Pøedchozí ®alm 121 Dal¹í
1. Píseò stupòù. Pozdvihuji oèí svých k horám, odkud¾ by mi pøi¹la pomoc.
2. Pomoc má jest od Hospodina, který¾ uèinil nebe i zemi.
3. Nedopustí», aby se pohnouti mìla noha tvá, nedøíme» strá¾ný tvùj.
4. Aj, nedøíme», ov¹em nespí ten, který¾ ostøíhá Izraele.
5. Hospodin strá¾ce tvùj, Hospodin zastínìní tvé tobì po pravici.
6. Nebude» bíti na tì slunce ve dne, ani mìsíc v noci.
7. Hospodin tì ostøíhati bude ode v¹eho zlého, ostøíhati bude du¹e tvé.
8. Hospodin ostøíhati tì bude, kdy¾ vycházeti i vcházeti bude¹, od tohoto èasu a¾ na vìky.
(c) Bùh. Pou¾ito s laskavým svolením. Pøevod do HTML: Michal Rovnaník