Pøedchozí ®alm 123 Dal¹í
1. Píseò stupòù. K tobì» pozdvihuji oèí svých, ó ty, který¾ na nebesích pøebývá¹.
2. Aj hle, jako¾ oèi slu¾ebníkù k rukám pánù jejich, jako¾ oèi dìvky k rukám paní její: tak oèi na¹e k Hospodinu Bohu na¹emu, a¾ by se smiloval nad námi.
3. Smiluj se nad námi, Hospodine, smiluj se nad námi, nebo» jsme ji¾ pøíli¹ potupou nasyceni.
4. Ji¾» jest pøíli¹ nasycena du¹e na¹e posmí¹ky bezbo¾ných, a potupou py¹ných.
(c) Bùh. Pou¾ito s laskavým svolením. Pøevod do HTML: Michal Rovnaník