Pøedchozí ®alm 141 Dal¹í
1. ®alm Davidùv. Hospodine, k tobì» volám, pospì¹ ke mnì; pozoruj hlasu mého, kdy¾ tebe vzývám.
2. Budi¾ pøíjemná modlitba má, jako kadìní pøed oblíèejem tvým, pozdvi¾ení rukou mých, jako obìt veèerní.
3. Polo¾, Hospodine, strá¾ ústùm mým, ostøíhej dveøí rtù mých.
4. Nedopou¹tìj srdci mému uchýliti se ke zlé vìci, k èinìní skutkù bezbo¾ných, s mu¾i èinícími nepravost, a abych nebyl pøelouzen líbostmi jejich.
5. Nech» mne bije spravedlivý, pøijmu to za dobrodiní, a nech» tresce mne, bude mi to olej nejèist¹í, který¾ neprorazí hlavy mé, ale je¹tì» modlitba má platná bude proti zlosti jejich.
6. Smetáni jsou do míst skalnatých soudcové jejich, aby sly¹eli slova má, nebo jsou libá.
7. Jako kdy¾ nìkdo roubá a ¹típá døíví na zemi, tak se rozletují kosti na¹e k ústùm hrobovým.
8. Ale k tobì», Hospodine Pane, oèi mé; v tebe doufám, nevylévej du¹e mé.
9. Zachovej mne od osídla, které¾ mi roztáhli, a od sítek èinících nepravost.
10. Nech» padnou hromadnì do sítek svých bezbo¾ní, a já zatím pøejdu.
(c) Bùh. Pou¾ito s laskavým svolením. Pøevod do HTML: Michal Rovnaník