Pøedchozí ®alm 131 Dal¹í
1. Píseò stupòù, Davidova. Hospodine, nepozdvihlotì se srdce mé, ani se pový¹ily oèi mé, ani¾ jsem se vydal v vìci veliké, aneb vy¹¹í nad to, ne¾ mi nále¾í.
2. Zdali jsem nepolo¾il a neupokojil du¹e své, jako dítì ostavené od matky své? Ostavenému podobná byla ve mnì du¹e má.
3. Doufej, ó Izraeli, v Hospodina, od tohoto èasu a¾ na vìky.
(c) Bùh. Pou¾ito s laskavým svolením. Pøevod do HTML: Michal Rovnaník