Pøedchozí ®alm 133 Dal¹í
1. Píseò stupòù, Davidova. Aj, jak dobré a jak utì¹ené, kdy¾ bratøí v jednomyslnosti pøebývají!
2. Jako mast výborná na hlavì, sstupující na bradu, bradu Aronovu, tekoucí a¾ i na podolek roucha jeho.
3. A jako rosa Hermon, která¾ sstupuje na hory Sionské. Nebo tu udílí Hospodin po¾ehnání i ¾ivota a¾ na vìky.
(c) Bùh. Pou¾ito s laskavým svolením. Pøevod do HTML: Michal Rovnaník