Pøedchozí ®alm 127 Dal¹í
1. Píseò stupòù, ©alomounova. Nebude-li Hospodin stavìti domu, nadarmo usilují ti, kteøí¾ stavìjí jej; nebude-li Hospodin ostøíhati mìsta, nadarmo bdí strá¾ný.
2. Daremné» jest vám ráno vstávati, dlouho sedati, a jísti chléb bolesti, ponìvad¾ Bùh dává milému svému i sen.
3. Aj, dìdictví od Hospodina jsou dítky, a plod ¾ivota jest mzda.
4. Jako støely v ruce udatného, tak jsou dítky zdárné.
5. Blahoslavený mu¾, který¾ by jimi naplnil toul svùj; nebudou» zahanbeni, kdy¾ v rozepøi budou s nepøátely v branách.
(c) Bùh. Pou¾ito s laskavým svolením. Pøevod do HTML: Michal Rovnaník