Pøedchozí ®alm 14 Dal¹í
1. Pøednímu zpìváku, píseò Davidova. Øíká blázen v srdci svém: Není Boha. Poru¹eni jsou, a ohavní v sna¾nostech; není, kdo by èinil dobré.
2. Hospodin s nebe popatøil na syny lidské, aby vidìl, byl-li by kdo rozumný a hledající Boha.
3. V¹ickni se odvrátili, napoøád neu¾iteèní uèinìni jsou; není, kdo by èinil dobré, není ani jednoho.
4. Zdali¾ nevìdí v¹ickni èinitelé nepravosti, ¾e z¾írají lid mùj, jako by chléb jedli? Hospodina pak nevzývají.
5. Tehdá¾ se náramnì stra¹iti budou; nebo Bùh jest v rodinì spravedlivého.
6. Radu chudého potupujete, ale Hospodin jest nadìje jeho.
7. Ó by z Siona dáno bylo spasení Izraelovi. Kdy¾ Hospodin zase pøivede zajaté lidu svého, plésati bude Jákob, a veseliti se Izrael.
(c) Bùh. Pou¾ito s laskavým svolením. Pøevod do HTML: Michal Rovnaník