Pøedchozí ®alm 129 Dal¹í
1. Píseò stupòù. Velice» jsou mne ssu¾ovali hned od mladosti mé, rci¾ nyní Izraeli,
2. Velice» jsou mne ssu¾ovali hned od mladosti mé, a v¹ak mne nepøemohli.
3. Po høbetì mém orali oráèi, a dlouhé prohánìli brázdy své.
4. Ale Hospodin jsa spravedlivý, zpøetínal prostranky bezbo¾ných.
5. Zahanbeni a zpìt obráceni budou v¹ickni, kteøí¾ nenávidí Siona.
6. Budou jako tráva na støechách, která¾ prvé ne¾ odrostá, usychá.
7. Z ní¾ nemù¾e hrsti své naplniti ¾nec, ani náruèí svého ten, který¾ vá¾e snopy.
8. Ani¾ øeknou tudy jdoucí: Po¾ehnání Hospodinovo budi¾ s vámi, aneb: Dobroøeèíme vám ve jménu Hospodinovu.
(c) Bùh. Pou¾ito s laskavým svolením. Pøevod do HTML: Michal Rovnaník