Pøedchozí ®alm 122 Dal¹í
1. Píseò stupòù, Davidova. Veselím se z toho, ¾e mi øíkáno bývá: Poïme do domu Hospodinova,
2. A ¾e se postavují nohy na¹e v branách tvých, ó Jeruzaléme.
3. Ji¾tì Jeruzalém u¹lechtile vystaven, a jako v mìsto k sobì vespolek pøipojen.
4. Do nìho¾ vstupují pokolení, pokolení Hospodinova, k svìdectví Izraelovu, aby oslavovali jméno Hospodinovo.
5. Nebo tam» jsou postaveny stolice soudu, stolice domu Davidova.
6. ®ádejte¾ pokoje Jeruzalému, økouce: Dìj¾ se pokojnì tìm, kteøí¾ tì milují.
7. Budi¾ pokoj v pøedhradí tvém, a upokojení na palácích tvých.
8. Pro bratøí své a pøátely své ¾ádati budu pokoje tobì.
9. Pro dùm Hospodina Boha na¹eho budu tvého dobrého hledati.
(c) Bùh. Pou¾ito s laskavým svolením. Pøevod do HTML: Michal Rovnaník