Pøedchozí ®alm 120 Dal¹í
1. Píseò stupòù. K Hospodinu v ssou¾ení svém volal jsem, a vysly¹el mne.
2. Hospodine, vysvoboï du¹i mou od rtù l¾ivých, a od jazyka lstivého.
3. Co» prospìje, aneb co» pøidá jazyk lstivý,
4. Podobný k støelám pøeostrým silného, a k uhlí jalovcovému?
5. Bìda mnì, ¾e pohostinu býti musímv Me¹ech, a pøebývati v salá¹ích Cedarských.
6. Dlouho bydlí du¹e má mezi tìmi, kteøí¾ nenávidí pokoje.
7.ku pokoji, ale kdy¾ mluvím, oni k boji.
(c) Bùh. Pou¾ito s laskavým svolením. Pøevod do HTML: Michal Rovnaník