Pøedchozí ®alm 148 Dal¹í
1. Halelujah. Chvalte hospodina stvoøení nebeská, chvalte¾ ho na výsostech.
2. Chvalte jej v¹ickni andìlé jeho, chvalte jej v¹ickni zástupové jeho.
3. Chvalte jej slunce i mìsíc, chvalte jej v¹ecky jasné hvìzdy.
4. Chvalte jej nebesa nebes, i vody, které¾ jsou nad nebem tímto.
5. Chvalte jméno Hospodinovo v¹ecky vìci, které¾, jak¾ on øekl, pojednou stvoøeny jsou.
6. A utvrdil je na vìèné vìky, ulo¾il cíle, z nich¾ by nevykraèovaly.
7. Chvalte Hospodina tvorové zem¹tí, velrybové a v¹ecky propasti,
8. Oheò a krupobití, sníh i pára, vítr bouølivý, vykonávající rozkaz jeho,
9. I hory a v¹ickni pahrbkové, stromoví ovoce nesoucí, i v¹ickni cedrové,
10. Zvìø divoká i v¹eliká hovada, zemìplazové i ptactvo létavé,
11. Králové zem¹tí i v¹ickni národové, kní¾ata i v¹ickni soudcové zemì,
12. Mládenci, té¾ i panny, starci s dítkami,
13. Chvalte jméno Hospodinovo; nebo vyvý¹eno jest jméno jeho samého, a sláva jeho nade v¹ecku zemi i nebe.
14. A vyzdvihl roh lidu svého, chválu v¹ech svatých jeho, synù Izraelských, lidu s ním spojeného. Halelujah.
(c) Bùh. Pou¾ito s laskavým svolením. Pøevod do HTML: Michal Rovnaník