Pøedchozí ®alm 15 Dal¹í
1. ®alm Davidùv. Hospodine, kdo bude pøebývati v stánku tvém? Kdo bydliti bude na hoøe svaté tvé?
2. Ten, kdo¾ chodí v upøímnosti, a èiní spravedlnost, a mluví pravdu z srdce svého.
3. Kdo¾ neutrhá jazykem svým, bli¾nímu svému neèiní zlého, a potupy neuvodí na bli¾ního svého.
4. Ten, pøed jeho¾ oèima v nevá¾nosti jest zavr¾ený, v poctivosti pak bojící se Hospodina; a pøisáhl-li by i se ¹kodou, v¹ak toho nemìní.
5. Kdo¾ penìz svých nedává na lichvu, a daru proti nevinnému nebéøe. Kdo¾ tyto vìci èiní, nepohne» se na vìky.
(c) Bùh. Pou¾ito s laskavým svolením. Pøevod do HTML: Michal Rovnaník