Pøedchozí ®alm 113 Dal¹í
1. Halelujah. Chvalte slu¾ebníci Hospodinovi, chvalte jméno Hospodinovo.
2. Budi¾ jméno Hospodinovo po¾ehnáno od tohoto èasu a¾ na vìky.
3. Od východu slunce a¾ do západu jeho chváleno buï jméno Hospodinovo.
4. Vyvý¹en» jest nade v¹ecky národy Hospodin, a nad nebesa sláva jeho.
5. Kdo jest rovný Hospodinu Bohu na¹emu, který¾ vysoko bydlí?
6. Který¾ sni¾uje se, aby v¹ecko spatøoval, co¾ jest na nebi i na zemi.
7. Vyzdvihuje z prachu nuzného, a z hnoje vyvy¹uje chudého,
8. Aby jej posadil s kní¾aty, s kní¾aty lidu svého.
9. Který¾ vzdìlává neplodnou v èeled, a matku veselící se z dítek. Halelujah.
(c) Bùh. Pou¾ito s laskavým svolením. Pøevod do HTML: Michal Rovnaník