Pøedchozí ®alm 125 Dal¹í
1. Píseò stupòù. Ti, kteøí¾ doufají v Hospodina, podobni jsou k hoøe Sionu, která¾ se nepohybuje, ale na vìky zùstává.
2. Okolo Jeruzaléma jsou hory, Hospodin jest vùkol lidu svého, od tohoto èasu a¾ na vìky.
3. Nebo» nebude státi sceptrum bezbo¾níkù nad losem spravedlivých, aby nevztáhli spravedliví k nepravosti rukou svých.
4. Dobøe uèiò, Hospodine, dobrým, a tìm, kteøí¾ jsou upøímého srdce.
5. Ty pak, kteøí¾ se uchylují k cestám svým køivým, zapudi¾ Hospodin s èiniteli nepravosti. Pokoj pøijdi¾ na Izraele.
(c) Bùh. Pou¾ito s laskavým svolením. Pøevod do HTML: Michal Rovnaník