Pøedchozí ®alm 11 Dal¹í
1. Pøednímu zpìváku, ¾alm Davidùv. Hospodina doufám, kterak¾ tedy øíkáte du¹i mé: Ule» s hory své jako ptáèe?
2. Nebo aj, bezbo¾níci napínají luèi¹tì, pøikládají ¹ípy své na tìtivo, aby støíleli skrytì na upøímé srdcem.
3. Ale tìmi usilováními zka¾eni budou; nebo spravedlivý co uèinil?
4. Hospodin jest v chrámì svatém svém, trùn Hospodinùv v nebi jest; oèi jeho hledí, víèka jeho zku¹ují synù lidských.
5. Hospodin zku¹uje spravedlivého, bezbo¾níka pak a milujícího nepravost nenávidí du¹e jeho.
6. D¹títi bude na bezbo¾níky uhlím øeøavým, ohnìm a sirou, a duch vichøice bude èástka kalicha jejich.
7. Nebo Hospodin spravedlivý jest, spravedlnost miluje, na upøímého oèi jeho patøí.
(c) Bùh. Pou¾ito s laskavým svolením. Pøevod do HTML: Michal Rovnaník