Předchozí ®alm 109 Daląí
1. Přednímu zpěváku, ľalm Davidův. Ó Boľe chvály mé, nečiň se neslyąe.
2. Nebo ústa neąlechetného a ústa lstivá proti mně se otevřela, mluvili proti mně jazykem lľivým.
3. A slovy jizlivými osočili mne, válčí proti mně beze vąí příčiny.
4. Protivili mi se za mé milování, jeąto jsem se za ně modlíval.
5. Odplacují se mi zlým za dobré, a nenávistí za milování mé.
6. Postav nad ním bezboľníka, a protivník a» mu stojí po pravici.
7. Kdyľ před soudem stane, a» zůstane za neąlechetného, a prosba jeho budiľ jemu k hříchu.
8. Budiľ dnů jeho málo, a úřad jeho vezmi jiný.
9. Buďteľ děti jeho sirotci, a ľena jeho vdovou.
10. Buďteľ běhouni a tuláci synové jeho, ľebřete, vyhnáni jsouce z poustek svých.
11. Přitáhni k sobě lichevník vąecko, coľkoli má, a úsilé jeho rozchvátejte cizí.
12. Nebudiľ, kdo by mu chtěl milosrdenství prokázati, aniľ buď, kdo by se smiloval nad sirotky jeho.
13. Potomci jeho z kořen vy»ati buďte, v druhém kolenu vyhlazeno buď jméno jejich.
14. Přijdiľ na pamět nepravost předků jeho před Hospodinem, a hřích matky jeho nebuď shlazen.
15. Buďteľ před Hospodinem ustavičně, aľ by vyhladil z země památku jejich,
16. Proto ľe nepamatoval, aby činil milosrdenství, ale protivenství činil člověku chudému a nuznému a sevřenému bolestí srdce, aby jej zamordoval.
17. Poněvadľ miloval zlořečení, necha» přijde na něj; neměl líbosti v poľehnání, necha» se vzdálí od něho.
18. A tak budiľ oblečen v zlořečenství jako v svůj oděv, a a» vejde do vnitřností jeho jako voda, a jako olej do kostí jeho.
19. Budiľ jemu to jako pláą» k přiodívání, a jako pás k ustavičenému opasování.
20. Taková mzda přijdiľ mým protivníkům od Hospodina, a mluvícím zlé věci proti duąi mé.
21. Ty pak, Hospodine Pane, naloľ se mnou laskavě pro jméno své, nebo dobré jest milosrdenství tvé; vytrhni mne.
22. Jsem» zajisté chudý a nuzný, a srdce mé raněno jest u vnitřnostech mých.
23. Jako stín, kdyľ se nachyluje, ucházeti musím; honí se za mnou jako za kobylkou.
24. Kolena má klesají postem, a tělo mé vyschlo z tučnosti.
25. Nadto jsem jim za posměch; kdyľ mne uhlédají, potřásají hlavami svými.
26. Spomoz mi, ó Hospodine Boľe můj, zachovej mne podlé milosrdenství svého,
27. Tak aby poznati mohli, ľe jest to ruka tvá, a ľe jsi ty, Hospodine, učinil to.
28. Nech» oni jakkoli zlořečí, ty dobrořeč; kteříľ povstali, nech» se zastydí, aby se veselil sluľebník tvůj.
29. Buďteľ oblečeni protivníci moji v zahanbení, a nech» se odějí jako pláątěm hanbou svou.
30. Slaviti budu Hospodina velice ústy svými, a u prostřed mnohých chváliti jej budu,
31. Proto ľe stojí po pravici nuznému, aby ho zachoval od těch, kteříľ odsuzují ľivot jeho.
(c) Bůh. Pouľito s laskavým svolením. Převod do HTML: Michal Rovnaník