Předchozí ®alm 111 Daląí
1. Halelujah. Slaviti budu Hospodina z celého srdce, v radě přímých i v shromáľdění;
2. Veliké skutky Hospodinovy, a patrné vąechněm, kteříľ v nich líbost mají;
3. Slavné a překrásné dílo jeho, a spravedlnost jeho zůstávající na věky.
4. Památku způsobil předivnými skutky svými milostivý a milosrdný Hospodin.
5. Pokrm dal těm, kteříľ se ho bojí, pamětliv jsa věčně na smlouvu svou.
6. Mocné skutky své oznámil lidu svému, dav jim dědictví pohanů.
7. Skutkové rukou jeho pravda a soud, a nepohnutelní vąickni rozkazové jeho.
8. Upevnění na věčnou věčnost; učiněni jsou v pravdě a v pravosti.
9. Vykoupení poslav lidu svému, přikázal na věky smlouvu svou; svaté a hrozné jest jméno jeho.
10. Počátek moudrosti jest bázeň Hospodina; rozumu výborného nabývají vąickni, kteříľ činí ty věci; chvála jeho zůstává na věky.
(c) Bůh. Pouľito s laskavým svolením. Převod do HTML: Michal Rovnaník