Pøedchozí ®alm 134 Dal¹í
1. Píseò stupòù. Ej nu¾ dobroøeète Hospodinu v¹ickni slu¾ebníci Hospodinovi, kteøí¾ stáváte v domì Hospodinovì ka¾dé noci.
2. Pozdvihujte rukou svých k svatyni, a dobroøeète Hospodinu, øíkajíce:
3. Po¾ehnej¾ tobì Hospodin z Siona, který¾ uèinil nebe i zemi.
(c) Bùh. Pou¾ito s laskavým svolením. Pøevod do HTML: Michal Rovnaník