Pøedchozí ®alm 128 Dal¹í
1. Píseò stupòù. Blahoslavený ka¾dý, kdo se bojí Hospodina, a chodí po cestách jeho.
2. Nebo z práce rukou svých ¾ivnost míti bude¹, blahoslavený bude¹, a ¹tastnì» se povede.
3. Man¾elka tvá jako vinný kmen plodný po bocích domu tvého, dítky tvé jako mladistvé olivoví vùkol stolu tvého.
4. Aj, takové» bude míti po¾ehnání mu¾ bojící se Hospodina.
5. Po¾ehnání tobì udìli¾ Hospodin z Siona, a ty spatøuj dobré vìci Jeruzaléma po v¹ecky dny ¾ivota svého;
6. A viz syny synù svých, a pokoj nad Izraelem.
(c) Bùh. Pou¾ito s laskavým svolením. Pøevod do HTML: Michal Rovnaník