Pøedchozí ®alm 108 Dal¹í
1. (108:1) Píseò a ¾alm Davidùv. (108:2) Hotovo jest srdce mé, Bo¾e, zpívati a oslavovati tì budu, také i sláva má.
2. (108:3) Probuï se loutno a harfo, kdy¾ v svitání povstávám.
3. (108:4) Slaviti tì budu mezi lidmi, Hospodine, a tobì ¾almy prozpìvovati mezi národy.
4. (108:5) Nebo nad nebesa vìt¹í jest milosrdenství tvé, a a¾ k nejvy¹¹ím oblakùm pravda tvá.
5. (108:6) Vyvy¹i¾ se nad nebesa, ó Bo¾e, a nade v¹ecku zemi sláva tvá.
6. (108:7) A» jsou vysvobozeni milí tvoji, zachovávej¾ je pravicí svou, a vysly¹ mne.
7. (108:8) Bùh mluvil skrze svatost svou; veseliti se budu, ¾e budu dìliti Sichem, a údolí Sochot ¾e rozmìøím.
8. (108:9) Mùj» jest Galád, mùj i Manasses, a Efraim síla hlavy mé, Juda uèitel mùj.
9. (108:10) Moáb medenice k umývání mému, na Edoma uvrhu obuv svou, proti Palestinì troubiti budu.
10. (108:11) Kdo mne uvede do mìsta hrazeného? Kdo mne zprovodí a¾ do Idumejské zemì?
11. (108:12) Zdali ne ty, ó Bo¾e, který¾ jsi nás byl zavrhl, a nevycházels, ó Bo¾e, s vojsky na¹imi?
12. (108:13) Udìli¾ nám pomoci proti nepøíteli, nebo marná jest pomoc lidská.
13. (108:14) V Bohu udatnì sobì poèínati budeme, a on po¹lapá nepøátely na¹e.
(c) Bùh. Pou¾ito s laskavým svolením. Pøevod do HTML: Michal Rovnaník