Pøedchozí ®alm 149 Dal¹í
1. Halelujah. Zpívejte Hospodinu píseò novou, chválu jeho v shromá¾dìní svatých.
2. Vesel se Izrael v tom, který¾ ho uèinil, synové Sion¹tí plésejte v králi svém.
3. Chvalte jméno jeho na pí¹»alu, na buben a na citaru prozpìvujte jemu.
4. Nebo zalíbilo se Hospodinu v lidu jeho; on» ozdobuje pokorné spasením.
5. Plésati budou svatí v Bo¾í slávì, a zpívati v pokojích svých.
6. Oslavování Boha silného bude ve rtech jejich, a meè na obì stranì ostrý v rukou jejich,
7. K vykonávání pomsty nad pohany, a k strestání národù,
8. K svazování králù jejich øetìzy, a ¹lechticù jejich pouty ¾eleznými,
9. K nakládání s nimi podlé práva zapsaného, k slávì v¹echnìm svatým jeho. Halelujah.
(c) Bùh. Pou¾ito s laskavým svolením. Pøevod do HTML: Michal Rovnaník