Pøedchozí ®alm 124 Dal¹í
1. Píseò stupòù, Davidova. By» Hospodina s námi nebylo, rci¾ nyní, Izraeli,
2. By» Hospodina s námi nebylo, kdy¾ lidé povstali proti nám:
3. Tehdá¾ by nás byli za ¾iva sehltili v rozpálení hnìvu svého proti nám;
4. Tehdá¾ by nás byly pøikvaèily vody, proud zachvátil by byl du¹i na¹i;
5. Tehdá¾ zachvátily by byly du¹i na¹i ty vody zduté.
6. Po¾ehnaný Hospodin, který¾ nás nevydal v loupe¾ zubùm jejich.
7. Du¹e na¹e jako ptáèe znikla osídla ptáèníkù; osídlo se ztrhalo, i vynikli jsme.
8. Pomoc na¹e jest ve jménu Hospodinovu, který¾ uèinil nebe i zemi.
(c) Bùh. Pou¾ito s laskavým svolením. Pøevod do HTML: Michal Rovnaník