Pøedchozí ®alm 110 Dal¹í
1. Davidùv ¾alm. Øekl Hospodin Pánu mému: Seï na pravici mé, dokud¾ nepolo¾ím nepøátel tvých za podno¾e noh tvých.
2. Berlu moci tvé vy¹le Hospodin z Siona, øka: Panuj u prostøed nepøátel svých.
3. Lid tvùj dobrovolný v den boje tvého v ozdobì svatosti, z ¾ivota hned v svitání jako rosa plod tvùj bude.
4. Pøisáhl Hospodin, a nebude ¾eleti toho, øka: Ty jsi knìz na vìky podlé øádu Melchisedechova.
5. Pán po pravici tvé potøe v den hnìvu svého krále.
6. Soud èiniti bude mezi národy, porá¾ku hroznou uèiní, potøe i hlavu panující nad mnohými krajinami.
7. Z potoka na cestì píti bude, a proto¾ pový¹í hlavy.
(c) Bùh. Pou¾ito s laskavým svolením. Pøevod do HTML: Michal Rovnaník