Pøedchozí ®alm 130 Dal¹í
1. Píseò stupòù. Z hlubokosti volám k tobì, Hospodine.
2. Pane, vysly¹ hlas mùj, nakloò u¹í svých k hlasu pokorných proseb mých.
3. Bude¹-li nepravosti ¹etøiti, Hospodine Pane, kdo ostojí?
4. Ale u tebe jest odpu¹tìní, tak aby uctivost k tobì zachována byla.
5. Oèekávám na Hospodina, oèekává du¹e má, a je¹tì oèekává na slovo jeho.
6. Du¹e má èeká Pána, víc ne¾ ponocní svitání, kteøí¾ ponocují a¾ do jitra.
7. Oèekávej¾, Izraeli, na Hospodina; nebo u Hospodina jest milosrdenství, a hojné u nìho vykoupení.
8. On» zajisté vykoupí Izraele ze v¹ech nepravostí jeho.
(c) Bùh. Pou¾ito s laskavým svolením. Pøevod do HTML: Michal Rovnaník