úzkostí jejich je vysvobozuje.
20. Posílá slovo své, a uzdravuje je, a vysvobozuje je z hrobu.
21. Necha» oslavují před Hospodinem milosrdenství jeho, a divné skutky jeho před syny lidskými,
22. A obětujíce oběti chvály, a» vypravují skutky jeho s prozpěvováním.
23. Kteří se plaví po moři na lodech, pracujíce na velikých vodách,
24. Ti» vídají skutky Hospodinovy, a divy jeho v hlubokosti.
25. Jakľ jen dí, hned se strhne vítr bouřlivý, a dme vlny mořské.
26. Vznáąejí se k nebi, sstupují do propasti, duąe jejich v nebezpečenství rozplývá se.
27. Motají se a nakloňují jako opilý, a vąecko umění jejich mizí.
28. Kdyľ volají k Hospodinu v ssouľení svém, z úzkostí jejich je vysvobozuje.
29. Proměňuje bouři v utiąení, tak ľe umlkne vlnobití jejich.
30. I veselí se, ľe utichlo; a tak přivodí je k břehu ľádostivému.
31. Necha» oslavují před Hospodinem milosrdenství jeho, a divné skutky jeho před syny lidskými.
32. Nech» ho vyvyąují v shromáľdění lidu, a v radě starců chválí jej.
33. Obrací řeky v pouą», a prameny vod v suchost,
34. Zemi úrodnou v slatinnou, pro zlost obyvatelů jejích.
35. Pustiny obrací v jezera, a zemi vyprahlou v prameny vod.
36. I osazuje na ní hladovité, aby stavěli města k bydlení.
37. Kteříľ osívají pole, a dělají vinice, a shromaľďují sobě uľitek úrody.
38. Tak» on jim ľehná, ľe se rozmnoľují velmi, a dobytka jejich neumenąuje.
39. A někdy pak umenąeni a sníľeni bývají ukrutenstvím, bídou a truchlostí,
40. Kdyľ vylévá pohrdání na kníľata, dopouątěje, aby bloudili po pouąti bezcestné.
41. On» vyzdvihuje nuzného z trápení, a rozmnoľuje rodinu jako stádo.
42. Nech» to spatřují upřímí, a rozveselí se, ale vąeliká nepravost a» zacpá ústa svá.
43. Ale kdo jest tak moudrý, aby toho ąetřil, a vyrozumíval mnohému milosrdenství Hospodinovu?
(c) Bůh. Pouľito s laskavým svolením. Převod do HTML: Michal Rovnaník