Pøedchozí ®alm 13 Dal¹í
1. (13:1) Pøednímu zpìváku, ¾alm Davidùv. (13:2) A¾ dokud, Hospodine? Co¾ se na vìky zapomene¹ na mne? Dokud¾ tváø svou skrývati bude¹ pøede mnou?
2. (13:3) Dokud rady vyhledávati budu v mysli své, a den ode dne svírati se v srdci svém? A¾ dokud se zpínati bude nepøítel mùj nade mnou?
3. (13:4) Vzhlédni, vysly¹ mne, Hospodine Bo¾e mùj, osvì» oèi mé, abych neusnul snem smrti,
4. (13:5) A aby neøekl nepøítel mùj: Svítìzil jsem nad ním, a nepøátelé moji aby neplésali, jestli¾e bych se poklesl.
5. (13:6) Já» zajisté v milosrdenství tvém doufám, plésati bude srdce mé v spasení tvém;
6. zpívati budu Hospodinu, ¾e jest mi tak dobøe uèinil.
(c) Bùh. Pou¾ito s laskavým svolením. Pøevod do HTML: Michal Rovnaník