Předchozí ®alm 136 Daląí
1. Oslavujte Hospodina, nebo jest dobrý, nebo věčné jest milosrdenství jeho.
2. Oslavujte Boha bohů, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
3. Oslavujte Pána pánů, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
4. Toho, kterýľ sám činí divy veliké, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
5. Kterýľ učinil nebesa moudře, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
6. Kterýľ roztáhl zemi na vodách, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
7. Kterýľ učinil světla veliká, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
8. Slunce, aby panovalo ve dne, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
9. Měsíc a hvězdy, aby panovaly v noci, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
10. Kterýľ ranil Egyptské v prvorozených jejich, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
11. A vyvedl Izraele z prostředku jejich, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
12. V ruce silné a v rameni vztaľeném, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
13. Kterýľ rozdělil moře Rudé na díly, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
14. A převedl Izraele prostředkem jeho, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
15. A uvrhl Faraona s vojskem jeho do moře Rudého, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
16. Kterýľ vedl lid svůj přes pouą», nebo jest věčné milosrdenství jeho.
17. Kterýľ pobil krále veliké, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
18. A zbil krále znamenité, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
19. Seona krále Amorejského, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
20. Téľ Oga krále Bázan, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
21. A dal zemi jejich v dědictví, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
22. V dědictví Izraelovi, sluľebníku svému, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
23. Kterýľ v sníľení naąem pamatuje na nás, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
24. A vytrhl nás z nepřátel naąich, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
25. Kterýľ dává pokrm vąelikému tělu, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
26. Oslavujte Boha silného nebes, nebo» jest věčné milosrdenství jeho.
(c) Bůh. Pouľito s laskavým svolením. Převod do HTML: Michal Rovnaník