Pøedchozí ®alm 150 Pø 1Dal¹í
1. Halelujah. Chvalte Boha silného pro svatost jeho, chvalte jej pro roz¹íøení síly jeho.
2. Chvalte jej ze v¹elijaké moci jeho, chvalte jej podlé veliké dùstojnosti jeho.
3. Chvalte jej zvukem trouby, chvalte jej na loutnu a citaru.
4. Chvalte jej na buben a pí¹»alu, chvalte jej na husle a varhany.
5. Chvalte jej na cymbály hlasité, chvalte jej na cymbály zvuèné.
6. V¹eliký duch chval Hospodina. Halelujah.
(c) Bùh. Pou¾ito s laskavým svolením. Pøevod do HTML: Michal Rovnaník