Pøedchozí ®alm 114 Dal¹í
1. Kdy¾ vycházel Izrael z Egypta, a rodina Jákobova z národu jazyka cizího,
2. Byl Juda posvìcením jeho, Izrael panováním jeho.
3. To kdy¾ vidìlo moøe, uteklo, Jordán nazpìt se obrátil.
4. Hory poskakovaly jako skopci, pahrbkové jako jehòata.
5. Co» bylo, ó moøe, ¾e jsi utíkalo? Jordáne, ¾e jsi nazpìt se obrátil?
6. Ó hory, ¾e jste poskakovaly jako skopci, pahrbkové jako jehòata?
7. Pro pøítomnost Panovníka tøásla jsem se já zemì, pro pøítomnost Boha Jákobova,
8. Který¾ obrací i tu skálu v jezero vod, a ¹køemen v studnici vod.
(c) Bùh. Pou¾ito s laskavým svolením. Pøevod do HTML: Michal Rovnaník